خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537439 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 154
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.1.537439

مطالعه موردی نگاشت نهادی نوآوری در صنعت برق کشور

مقالة حاضر پژوهشی پیرامون بررسی روشهای مختلف نگاشت در مدیریت فنّاوری می­باشد که در گام عملیاتی آن صنعت برق به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. در این مقاله کوشش می­شود، ابتدا با بررسی روشهای مختلف نگاشت و مناسبت کاربرد آنها، نگاشت مناسب صنعت برق انتخاب شود. ادبیات تحقیق مؤید چهار دسته نگاشت شامل: نگاشت دانش، نگاشت مسیر ، نگاشتهای حاصل از داده کاوی و نگاشت نهادی است که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. از آن جمله نگاشت نهادی است که از آن برای مطالعه سیستم نوآوری استفاده می­شود. در مطالعه فوق نگاشت نهادی سیستم نوآوری صنعت برق برای وضع موجود طراحی میگردد و در نهایت با توجه به ادبیات موجود نگاشت مناسب صنعت پیشنهاد می شود.


سيستم بخشي نوآوري
نگاشت
نگاشت نهادي نوآوري صنعت برق ايران

سيدحبيب‌الله طباطبائيان
محمد انتظاري

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 4
تعداد دانلود مقاله : 154
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: استاديار، گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت وحسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه علامه طباطبائي
 • رفرنس
 • [1] Gaynor, G.; Handbook of  Technology Management ; McGraw - Hill, Chapter 13, 1996.

  [2]  Kurokawa, S., Meyer, J.; An Overview of Technology Road mapping ;February, Available by : www.lebow.drexel.edu/ kurokawa/ MOT/ 2 nd-Forecast/ Roadmap for TRI.pdf .

  [3] Muller, G.; Roadmapping ;Novermber, Avilable by : http://www.extra .research .philips. com /natlab/sysarch/.

  [4] Zhu, D., Porter, A. L.; Cunningham, S. C., Carlisie, J. Nayak, A. N.; «A Process for Mining Science and Technology Documents Databases, Illustrated for the Case of “Knowledge Discovery and Data Mining» ; Technology Policy and Assessment Center, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0205,

  [5] Zhu, D., Porter, A. L.; Technology Mapping for Management of Technology --- automated Extraction and Visualization of Information from bibliographic sources.

  [6] Edquist, C.; Systems of Innovation_An Account of the State of The Art ; Fagerberg, Jan (ed.), “Understanding Innovation” , Oxfoed University Press, Oxford;

  [7] OECD, ; Managing National Systems ; Organization for Economic Cooperations and Development; 1999

  [8] Balzat, M. ; The Theorical Basis and the Empirical Treatment of National Innovation Systems ; University of Augsburg, Institute for Economics; 2002.

  [9] “Institutional Mapping of Australia’s System of Innovation _ First Step” ; Preliminary Draft, December, 1997;  Available by: s:\data\polt\web\new-web\aus-map.doc.