خلاصه وضعیت: کد مقاله: 538025 تاریخ انتشار: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 319
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.4.538025

کشف ویژگی‌های حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور با استفاده از روش فراترکیب

کشف حوزه‌های تحقیقاتی نوظهور از جمله موارد مهم برای سیاست‌گذاران علم و فناوری و پژوهشگران است. علی‌رغم اهمیت این موضوع تاکنون مطالعه جامعی به منظور ارائه تعریفی مشخص و همچنین تبیین مؤلفه‌های شناسایی یک حوزه تحقیقاتی نوظهور انجام نشده است. در این مطالعه 1883 مقاله و پژوهش مرتبط سال‌های 1970 تا 2017 از نمایه استنادی Web of science انتخاب شد که با استفاده از روش فراترکیب و معیارهای ورود، در نهایت 68 مقاله در راستای هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهایی که مفهوم نوظهور بودن یک حوزه یا شاخه علمی را بیان می‌دارند استخراج و سه مقوله «تعمیم‌پذیری»، «نوآوری» و «نفوذ» به علاوه 9 مفهوم و 29 کد متناظر با هر معیار، طراحی و تبیین شد. در این مطالعه همچنین تعریفی از یک حوزه علمی نوظهور ارائه شد: "حوزه علمی با اهمیت زیاد که به تازگی ایجاد و فرآیند شکل‌گیری آن به سرعت طی شده باشد و پس از ایجاد نیز سطح وسیعی از تأثیرات و وابستگی‌ها را بر روی پژوهش‌های حوزه خود و سایر حوزه‌ها داشته باشد و نظر تعداد زیادی از پژوهشگران و دست‌اندرکاران علمی را هم به خود جلب کند".

کلیدواژه‌ها: کشف، حوزه تحقیقاتی، نوظهور، فراترکیب

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Sohrabi, B., Khalili Jafaraabd, A., & Roodi, A. (2017). Discover the Properties of Emerging Research Areas Using Meta-Synthesis Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 15-30. {In Persian}.


كشف، حوزه تحقيقاتي، نوظهور، فراتركيب

احمد خلیلی جعفرآبادی
امیر رودی
بابک سهرابی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 13
تعداد دانلود مقاله : 319
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • رفرنس
 • [1] Kuhn, T., & Hawkins, D. (1963). The structure of scientific revolutions. American Journal of Physics, 31(7), 554-555.

  [2] Madlock-Brown, C. (2014). A framework for emerging topic detection in biomedicine. The University of Iowa.

  [3] Stephan, A. (2003). Emergentism, irreducibility, and downward causation. Grazer Philosophische Studien, 65(1), 77-93.

  [4] Alexander, J., Chase, J., Newman, N., Porter, A., & Roessner, J. (2012). Emergence as a conceptual framework for understanding scientific and technological progress. Technology Management for Emerging Technologies (PICMET , 12, 1286-1292.

  [5] Kleinberg, J. (2002). Bursty and hierarchical structure in streams. Data Mining and Knowledge Discovery, 7(4), 373-397.

  [6] Stephan, A. (1999). Varieties of emergence. Evolution and cognition, 5(1), 50-59.

  [7] Oxford dictionaries. (2017). Retrieved from oxford dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/emergence

  [8] Rotolo, D., Rafols, I., Hopkins, M., & Leydesdorff, L. (2014). Scientometric Mapping as a Strategic Intelligence Tool for the Governance of Emerging Technologies.

  [9] Price, D. (1970). Citation measures of hard science, soft science, technology, and nonscience. Communication among Scientists and Engineers, 3-12.

  [10] Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. American Association for the Advancement of Science.

  [11] Small, H. (1977). A co-citation model of a scientific specialty: A longitudinal study of collagen research. Social Studies of Science, 7(2), 139-166.

  [12] Halaweh, M. (2013). Emerging technology: What is it. Journal of Technology Management & Innovation, 8(3), 108-115.

  [13] Khalili Jafarabad, A., Manian, A., Fathian, M., & Naghshineh, N. (2017). Designing a Model Based on Cumulative Citation to Identify and Analyze Scientific Changes in the Field of Data Quality. Journal of Information Technology Management, 9(2), 301-312. {In Persian}.

  [14] Bagheri, S., Samandarali Eshtehardi, M., Peymankhah, S., & Shafiei, L. (2013). An analytical Look at the Geographically Distribution of Patened Inventions in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 5(3), 17-25. {In Persian}.

  [15] Roshani, S., Ghazinoori, S., & Tabatabaeian, S. (2014). A Co-Authorship Network Analysis of Iranian Researchers in Technology Policy and Management. Journal of Science & Technology Policy, 6(2), 1-16. {In Persian}.

  [16] Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.

  [17] Noblit, G., & Hare, R. (1988). Meta –Ethnography: Synthesizing qualitative studies. (Vol. 11), Sage.

  [18] Patterson, B., Thorne Calnan, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. (Vol. 3), Sage.

  [19] Day, G., & Schoemaker, P. (2000). Avoiding the pitfalls of emerging technologies. California management review, 42(2), 8-33.

  [20] Lee, J. (2010). 10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis. Government Information Quarterly, 27(3), 220-230.

  [21] Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’information seeking behavior:a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation, 69, 243-274.

  [22] Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer Publishing Company.

  [23] Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing, 50(2), 204-211.

  [24] Finfgeld, D. (2003). Metasynthesis: The State of the Art—so Far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.

  [25] Watts, R., & Porter, A. (2003). R&D cluster quality measures and technology maturity. Technological Forecasting and Social Change, 70(8), 735-758.

  [26] Van, R. (2000). On growth, ageing, and fractal differentiation of science. Scientometrics, 47(2), 347-362.

  [27] Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 47(4), 487-499.

  [28] Rotolo, D., Hicks, D., & Martin, B. (2015). What is an emerging technology? Research Policy, 44(10), 1827-1843.

  [29] Guo, H., Weingart, S., & Börner, K. (2011). Mixed-indicators model for identifying emerging research areas. Scientometrics, 89(1), 421-435.

  [30] Small, H., Boyack, K., & Klavans, R. (2014). Identifying Emerging Topics in Science and Technology. Research Policy, 43(8), 1450-1467.