خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537495 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 135
DOI: 10.22034/jstp.2017.8.4.537495

مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی

این مقاله به بررسی نحوه شکل‌گیری قابلیت‌های فناورانه در یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه صنایع دریایی ایران می‌پردازد. استراتژی پژوهش، مطالعه موردی یک سازمان بوده که به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و در کنار مطالعه منابع علمی، اقدام به انجام مصاحبه عمیق با مسئولین، مدیران، مشاوران و کارشناسان ارشد مرتبط با آن سازمان گردید. نقطه شروع مطالعه استفاده از یافته‌های علمی پژوهش‌های قبلی بوده است ولی پیشینه موجود دارای دو خلاء مهم در این زمینه می‌باشد: اول اینکه الگوهای ارائه‌شده برای توسعه قابلیت‌های فناورانه بیشتر متمرکز بر تولید انبوه است (در صورتی که ماهیت اغلب محصولات سازمان مورد مطالعه از جنس محصولات پیچیده است) و پیش‌فرض اساسی دیگر برای الگوهای یادشده هم همکاری با کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد که به دلیل وجود تحریم‌های مستمر علیه صنایع دارای کاربرد دوگانه، این همکاری میسر نمی‌باشد. در این مقاله سعی شده مراحل طی‌شده در سازمان مورد مطالعه جهت شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه شناسایی و معرفی گردد. این مراحل در قالب سه گام شناسایی شد که عبارتند از: سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های پایه، ارتقاء قابلیت‌ها به واسطه مهندسی معکوس با همکاری محدود و همچنین مهندسی معکوس محصولات پیچیده‌تر و گسترش طراحی و نوآوری. در نهایت مراحل شناسایی‌شده با مدل‌های متداول در این حوزه مقایسه شده است.


سازمان‌هاي صنعتي
صنایع دریایی
قابليت‌هاي فناورانه
محصولات و سامانه‌هاي پيچيده

جعفر قیدر خلجانی
حميدرضا فرتوك‌زاده
سيامك طهماسبي
سید كمال طبائیان
عليرضا بوشهري

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 135
 • رفرنس
 • [1] Rush, H., Bessant, J., Hobday, M., Hanrahan, E., & Medeiros, M. Z. (2014). The evolution and use of a policy and research tool: assessing the technological capabilities of firms. Technology Analysis & Strategic Management, 26(3), 353-365.

  [2] Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. Trade, technology and international competitiveness, 22, 69-101.

  [3] Latip, N. A. M. (2012). The impact of technological capability on power, trust and inter-firm relationship performance (Doctoral dissertation, University of Southern Queensland).

  [4] Miller, R., Hobday, M., Leroux-Demers, T., & Olleros, X. (1995). Innovation in complex systems industries: the case of flight simulation. Industrial and corporate change, 4(2), 363-400.

  [5] Hobday, M. (1996). Complex Systems vs Mass Production Industries: a new research agenda. Working Paper prepared for CENTRIM/SPRU/OU Project on Complex Product Systems, EPSRC, Technology Management Initiative GR/K/31756.

  [6] Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research policy, 26(6), 689-710.

  [7] Park, T. Y. (2013). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and corporate change, 22(2), 363-396.

  [8] Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186.

  [9] Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical frameworks and Korea's experience. Industrial and corporate change, 8(1), 111-136.

  [10] Bell, M., & Figueiredo, P. N. (2012). Innovation capability building and learning mechanisms in latecomer firms: recent empirical contributions and implications for research. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 33(1), 14-40.

  [11] Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), 1240-1251.

  [12] Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product systems. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 92-105.

  [13] Kim, L. (2004). The multifaceted evolution of Korean technological capabilities and its implications for contemporary policy. Oxford Development Studies, 32(3), 341-363.

  [14] كیامهر، مهدی. (1392). توانمندي‌هاي فناورانه عرضه كالاهاي سرمایه‌اي پیچیده در كشورهاي درحال‌توسعه: مطالعه موردي یك شركت در صنعت برقابی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال ششم، شماره 1، 67-80.

  [15] Dutrénit, G. (2007). The transition from building‐up innovative technological capabilities to leadership by latecomer firms. Asian Journal of Technology Innovation, 15(2), 125-149.

  [16] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.

  [17] Wang, Y., Lo, H. P., Zhang, Q., & Xue, Y. (2006). How technological capability influences business performance: an integrated framework based on the contingency approach. Journal of Technology Management in China, 1(1), 27-52.

  [18] Marcelle, G. M. (2004). Technological learning: A strategic imperative for firms in the developing world. Edward Elgar Publishing.

  [19] Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2), 181-199.

  [20] Song, M., Droge, C., Hanvanich, S., & Calantone, R. (2005). Marketing and technology resource complementarity: An analysis of their interaction effect in two environmental contexts. Strategic management journal, 26(3), 259-276.

  [21] Acha, V. (2000, January). The role of technological capabilities in determining performance: the case of the upstream petroleum industry. In The DRUID Conference on Industrial Dynamics, Hillerφd.

  [22] Afuah, A. (2002). Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage: the case of cholesterol drugs. Strategic Management Journal, 23(2), 171-179.

  [23] Reed, F. M., & Walsh, K. (2002). Enhancing technological capability through supplier development: a study of the UK aerospace industry. IEEE Transactions on Engineering Management, 49(3), 231-242.

  [24] Hobday, M. (2002). Technology needs assessment (TNA) for developing countries. UNIDO and the World Summit on Sustainable Development, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

  [25] Wook Kim, S. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084-1107.

  [26] Criscuolo, P., & Narula, R. (2008). A novel approach to national technological accumulation and absorptive capacity: aggregating Cohen and Levinthal. The European Journal of Development Research, 20(1), 56-73.

  [27] Cantwell, J., & Zhang, Y. (2009). The co-evolution of international business connections and domestic technological capabilities: lessons from the Japanese catch-up experience. Transnational Corporations, 18(2), 37.

  [28] Ortega, M. J. R. (2010). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities' moderating roles. Journal of Business Research, 63(12), 1273-1281.

  [29] سوزنچی، ابراهیم؛ طالبی، سروش و عسگري، وحیدعلی. (1393). بررسی توانمندي‌هاي سازمانی چهار شركت دانش‌بنیان در مركز رشد دانشگاه شریف. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوري، سال ششم، شماره 3، 39-54.

  [30] Figueiredo, P. N. (2003). Learning, capability accumulation and firms differences: evidence from latecomer steel. Industrial and corporate change, 12(3), 607-643.

  [31] Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 509-533.

  [32] Fujita, M. (2014). Exploiting Linkages for Building Technological Capabilities: Vietnam’s Motorcycle Component Suppliers under Japanese and Chinese Influence. Springer Science & Business Media.

  [33] Kim, L. (1980). Stages of development of industrial technology in a developing country: a model. Research policy, 9(3), 254-277.

  [34] Cimoli, M., & Porcile, G. (2009). Sources of learning paths and technological capabilities: an introductory roadmap of development processes†. Economics of Innovation and New Technology, 18(7), 675-694.

  [35] Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gomble, J. E. (2005). Crafting and executing strategy: The for competitive advantage.

  [36] Davies, A., Brady, T., Prencipe, A., & Hobday, M. (2011). Innovation in complex products and systems: implications for project-based organizing. Advances in Strategic Management, 28, 3-26.

  [37] ين، ر. (1393). تحقيق موردي. مترجم: پارسائيان، علی و اعرابي، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

  [38] Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic management journal, 24(10), 991-995.