خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539480 تاریخ انتشار: ۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 180
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.2.539480

برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری های راهبردی؛ مطالعه موردی صنعت بالادستی نفت ایران

واکاوی خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری، نقشی مهم در فهم دلایل موفقیت و شکست سیاست‌های توسعه فناوری دارد. در این مقاله چارچوب تحلیلی برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت فراتر از خردمایه‌های نظری ارائه شده است. با استفاده از این چارچوب تحلیلی و بررسی اسناد مهم با محوریت هشت برنامه وزرای نفت پس از انقلاب و همچنین مصاحبه‌های تکمّیلی، خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری بالادستی نفت در ایران با استفاده از روش‌های تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان در پنج دوره پس از انقلاب و در دو محورخردمایه نظری و ایده سیاستی مورد بررسی قرار گرفته است. در محور خردمایه نظری، مداخلات بیشتر مبتنی بر دیدگاه‌های ساختارگرایی و در برخی دوره‌ها نیز ورود دیدگاه‌های نئوکلاسیکی و نهادگرایی بوده است. در این مقاله ایده سیاستی به دو بُعد ایده حکمرانی و ایده فنی تقسیم شده است. با توجه به غلبه گفتمان بهره‌برداری در صنعت نفت، ایده حکمرانی مبتنی بر تجمیع و هدایت خرید قطعات و تجهیزات به سمت ساخت داخل و انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی در قالب قراردادهای نفتی شکل می‌گیرد و ایده فنی نیز از کپی‌سازی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات آغاز و در یک سیر تکاملی - البته دیرهنگام - به کسب دانش و فناوری مطالعه و توسعه میادین و مدیریت طرح‌های توسعه منتهی می‌شود.

خردمايه، مداخله دولت، توسعه فناوري، رويكرد گفتماني، صنعت نفت

قانعی راد
حمید رضا فرتوک زاده
محمدرضا آذرآئین

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 180
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: ghaneirad@yahoo.com
  افیلیشن:
 • رفرنس
 • [1] Momeni, F. (1385). Institutional Evaluation of the Position of the Government and market in National Development process. Economic Research Quarterly, 6(2), 133-159. {In Persian}.

  [2] Mazzucato, M. (1394). The entrepreneurial state debunking public vs. Private Sector. Translation: Padash, H., & Nikonesbati, A. Cheshmeh Publishing House, 25-34. {In Persian}.

  [3] Tavakol, M., & Mehdizadeh, M. R. (1386). Study on the development of Iran's oil technology and industry development 1287-1357 A look at the technology sociology window. Journal of social science letter, 31, 21-56. {In Persian}.

  [4] Laranja, M. (2017). How Rationales, Actors and Multi-Level Governance Relate to Innovation Policy-Mix. In The Quadruple Innovation Helix Nexus (pp. 95-110). Palgrave Macmillan, New York.

  [5] Ghazinoory, S., Narimani, M., Afshari, Z., & Hasanzadeh, A. (1393). Analysis of Conventional Socio-economical Rationales in the field of Science, Technology & Innovation Policymaking based on Thematic Method. Innovation Management Journal, 3(2), 1-22. {In Persian}.

  [6] Laranja, M., Uyarra, E., & Flanagan, K. (2008). Policies for science, technology and innovation: Translating rationales into regional policies in a multi-level setting. Research Policy, 37(5), 823-835.

  [7] Izadkhah, R., & Razavi, S. M. R. (1392). Comparing Schools of Thoughts On Efficacy of Industrial Policies: A comparative Study. Journal of Science and Technology Policy, 6(1), 1-20. {In Persian}.

  [8] Lall, S. (1992). Technological Capabilities and Industrialization. World Development, 20(2), 165-186.

  [9] Metcalfe, J. S. (2000). Science, Technology and Innovation Policy in Developing Economies. ESRC Centre for Research on Innovation and Competition, Manchester University.

  [10] Meier, G., & Seers, D. (1374). Pioneers in Development. Samt Publications. {In Persian}.

  [11] Krugman, P., & Obstfeld, M. (2009). International Economics: Theory and Policy. Seventh Edition. New York: Pearson-Addison Wesley.

  [12] Amsden, A. (1989). Industrializing through learning, Asia’s next giant. Oxford University press.

  [13] Naudé, W. (2010). New Challenges for Industrial Policy. Working Paper (No. 107). World Institute for Development Economics Research.

  [14] Evans, P. B., & James, E. R. (2000). Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries. Journal of Public Economics, 1(75), 44.

  [15] Edquist, C. (2001, June). The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art. In DRUID Conference, Aalborg (pp. 12-15).

  [16] Malerba, F. (2009). Increase learning, break knowledge lock-ins and foster dynamic complementarities: evolutionary and system perspectives on technology policy in industrial dynamics. The New Economics of Technology Policy, 33-45.

  [17] Dolowitz, M., (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy making. Governance an International Journal of Policy and Administration, 13(1), 5-24.

  [18] Boghozian, A. (1385). Organizational structure and technology transfer and development program. Conference on technology development in the oil industry. {In Persian}.

  [19] Derakhshan, M., & Taklif, A. (1394). The Transfer and Development of Technology in Iranian Upstream Oil Sector: Considerations on the Concepts, Requirements, Challenges and Remedies. Iranian Energy Economics, 4(14), 33-88. {In Persian}.

  [20] Yaghtin, E. (1392). Four challenges for oil equipment manufacturers using the golden opportunity of investment. National conference of internal capability upgrade, Tehran. {In Persian}.

  [21] Jorgensen, M., & Phillips, L. (1389). Discourse Analysis as Theory and Method. Translation: Khalili, H. Nashr Ney, Tehran. {In Persian}.

  [22] Niinikoski, M. L., & Moisander, J. (2014). Serial and comparative analysis of innovation policy change. Technological Forecasting & Social Change, 85, 69-80.

  [23] Ghanei Rad, M. A., Fartokzadeh, H. R., & Azaraein, M. R. (1397). Analysis of the anachronism of technological development with a discursive approach in the upstream field of the Iranian oil industry, Journal of Management Improvement, 39, Waiting for publication. {In Persian}.