خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539435 تاریخ انتشار: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 219
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539435

بررسی رابطه رشد بنگاه با رشد توانمندی فناوری در بخش هوافضا: شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد سریع کدامند؟

در این مقاله دو مسئله اساسی پیشروی محققان قرار داشته است اول بررسی رابطه میان رشد شرکتها و رشد توانمندیهای فناوری و دوم پیدا کردن ویژگیهای شرکتهای با رشد سریع و اینکه توانمندیها چه تثیری در رشد سریع آنها دارند مطالعه موردی شرکت دانشبنیان موفق در حوزه هوافضا که همه آنها به تولید تجهیزات مختلف در این حوزه میپردازند نشان داد که رابطهای معنادار و قابل اعتنا میان رشد شرکتها و رشد توانمندیهای فناوری برقرار است یافتهها همچنین نشان دادهاند که شرکتهای با رشد سریع در این صنعت آنهایی هستند که از راهبرد تنوع محصول و کسبوکار استفاده کردهاند و آنهایی که بر توسعه مقیاس محصول قدیمی خود باقی مانده نتوانستهاند از رشد سریعی برخوردار شوند به این ترتیب پارادایم رشد در این صنعت مخالف مراحل رشد چندلری بوده و اتکا به بالا بردن حجم تولید نمیتواند راهبرد مناسبی برای شرکتهای این حوزه قلمداد شود با بررسی میزان رشد شرکتها آنها به سه دسته تقسیم شدهاند آنهایی که هیچگونه تنوعی نداشتهاند آنهایی که از تنوع محصول استفاده کردهاند و آنهایی که به تنوع کسبوکار روی آوردهاند ویژگیهای سه دسته فوق در ارتباط با توانمندیها بررسی شده که نشان میدهد توانمندیهای محصول و مدیریت پروژه در ارتقا رشد شرکتها بسیار مهم میباشند

رشد بنگاه‌ها، توانمندي فناوري، رشد سريع، راهبرد تنوع

ابراهيم سوزنچي كاشاني
سینا کامجو باقری
علی انواری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 219
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي كارشناسيارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تهران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي كارشناسيارشد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تهران
 • رفرنس
 • [1] Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, Oxford.

  [2] Casper, S. (2007). How do technology clusters emerge and become sustainable? Social network formation and inter-firm mobility within the San Diego biotechnology cluster. Research Policy, 36(4), 438-455.

  [3] Davidsson, P., & Wiklund, J. (2000). Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Firm Growth. In Handbook of Entrepreneurship (pp. 26-44). Blackwell Business.

  [4] Geroski, P. A. (2001). Exploring the niche overlaps between organizational ecology and industrial economics. Industrial and Corporate Change, 10(2), 507-540.

  [5] Gibb, A., & Davies, L. (1990). In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small business. International Small Business Journal, 9(1), 15-31.

  [6] Diambeidou, M. B., François, D., Gailly, B., Verleysen, M., & Wertz, V. (2008). 10. An empirical taxonomy of start-up firms’ growth trajectories. The dynamics between entrepreneurship, environment and education, 193.

  [7] Clarysse, B., Bruneel, J., & Wright, M. (2011). Explaining growth paths of young technology-based firms: structuring resource portfolios in different competitive environments. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(2), 137-157.

  [8] Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, Cambridge (MA).

  [9] Forbes, D. P. (2005). Managerial determinants of decision speed in new ventures. Strategic Management Journal, 26(4), 355-366.

  [10] Markman, G. D., Gianiodis, P. T., Phan, P. H., & Balkin, D. B. (2005). Innovation speed: Transferring university technology to market. Research Policy, 34(7), 1058-1075.

  [11] Delmar, F. (1997). Measuring growth: methodological considerations and empirical results. In: Donckels, R., & Miettinen, A. (eds.). Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millennium (199-216). Aldershot, UK: Ashgate.

  [12] Delmar, F., Davidsson, P., & Gartner, W. (2003). Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing, 18, 189-216.

  [13] Murphy, G. B., Trailer, J. W., & Hill, R. C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship. Journal of Business Research, 36, 15-23.

  [14] Chandler, G. N., & Hanks, S. H. (1993). Measuring the performance of emerging businesses: A validation study. Journal of Business venturing, 8(5), 391-408.

  [15] Garnsey, E., & Heffernan, P. (2005). Growth setbacks in new firms. Futures, 37(7): 675-697.

  [16] Weinzimmer, L. G., Nystrom, P. C., & Freeman, S. J. (1998). Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of management, 24(2), 235-262.

  [17] Garnsey, E. (1998). A theory of the early growth of the firm. Industrial and corporate change, 7(3), 523-556.

  [18] Coad, A., Cowling, M., & Siepel, J. (2016). Growth processes of high-growth firms as a four-dimensional chicken and egg. Industrial and Corporate Change, 26(4), 537-554.

  [19] Churchill, N. C. (1997). The six key phases of company growth. Mastering enterprise, 213-219.

  [20] Packard, D. (1995). The HP Vfey: How Bill Hewlett and I Btilt our Company. New York: Harper Collins.

  [21] Miozzo, M., & DiVito, L. (2016). Growing fast or slow?: Understanding the variety of paths and the speed of early growth of entrepreneurial science-based firms. Research Policy, 45(5), 964-986.

  [22] Malerba, F. (2015). Young and small Brazilian firms: do technological capabilities matter for growth? (Working paper).

  [23] Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World evelopment, 20(2), 165-186.

  [24] BELL, M., & PAVITT, K. (1993). Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries. Industrial and Corporate Change, 2(2), 157-210.

  [25] Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. Trade, technology and international competitiveness, 22(4831), 69-101.

  [26] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.

  [27] Panda, H., & Ramanathan, K. (1997). Technological capability assessment as an input for strategic planning: Case studies at Electricité de France and Electricity Generating Authority of Thailand. Technovation, 17(7), 359-390.

  [28] Figueiredo, P. N. (2002). Does technological learning pay off? Inter-firm differences in technological capability-accumulation paths and operational performance improvement. Research Policy, 31(1), 73-94.

  [29] Figueiredo, P. N. (2006). Motion or inertia, decades or years? Research on ‘dynamics’(rate) of technological capability building in the context of late industrialisation: time to move forward? Evidence from empirical studies in brazil.

  [30] Souzanchi Kashani, E., Talebi Eskandari, S., & AliAsgari, V. (2014). Exploring the Organizational Capabilities of Four KnowldegeBased Firms in the Technology’s Incubator of Sharif University. Journal of Science & Technology Policy, 6(3), 39-54. {In Persian}.

  [31] Kiamehr, M. (2013). Technological Capabilities of Complex Capital Goods in Developing Economies: The Case of a Company in Iran’s Hydro Electricity Generation Industry. Journal of Science & Technology Policy, 6(1), 67-80. {In Persian}.

  [32] Souzanchi Kashani, E., & Zeinaloo, M. (2015). Analyzing the Pattern of Learning Technological Capabilities in Knowledge-Based Firms: Cases in Electronics Equipment Industry. Journal of Science & Technology Policy, 7(3),  23-38. {In Persian}.

  [33] Yin, R. (2014). Case study research: design and methods. 5th edition, SAGE Publications Ltd, London, U.K.: 273

  [34] Chandler, A. D., & Hikino, T. (1990). Scale and scope: The dynamics of industrial capitalism. Cambridge, Mass: Belknap Press.