خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539421 تاریخ انتشار: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 395
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539421

بررسی جایگاه رقابت‌پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصا

این پژوهش جایگاه رقابتپذیری فناورانه ایران را در مقایسه با کشورهای مدنظر سند چشمانداز طی دوره دهساله تا بررسی و تلاش کرده به این سال پاسخ دهد که کشور از لحاظ رقابتپذیری محصولات فناورانه در مقایسه با کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار دارد و رقبا اصلی آن چه کشورهایی هستند در این راستا از رویکرد پیچیدگی اقتصادی استفاده شد یافتههای این پژوهش حاکی است که با توجه به کدهای چهاررقمی سامانه هماهنگشده در سال دو محصول میله پروفیل و مفتول از روی و مومهای مصنوعی و مومهای آماده محصولات دارای بیشترین پیچیدگی هستند که کشور در تولید آنها دارای قدرت رقابتی است و در عین حال هیچ رقیبی هم از منطقه برای کشور در این دو محصول وجود ندارد با گروهبندی کشورها از لحاظ پیچیدگی اقتصادی در چهار گروه ایران در پائینترین گروه قرار میگیرد و با گروهبندی محصولات از لحاظ پیچیدگی اقتصادی به چهار گروه بیشتر محصولات رقابتی کشور در دومین گروه پائینی جای میگیرند یافتهها مید آن است که هر چند فلسطین اشغالی دارای بیشترین پیچیدگی اقتصادی و بیشترین تنوع محصولات پیچیده در منطقه است اما رقیب اصلی محصولات فناورانه رقابتی ایران محسوب نمیشود این در حالی است که ایران بیشترین اشتراک فناورانه را با کشورهای مصر و ترکیه داشته و این کشورها رقبا اصلی ایران در منطقه محسوب میشوند

پيچيدگي اقتصادي، رقابت‌پذيري فناورانه، تنوع و فراگيري، كشورهاي سند چشم‌انداز 1404

بهروز شاهمرادی
مژگان سمندرعلی اشتهاردی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 395
 • رفرنس
 • [1] Rostow, W. W. (1959). The stages of economic growth. The Economic History Review, 12(1), 1-16.

  [2] Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development (No. 04; HD82, H5.).

  [3] Chenery, H. B., & Taylor, L. (1968). Development patterns: among countries and over time. The Review of Economics and Statistics, 391-416.

  [4] Kaldor, N. (1967). Strategic factors in economic development. Ithaca, New York: Cornell University, New York State School of Industrial and Labor Relations.

  [5] Shahabadi, A., & Salimi, S. (2015). Impact of Good Governance on R&D Intensity of Selected Developed and Developing Countries. Journal of Science & Technology Policy, 7(2), 35-46. {In Persian}.

  [6] Mehregan, N., Dehghanpur, M., & Dehmoobed, B. (2012). Factors that Affect on Hi-Tech Industries Export. Journal of Science & Technology Policy, 3(4), 69-83. {In Persian}.

  [7] Durlauf, S. N. (1998). What should policymakers know about economic complexity? Washington Quarterly, 21(1), 155-165.

  [8] Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-487.

  [9] Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion? Journal of International Economics, 92(1), 111-123.

  [10] Kazemi, M., Moeini, A., & AliAhmadi, A. (2005). Application of the mathematical model of data envelopment analysis in assessing the level of enterprise technology. Second International Conference in Management, Tehran, Iran. {In Persian}.

  [11] Inoua, S. (2016). A Simple Measure of Economic Complexity. arXiv preprint arXiv: 1601.05012.

  [12] Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). The network structure of economic output. Journal of Economic Growth, 16(4), 309-342.

  [13] Pugliese, E., Chiarotti, G. L., Zaccaria, A., & Pietronero, L. (2014). The Discernment of Heterogeneous Country Industrialization Patterns through Economic Complexity.

  [14] Zaccaria, A., Cristelli, M., Kupers, R., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2016). A case study for a new metrics for economic complexity: The Netherlands. Journal of Economic Interaction and Coordination, 11(1), 151-169.

  [15] Cristelli, M., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2015). The heterogeneous dynamics of economic complexity. PloS one, 10(2), e0117174.

  [16] Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 524-533.

  [17] Abdon, A., & Felipe, J. (2011). The product space: What does it say about the opportunities for growth and structural transformation of Sub-Saharan Africa? Levy Economics Institute.

  [18] Yaméogo, N. D., Nabassaga, T., Shimeles, A. B. E. B. E., & Ncube, M. (2014). Diversification and sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The economic complexity index of African countries. Journal of African Development, 16(2), 1-31.

  [19] Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press.

  [20] Cheshmi, A., & Malekalsadati, D. (2014). Economic complexity index and its relation to the institutional structure of comparative comparisons of Iran, South Korea and Turkey. The first sustainable development conference with the approach to improving the business environment. {In Persian}.

  [21] Pazham, S. M., & Salimifar, M. (2016). Investigating the Impact of the Index of Economic Complexity on Economic Growth in 42 Leading Countries in Science Production. Economy and regional development, 22(10), 16-38. {In Persian}.