خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539482 تاریخ انتشار: ۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 170
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.2.539482

بین‌المللی‌سازی راهبردی در بنگاه‌های دانش‌بنیان جدید در ایران: موردکاوی فرآیندی با هدف خلق دانش کاربردی

بین‌المللی‌سازی راهبردی در بنگاه‌های دانش‌بنیان جدید در بستر در حال توسعه، هم یک ضرورت است و هم یک چالش عمده نیازمند مطالعات عمیق فرآیندی که به خلق دانش کاربردی در این خصوص برای مدیران و سیاست‌گذاران منجر شود. این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه یک بنگاه دانش‌بنیان جدید در بستر در حال توسعه می‌تواند بر چالش‌های بین‌المللی شدن غلبه کند و چگونه می‌توان حاصل مطالعات فرآیندی در این خصوص را در قالب دانش کاربردی ارائه داد. در این پژوهش با یک مطالعه موردی یگانه طولی، فرآیند بین‌المللی‌سازی از جنبه‌های مختلف و با لحاظ تأثیرات زمینه‌ای و بافتی در یک بنگاه نمونه مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین مدلی تجویزی برای بین‌المللی‌سازی راهبردی بنگاه‌های دانش‌بنیان جدید در بافت یک کشور در حال توسعه استخراج و پیامدهای مدیریتی و سیاست‌گذاری آن مورد بحث قرار گرفته است. آزمایش هم‌زمان مدل‌های متفاوت کسب‌وکار در بافت‌های مختلف، همراه با پذیرش انعطاف در مدل حاکمیتی و مالکیتی بنگاه، اجزاء کلیدی مدل حاصل می‌باشند. برای ارزیابی روایی تحقیق از منابع چندگانه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده و مشاهده مشارکتی نیز منجر به درک عمیق‌تر پدیده در بافت واقعی آن شده است.

بين‌المللي‌سازي زودهنگام، بين‌المللي‌سازي راهبردي، شركت‌هاي دانش‌بنيان، نانوفناوري، مطالعه فرآيندي،

بهروز زارعی
علی مرجوی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 170
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک: ali.marjovi@gmail.com
  افیلیشن:
 • رفرنس
 • [1] Spence, M. (2003). International strategy formation in small Canadian high-technology companies–a case study approach. Journal of International Entrepreneurship, 1(3), 277-296.

  [2] Bell, J., McNaughton, R., Young, S., & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of international entrepreneurship, 1(4), 339-362.

  [3] Khayatian, Y. M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeeian, S. H. (2016). The model for sustainability of knowledge-based firms in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 8(2),49-62. {In Persian}.

  [4] March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. Decision support systems, 15(4), 251-266.

  [5] Zolfaghari, M., Rialp, A., & Nowiński, W. (2013). 5. International entrepreneurship from emerging economies: a meta-analysis. Current Issues in International Entrepreneurship, 115.

  [6] Kiss, A. N., Danis, W. M., & Cavusgil, S. T. (2012). International entrepreneurship research in emerging economies: A critical review and research agenda. Journal of Business Venturing, 27(2), 266-290.

  [7] Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management review, 24(4), 691-710.

  [8] Autio, E. (2017). Strategic entrepreneurial internationalization: A normative framework. Strategic Entrepreneurship Journal, 11(3), 211-227.

  [9] Fakhari, H., Salmani, D., & Daraei, M. (2013). The Impact of economic sanctions on the knowledge-based companies in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 5(3),1-16. {In Persian}.

  [10] Laurell, H., Andersson, S., & Achtenhagen, L. (2013). The importance of industry context for new venture internationalisation: A case study from the life sciences. Journal of International Entrepreneurship, 11(4), 297-319.

  [11] Johnson, J. E. (2004). Factors influencing the early internationalization of high technology start-ups: US and UK evidence. Journal of international Entrepreneurship, 2(1-2), 139-154.

  [12] Jones, M. V. (1999). The internationalization of small high-technology firms. Journal of International marketing, 15-41.

  [13] Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of international business studies, 25(1), 45-64.

  [14] Peiris, I. K., Akoorie, M. E., & Sinha, P. (2012). International entrepreneurship: A critical analysis of studies in the past two decades and future directions for research. Journal of International Entrepreneurship, 10(4), 279-324.

  [15] Burgel, O., & Murray, G. C. (2000). The international market entry choices of start-up companies in high-technology industries. Journal of International Marketing, 8(2), 33-62.

  [16] Schwens, C., & Kabst, R. (2011). Internationalization of young technology firms: A complementary perspective on antecedents of foreign market familiarity. International Business Review, 20(1), 60-74.

  [17] Mainela, T., Pernu, E., & Puhakka, V. (2011). The development of a high-tech international new venture as a process of acting: A study of the lifespan of a venture in software business. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(3), 430-456.

  [18] Rilla, N. (2016). In search of the interrelatedness of innovation and internationalisation processes in entrepreneurial life science companies.

  [19] Hewerdine, L., & Welch, C. (2013). Are international new ventures really new? A process study of organizational emergence and internationalization. Journal of World Business, 48(4), 466-477.

  [20] Boehe, D. M. (2009). Brazilian Software SME's Export Propensity: Bridging “Born Global” and Stage Approaches. Latin American Business Review, 10(2-3), 187-216.

  [21] Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2008). What drives new ventures to internationalize from emerging to developed economies? Entrepreneurship theory and practice, 32(1), 59-82.

  [22] Yamakawa, Y., Khavul, S., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2013). Venturing from emerging economies. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(3), 181-196.

  [23] Wright, M., Filatotchev, I., Hoskisson, R. E., & Peng, M. W. (2005). Strategy research in emerging economies: Challenging the conventional wisdom. Journal of management studies, 42(1), 1-33.

  [24] Welch, C., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2014). Putting process (back) in: research on the internationalization process of the firm. International Journal of Management Reviews, 16(1), 2-23.

  [25] Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm—a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international business studies, 8(1), 23-32.

  [26] Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of international business studies, 40(9), 1411-1431.

  [27] Vahlne, J. E., & Johanson, J. (2013). The Uppsala model on evolution of the multinational business enterprise–from internalization to coordination of networks. International Marketing Review, 30(3), 189-210.

  [28] Carlile, P. R., & Christensen, C. M. (2005). The Cycles of Theory Building in Management Research. Boston University-School of Management. Boston, Working paper #2005-03.

  [29] Bell, D. E., Raiffa, H., & Tversky, A. (Eds.). (1988). Decision making: Descriptive, normative, and prescriptive interactions. Cambridge university Press.

  [30] Christensen, C. M., & Carlile, P. R. (2009). Course research: Using the case method to build and teach management theory. Academy of Management Learning & Education, 8(2), 240-251.

  [31] Van Aken, J. E. (2001). Improving the relevance of management research by developing tested and grounded technological rules. Eindhoven Centre for Innovation Studies, Eindhoven.

  [32] Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264.

  [33] Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage publications.

  [34] Pettigrew, A. M. (1990). Longitudinal field research on change: Theory and practice. Organization science, 1(3), 267-292.

  [35] Poole, M. S., Van de Ven, A. H., Dooley, K., & Holmes, M. E. (2000). Organizational change and innovation processes: Theory and methods for research. Oxford University Press.

  [36] Saunders, M. N., & Lewis, P. (2012). Doing research in business & management: An essential guide to planning your project. Pearson.