خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539436 تاریخ انتشار: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 222
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539436

چالش‌های پروژه‌های بین‌المللی تحقیق‌وتوسعه مشترک برای توسعه محصول جدید: آموخته‌های پروژه موتور ملی EF7

با وجود منافع زیاد پروژههای تحقیقوتوسعه مشترک گزارشهای زیادی از ناکامی و شکست آنها به ویژه در زمینه توسعه محصولات جدید وجود دارد با این حال تحقیقات اندکی به صورت جامع به چالشهای پیشروی این پروژهها توجه کردهاند و این تحقیقات همچنین کمتر به بررسی این موضوع از منظر یک شرکت فعال در یک کشور در حال توسعه که با مشکلات مختلفی همچون زیرساختها شبکهها و زنجیره تمین همکار ضعیفتری روبرو است پرداختهاند سال اصلی این مقاله در خصوص چالشهای کلیدی پروژههای تحقیقوتوسعه مشترکی است که با هدف توسعه یک محصول جدید شکل گرفتهاند برای پاسخگویی به سال از مطالعه موردی پروژه طراحی و تولید موتور ملی با مشارکت مرکز تحقیقات موتور ایرانخودرو و شرکت آلمان به روش کیفی استفاده شد چارچوب مفهومی مطالعه شامل چهار بخش توانمندیهای دانش و ظرفیت جذب رهبری و مدیریت پروژه تحقیقاتی مشترک ویژگیهای همکار و همچنین نقش نهادهای دولتی و میانجی بوده که بر اساس این چارچوب مورد مطالعه و چالشهای پیشآمده تحلیل و آموختههای مربوطه استخراج شد مهمترین یافتههای این پژوهش تکید بر لزوم تناسب میان سطح طراحی محصول و توانمندی دانشی سازمان بینش بالای علمی و عملی مدیر پروژه ضرورت همتکاملی در طراحی محصول و فرآیند و همچنین نقشآفرینی و تسهیلگری دولت در راستای موفقیت پروژههای تحقیقوتوسعه مشترک است

تحقيق‌وتوسعه مشترك، موتور ملي، هم‌تكاملي

رضا نقی زاده
محمد نقی زاده
منوچهر منطقي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 222
 • رفرنس
 • [1] Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: Nterorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic Management Journal, 14(5), 371-385.

  [2] Kale, P., Dyer, J. H., & Singh, H. (2002). Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: The role of the alliance function. Strategic Management Journal, 23(8), 747-767.

  [3] Reuer, J. J., & Zollo, M. (2005). Termination outcomes of research alliances. Research Policy, 34(1), 101-115.

  [4] Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing. pp 1-13.

  [5] Arranz, N., & de Arroyabe, J. F. (2006). Joint R&D projects: Experiences in the context of European technology policy. Technological Forecasting and Social Change, 73(7), 860-885.

  [6] Robertson, T. S., & Gatignon, H. (1998). Technology development mode: a transaction cost conceptualization. Strategic Management Journal, 515-531.

  [7] Hagedoorn, J., Link, A. N., & Vonortas,  N. S. (2000). Research partnerships. Research Policy, 29(4-5), 567-586.

  [8] Faccin, K., Balestrin, A., & Bortolaso, I. (2016). The joint R&D project: The case of the first Brazilian microcontroller chip. Revista de Administração (São Paulo), 51(1), 87-102.

  [9] Jones, C., & Lichtenstein, B. B. (2008). Temporary Inter-organizational Projects. In The Oxford handbook of inter-organizational relations.

  [10] Saenz, J., & Perez-Bouvier, A. (2014). Interaction with external agents, innovation networks, and innovation capability: the case of Uruguayan software firms. Journal of Knowledge Management, 18, 447-468.

  [11] Spanos, Y. E., Vonortas, N. S., & Voudouris, I. (2015). Antecedents of innovation impacts in publicly funded collaborative R&D projects. Technovation, 36, 53-64.

  [12] Becker, W., & Dietz, J. (2004). R&D cooperation and innovation activities of firms - Evidence for the German manufacturing industry. Research Policy, 33(2), 209-223.

  [13] Pisano, G. P. (1990). The R&D boundaries of the firm: an empirical analysis. Administrative Science Quarterly, 153-176.

  [14] Lööf, H., & Broström, A. (2008). Does knowledge diffusion between university and industry increase innovativeness? Journal of Technology Transfer, 33(1), 73-90.

  [15] Aschhoff, B., & Schmidt, T. (2008). Empirical evidence on the success of R&D cooperation—happy together? Review of Industrial Organization, 33(1), 41-62.

  [16] Lhuillery, S., & Pfister, E. (2009). R&D cooperation and failures in innovation projects: Empirical evidence from French CIS data. Research Policy, 38(1), 45-57.

  [17] Frankort, H. T. (2016). When does knowledge acquisition in R&D alliances increase new product development? The moderating roles of technological relatedness and product-market competition. Research Policy, 45(1), 291-302.

  [18] Hagedoorn, J. (2012). Wang N. Is there complementarity or substitutability between internal and external R&D strategies? Research Policy, 41(6), 1072-1083.

  [19] Gkypali, A., Filiou, D., & Tsekouras, K. (2017). R&D collaborations: Is diversity enhancing innovation performance? Technological Forecasting and Social Change, 118, 143-152.

  [20] Naghizadeh, M., Tabatabaeian. S. H., Manteghi, M., Hanafizadeh. P., & Naghizadeh, R. (2012). A Model of Absorptive Capacity Improvement by Focusing on Organizational Strategic Orientation and Managerial Perception of Environmental Dynamicity in the Firms of Avionic Sector. Journal of Science and Technology Policy, 4(4), 25-36. {In Persian}.

  [21] Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679.