خلاصه وضعیت: کد مقاله: 538371 تاریخ انتشار: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 269
DOI: 10.22034/jstp.2018.9.4.538371

نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دیدگاه نظام‌های نوآوری بخشی، چارچوب مناسبی را برای تحلیل شکل‌گیری و تکامل صنایع مختلف ارائه می‌دهد. با وجود تفاوت‌ها و تمایزهای متعدد میان صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه و صنایع تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده، تاکنون عمده پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه نظام‌های نوآوری بخشی بر مطالعه صنایع تولیدکننده محصولات مصرفی با نظام تولید انبوه تمرکز کرده‌اند و پژوهش‌های اندکی یافت می‌شود که به مطالعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و محصولات و سامانه‌های پیچیده پرداخته باشند. این مقاله قصد دارد با بکارگیری رویکردی کیفی و مطالعه موردی به مطالعه نظام نوآوری بخشی صنعت توربین‌های گازی در ایران به عنوان یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده و نیز به معرفی بازیگران و کنشگران اصلی، توصیف مسیر شکل‌گیری و انباشت دانش و فناوری، شناسایی سیاست‌ها و نهادهای تأثیرگذار و تشریح شرایط بازار و تقاضا در این صنعت بپردازد. یافته‌های این پژوهش دربرگیرنده این موارد است: 1) مسیر شکل‌گیری و انباشت دانش و فناوری ساخت توربین‌های گازی، مشتمل بر قابلیت‌های فناورانه و راهبردهای کسب فناوری در بنگاه‌های سازنده توربین‌های گازی؛ 2) تنوع و پویایی سیاست‌های تأثیرگذار دولت بر شکل‌گیری و تکامل این بخش، مشتمل بر سیاست‌های راهبری، سرمایه‌گذاری، خرید و تسهیل‌گری؛ 3) ساختار انحصاری و سیاسی بازار صنعت توربین‌های گازی در ایران، مشتمل بر عرضه‌کنندگان و مشتریان (دولت) محدود و تقاضای بالا و روزافزون داخلی برای توربین‌های گازی با کاربردهای مختلف؛ 4) بررسی اثر تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های ایرانی سازنده توربین‌های گازی. کلیدواژه‌ها: نظام نوآوری بخشی، محصولات و سامانه‌های پیچیده، صنعت توربین‌های گازی

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017). Sectoral Innovation System of a Complex Product System Industry: Gas Turbine. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 55-70. {In Persian}.

 


نظام نوآوري بخشي، محصولات و سامانه‌هاي پيچيده، صنعت توربين‌هاي گازي

حسین رحمان سرشت
سید سروش قاضی نوری
مصطفی صفدری رنجبر
منوچهر منطقی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 11
تعداد دانلود مقاله : 269
 • رفرنس
 • [1] Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. Research Policy, Vol. 31, 247-264.

  [2] Malerba, F. (2004). Sectoral Systems of Innovation. Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. Cambridge University Press.

  [3] Malerba, F. (2005). Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors. Economics of Innovation and New Technology, Vol. 14, No. 1-2, 63-82.

  [4] Malerba, F. & Mani, S. (eds) (2009). Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries. Cheltenham: Edgar Elgar.

  [5] Malerba, F., & Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, Vol. 20, No. 6, 1645-1675.

  [6] Lee, K., & Malerba, F. (2016). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, Vol. 64, No. 2, 338-351.

  [7] Kim, Y. Z. & Lee, K. (2008). Sectoral innovation system and a technological catch-up: the case of the capital goods industry in Korea. Global Economic Review, Vol. 37, No. 2, 135-155.

  [8] Zhang, L., Lam, W., & Hu, H. (2013). Complex product and system, catch-up, and sectoral system of innovation: a case study of leading medical device companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 6, No. 3, 283-302.

  [9] Miller, R., Hobday, M., Lerrox, T., & Olleros, X. (1995). Innovation in Complex System industries: the case of flight simulation. Industrial corporation and change, vol. 4, No.2, 363-400.

  [10] Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research Policy, Vol 26, No 6, 689-710.

  [11] Davis, A., & Hobday, M. (2005). The Business of Projects: Managing Innovation in Complex Products and Systems. Cambridge University Press.

  [12] Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product system. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 41, 92-105.

  [13] Majidpour, M. (2012). Heavy duty gas turbines in Iran, India and China: Do national energy policies drive the industries? Energy Policy, Vol. 41, 723-732.

  [14] Kiamehr, M., Hobday, M., & Kermanshah, A. (2013). Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and Corporate Change, Vol. 23, No. 3, 1-28.

  [15] Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (Cops): the case of Iran's thermal electricity generation systems. Research Policy, Vol. 44, 1240-1251.

  [16] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2016). Factors Driving Latecomer Firms Technological Capability Acquiring and Building in Manufacturing Complex Product Systems: The Case of Oil Turbo Compressor Company (OTC). Innovation Management Journal, Vol. 5, No. 3, 1-26. {In Persian}.

  [17] Acha, V., Davies, A., Hobday, M., & Salter, A. (2004). Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK. Industrial and Corporate Change, Vol. 13, No.3, 505-529.

  [18] Ren, Y. T. & Yeo, K. T. (2006). Research Challenges on Complex Product Systems (CoPS) Innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, Vol. 23, No. 6, 519-529.

  [19] Park, T. Y. (2012). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and Corporate Change, Vol. 22, No. 2, 363-396.

  [20] Lee, J. J., & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, Vol. 44, No. 7, 1296-1313.

  [21] Kiamehr, M. (2016). Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydroelectricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 122, 215-230.

  [22] Kiamehr, M. (2013). Technological Capabilities of Complex Capital Goods in Developing Economies: The Case of a Company in Iran’s Hydro Electricity Generation Industry. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 6, No. 1, 67-102. {In Persian}.

  [23] Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M., & Naghizadeh, R. (2016). Managing interaction in complex product systems: The experience of IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 122, 253-261.

  [24] Tahmasbi, S., FartokZadeh, H. R., Boshehri, A. R., Tabaian, K., & Gheydar Kheljani, J. (2016). The Stages of Formation and Development of Technological Capabilities; Case study: An marine Industry Organization. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 8, No. 4, 19-33. {In Persian}.

  [25] Creswell, J. W. (2009). Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches). Third Edition. SAGE Publication.

  [26] Danaeefard, H. (2013). Strategies of Theory Building. Tehran: Samt Publication. {In Persian}.

  [27] Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4, 532-550.

  [28] Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th Edition. Sage Publication.

  [29] Dooley, L. (2002). Case Study Research and Theory Building. Advances in Developing Human Resources, Vol. 4, No. 3, 335-354.

  [30] Majidpour, M. (2016b). International technology transfer and the dynamics of complementarity: A new approach. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 122, 106-196.

  [31] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017b). Key Drivers Affecting Technological Catch-up in Complex Product Systems: Iran’s Gas Turbine Industry. 26th International Association for Management of Technology Conference (IAMOT2017), Vienna, Austria.

  [32] Lee, K. (2005). Making a Technological Catch-up: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 13, No. 2, 97-131.

  [33] Dutrénit, G. (2007). The Transition from Building-up Innovative Technological Capabilities to Leadership by Latecomer Firms. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 15, 125-149.

  [34] Bell, M., & Figuieredo, P. N. (2012). Building innovative capabilities in latecomer firms: some key issues. In: Amann, E., & Cantwell, J. (Eds), Inovative Firms in Emerging Market countries. Oxford University Press.

  [35] Chudnovsky, D., Nagao, M., & Jacobsson, S. (1983). Capital goods production in the third world: an economic study of technology acquisition. Burns & Oates.

  [36] Teubal, M. (1984). The role of technological learning in the exports of manufactured gods: the case of selected capital goods in Brazil. World Development, Vol. 12, No. 8, 849-865.

  [37] Park, T. Y., & Kim , J. Y. (2014). The capabilities required for being successful in complex product systems: case study of Korean e-government. Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 22, No. 2, 268-285.

  [38] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. (2017a). Dynamism of Iran’s Government Policies meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a Complex Product System. 14th ASIALICS Conference, Tehran, Iran.