خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537334 تاریخ انتشار: ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴ تعداد مشاهدات: 161
DOI: 10.22034/jstp.2015.7.3.537334

کارویژه های مطلوب واسطه های نوآوری در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکت های دانش‌بنیان

حوزه علم، ‌فناوری و نوآوری را می­توان از مهم­ترین و راهبردی­ترین حوزه‌ها در کشور دانست که در سال­های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می­تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه­های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، ‌دانشگاه­ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره­ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم­افزای آنها می­شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می­شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته­بندی آثار علمی در این زمینه می­پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده‌بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه­های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه­های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه‌های دانش­بنیان و کارویژه­های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.


فناوري
كارويژه
نظام ملي نوآوري
نوآوري
واسطه هاي نوآوري

حسن دانائي فرد
حسين خصاف مفرد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 161
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • رفرنس
 • 1] Acworth, E. B. (2008). University–industry engagement: The formation of the Knowledge Integration Community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institute. Research Policy, 37(8), 1241-1254.

  [2] Bessant, J., & Rush, H. (1995). Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer. Research policy, 24(1), 97-114.

  [3] Branstetter, L., & Sakakibara, M. (2002). nWhen Do Research Consortia Work Well and Why. Evidence from Japanese Panel Data, oAmerican Economic Review, 92(1), 143-159.

  [4] Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research policy, 35(5), 715-728.

  [5] Dalziel, M. (2006). The impact of industry associations: Evidence from Statistics Canada data. Innovation, 8(3), 296-306.

  [6] Casper, S., & van Waarden, F. (Eds.). (2005). Innovation and Institutions: A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems. Edward Elgar Publishing. 51-69.

  [7] Dalziel, M. (2009). Why do innovation intermediaries exist. Paper presented at the Academy of Management Conference. August, Chicago, Il. p 4.

  [8] Wu, W. (2011). Innovation Intermediation Activities and the Actors that Perform Them (Doctoral dissertation, University of Ottawa). p 7.

  [9] Mantel, S. J., & Rosegger, G. (1987). The role of third-parties in the diffusion of innovations: a survey. Innovation: Adaptation and growth, 123-134.

  [10] Watkins, D., & Horley, G. (1986). Transferring technology from large to small firms: the role of intermediaries. Small business research, 215-251.

  [11] Seaton, R. A., & Cordey-Hayes, M. (1993). The development and application of interactive models of industrial technology transfer. Technovation, 13(1), 45-53.

  [12] Shohet, S., & Prevezer, M. (1996). UK biotechnology: institutional linkages, technology transfer and the role of intermediaries. R&D Management, 26(3), 283-298.

  [13] Hargadon, A., & Sutton, R. I. (1997). Technology brokering and innovation in a product development firm. Administrative science quarterly, 716-749.

  [14] Chen, M. H., Wen, C. T., Lee, B., & Peng, C. H. (2009). Innovation intermediaries in Creative and Cultural Industries: the Case of Taiwan., Summer Conference 2009 on CBS-Copenhagen Business School, p: 6.

  [15] Zaheer, A., & McEvily, B. (1999). Bridging ties: A source of firm heterogeneity in competitive capabilities. Strategic management journal, 20(12), 1133.

  [16] Stankiewicz, R. (1995). The role of the science and technology infrastructure in the development and diffusion of industrial automation in Sweden. In Technological systems and economic performance: The case of factory automation (pp. 165-210). Springer Netherlands.

  [17] Lynn, L. H., Reddy, N. M., & Aram, J. D. (1996). Linking technology and institutions: the innovation community framework. Research policy, 25(1), 91-106.

  [18] Callon, M. (1994). Is science a public good? fifth mullins lecture, virginia polytechnic institute, 23 march 1993. Science, Technology & Human Values, 19(4), 395-424.

  [19] Van der Meulen, B. & Rip, A. (1998). Mediation in the Dutch science system. Research Policy. 27, 757–769.

  [20] Burt, R. S. (1992). Structural hole. Harvard Business School Press, Cambridge, MA.

  [21] Howells, J. (1999b). Research and technology outsourcing and innovation systems: an exploratory analysis. Industry and Innovation, 6(1), 111-129.

  [22] Czarnitski, D. & Spielkamp, A. (2000). Business services in Germany: bridges for innovation. ZEW Discussion Papers, No. 00-52, ZEW, Mannheim.

  [23] Cooper, J. E. (1996). Intermediaries and invention: business agents and the Edison electric pen and duplicating press. Business and Economic History, 25(1), 130-142.

  [24] Aldrich, H. E., & Von Glinow, M. A. (1992). Business start-ups: The HRM imperative. International Perspectives on Entrepreneurial Research. North-Holland, New York, 233-253.

  [25] Braun, D. (1993). Who governs intermediary agencies? Principal-agent relations in research policy-making. Journal of Public Policy, 13(02), 135-162.

  [26] Turpin, T., Garrett‐Jone, S., & Rankin, N. (1996). Bricoleurs and boundary riders: managing basic research and innovation knowledge networks. R&D Management, 26(3), 267-282.

  [27] Tushman, M. L. (1977). Special boundary roles in the innovation process. Administrative science quarterly, 587-605.

  [28] Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576.

  [29] Provan, K. G., & Human, S. E. (1999). Organizational learning and the role of the network broker in small-firm manufacturing networks. Interfirm networks: organization and industrial competitiveness, 185-207.

  [30] Guston, D. H. (1999). Stabilizing the boundary between US politics and science: The role of the Office of Technology Transfer as a boundary organization. Social studies of science, 29(1), 87-111.

  [31] Cash, D. W. (2001). "In order to aid in diffusing useful and practical information": Agricultural extension and boundary organizations. Science, Technology & Human Values, 26(4), 431-453.

  [32] Kash, D. E., & Rycroft, R. (2002). Emerging patterns of complex technological innovation. Technological Forecasting and Social Change, 69(6), 581-606.

  [33] Millar, C. C., & Choi, C. J. (2003). Advertising and knowledge intermediaries: managing the ethical challenges of intangibles. Journal of Business Ethics, 48(3), 267-277.

  [34] Anheier, H. K., & List, R. (2005). International Dictionary of Nonprofit and Nongovernmental Organizations.

  [35] Tsukamoto, I., & Nishimura, M. (2006). The emergence of local non-profit–government partnerships and the role of intermediary organizations in Japan: Contractual relationships and the limits to co-governance. Public management review, 8(4), 567-581.

  [36] Leitao, J. (2006). Open innovation clusters: the case of Cova da Beira Region (Portugal).

  [37] Pilorget, L. (1993). Innovation consultancy services in the European community. International journal of technology management, 8(6-8), 687-696.

  [38] Wolpert, J. D. (2002). Breaking out of the innovation box. Harvard Business Review, 80(8), 76-83.

  [39] Heydebreck, P., Klofsten, M., & Maier, J. (2000). Innovation support for new technology‐based firms: the Swedish Teknopol approach. R&D Management, 30(1), 89-100.

  [40] Kuckartz, M. (2001). Innovation market–the economic exploitation of property rights in high-quality inventions. World Patent Information, 23(1), 67-70.

  [41] Fielt, E., Janssen, W., Faber, E., & Wagenaar, R. (2008). Design Trade‐offs for Electronic Intermediaries. Electronic Markets, 18(4), 362-374.

  [42] Dodgson, M., Gann, D., & Salter, A. (2006). The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble. R&D Management, 36(3), 333-346.

  [43] West, J., & Gallagher, S. (2006). Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software. R&d Management, 36(3), 319-331.

  [44] Allen, J., James, A. D., & Gamlen, P. (2007). Formal versus informal knowledge networks in R&D: a case study using social network analysis. R&D Management, 37(3), 179-196.

  [45] Fleming, L., & Waguespack, D. M. (2007). Brokerage, boundary spanning, and leadership in open innovation communities. Organization science, 18(2), 165-180.

  ]46[ سوزنچی کاشانی، ابراهیم؛ طالبی، سروش و عسگری، وحیدعلی. (1393). بررسی توانمندی­های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 6(3): 51-52.

  [47] Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research.. Newjersey: Pearson Ed.

  ]48[ پورعزت، علی­اصغر؛ قلی­پور، آرین و ندیرخانلو، سمیرا. (1389). تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 2(4): 65.

  ]49[ فکور، بهمن و انصاری، محمدتقی. (1389). بررسی روش­ها و منابع کسب فناوری در بنگاه­های کوچک منتخب ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 2(4): 103.