خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537493 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 167
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.4.537493

درهم‌تنیدگی "دولت-کارآفرینان پیشگام" و تحول فناورانه: موردکاوی رشد سریع فناوری زیست‌دارو در ایران

بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتی کشورهای درحال‌توسعه، سیاست‌گذاری صنعتی می‌بایست در بستر یک "همکاری شبکه‌ای استراتژیک" یا نوعی "درهم‌تنیدگی" میان دولت و کارآفرینان پیشگام صورت پذیرد. در این مقاله ما به دنبال کشف سازوکارهایی هستیم که از طریق آنها این "درهم‌تنیدگی" در رشد سریع فناوری زیست‌دارو در ایران تحقق یافته و موجب شده تا نیازهای سیاستی بخش خصوصی به سرعت به بخش دولتی سیاست‌گذار منتقل شود. این مقاله از نوع کیفی است. داده‌های پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با 39 نفر از افراد تأثیرگذار در صنعت زیست‌دارو گردآوری که سپس از طریق تحلیل تم و کدگذاری یافته‌های تحقیق، سه مکانیزم اصلی درهم‌تنیدگی شناسایی شد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که از میان مکانیزم‌های شناسایی‌شده، احراز متوالی جایگاه‌های مختلف مدیریتی در هر دو بخش دولت و صنعت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، مهم‌ترین مکانیزم درهم‌تنیدگی و انتقال نیازهای سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی بوده است. این سازوکار که اصطلاحاً آن را "گردش نهادی" می‌نامیم باعث شده تا اطلاعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتی و صنعتی (خصوصی) بسیار سریع میان دو بخش جابجا شده و این دو بخش در یک فرآیند یادگیری توأم قرار گیرند.


تحول فناورانه
درهم‌تنيدگي
صنعت زيست‌دارو
گردش نهادي
همكاري بخش خصوصي-دولت

روح‌الله حميدي مطلق
علي بابايي
محمدتقي عيسايي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 167
 • رفرنس
 • 1] Rodrik, D. (2008). One economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growth. Princeton University Press.

  [2] Hausmann, R., & Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. Journal of development Economics, 72(2), 603-633.

  [3] حميدي، روح‌الله؛ عيسايي، محمدتقي؛ يمين، محمد؛ بابايي، علي و كرمانشاه، علي. حركت‌هاي جمعي و تغييرات نهاد و فناوري: بررسي نظام نوآوري زيست‌فناوري ايران و چند نظام نوآوري منتخب. در حال انتشار.

  [4] Lall, S. (2000). Technological change and industrialization in the Asian newly industrializing economies: achievements and challenges. Technology, learning, & innovation: Experiences of newly industrializing economies, 13-68.

  [5] Kim, L. (1997). Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business Press.

  [6] Forbes, N., & Wield, D. (2002). From followers to leaders: managing technology and innovation in newly industrializing countries. Psychology Press.

  [7] Bell, M., & Pavitt, K. (1997). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Technology, globalisation and economic performance, 83137, 83-137.

  [8] Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: states and industrial transformation (Vol. 25). Princeton, NJ: Princeton University Press.

  [9] Rodrik, D. (2009). Industrial policy: don't ask why, ask how. Middle East Development Journal, 1(01), 1-29.

  [10] Romer, P. M., & Griliches, Z. (1993). Implementing a national technology strategy with self-organizing industry investment boards. Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 1993(2), 345-399.

  [11] Chang, H. J. (2002). Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. Anthem Press.

  [12] مينتزبرگ، هنري. (1392). ردگيري استراتژي‌ها: به سمت يك تئوري عمومي در مورد شكل‌گيري استراتژي. ترجمه: بابايي، علي و حق‌باعلي، مهدي. تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتي.

  [13] Block, F. (2008). Swimming against the current: The rise of a hidden developmental state in the United States. Politics & society, 36(2), 169-206.

  [14] Block, F., & Keller, M. R. (2011). Where do innovations come from? Transformations in the US Economy, 1970-2006. Reasserting the Public Interest Knowledge Governance, 81-104.

  [15] Fuchs, E. R. (2010). Rethinking the role of the state in technology development: DARPA and the case for embedded network governance. Research Policy, 39(9), 1133-1147.

  [16] Keller, M. R. (2011). The CIA’s Pioneering Role in Public Venture Capital Initiatives’. State of Innovation: The US Government’s Role in Technology Development, Boulder, CO, Paradigm Publishers, 109-132.

  [17] Block, F. (2011). Innovation and the invisible hand of government. State of innovation: the US government’s role in technology development, 1-26.

  [18] بابايي، علي؛ حميدي مطلق، روح‌الله؛ ملكي، علي و اشعاري، محسن. (در حال انتشار). استراتژي توسعه: "نَه" به برنامه‌ريزي‌هاي مرسوم دولتي، "نه" به اجماع واشنگتني؛ در جستجوي راه سوم در سياست‌گذاري توسعه صنعتي. فصلنامه سياست‌نامه علم و فناوري.

  [19] Murmann, J. P. (2003). Knowledge and competitive advantage: The coevolution of firms, technology, and national institutions. Cambridge University Press.

  [20] McDermott, G. A. (2007). Politics and the evolution of inter-firm networks: A post-communist lesson. Organization Studies, 28(6), 885-908.

  [21] Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage.

  [22] Crabtree, B. F., & Miller, W. F. (1992). A template approach to text analysis: Developing and using codebooks.

  [23] Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-285.

  [24] مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي. (1384). بررسي وضعيت صنعت داروسازي ايران پس از انقلاب اسلامي.

  [25] Dinarvand, R. (2009). New National Drug Policy in Iran leading to Expanded Pharma?? ceutical Market and Extended Access of Public to Medicines. Iranian Journal of Public Health, 38(Suppl. 1): 158-161

  [26] Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research policy, 13(6), 343-373.

  [27] نريماني، ميثم؛ قاضي‌نوري، سيد سپهر و ميرعمادي، طاهره. (1391). استخراج دلالت‌هاي سياستي رويكرد تطوري در حوزه علم و فناوري: تحليلي تماتيك. سياست علم و فناوري، سال پنجم، شماره 2، 1-16.

  [28] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.