خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537321 تاریخ انتشار: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۳ تعداد مشاهدات: 151
DOI: 10.22034/jstp.2014.6.4.537321

دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی- اجتماعی: دسته بندی الگوهای پیاده سازی

پیاده‏سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می‏گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت‏ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می‏شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می‏پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه‏ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده‏های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه‏بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده‏ سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته‏بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه‌یافته‌ها، خدمت‌دهندگان، مایل به رشدها و عقب‌ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.


خوشه بندي
دولت الکترونیک
فناوري اطلاعات و ارتباطات
گونه شناسی
نظام فنی-اجتماعی

غلامرضا معمارزاده طهران
مهدی فقیهی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 151
 • رفرنس
 • [1] Lekoko, R. &  Semali L., 2012, Cases on Developing Countries and ICT Integration: Rural Community Development, Idea Group Inc (IGI). pp. 77-78.

  [2] Han, K., and Mithas, S., 2013, Information technology outsourcing and non-IT operating costs: An empirical investigation, MIS Quarterly 37(1), pp. 315-331.

  [3] Mithas, S., Tafti, A.R., Bardhan, I.R., and Goh, J.M., 2012, “The impact of IT investments on profits”, MIT Sloan Management Review, 53(3), pp 15.

  [4] Arif, M., 2008, Customer Orientation in e-Government Project Management: a Case Study”, Electronic Journal of e-Government, 6(1), pp. 7-8.

  [5] Ari-Veikko Anttiroiko,2007,Encyclopedia of Digital”, Volume 1, Idea Group, pp. 123-132.

  [6].Boulding, K. E. 1956. General systems theory—the skeleton of science”. Management science .

  [7] Garson D. 2006, Public Information Technology and E-Governance: Managing the Virtual State”, Jones & Bartlett publisher, Mississauga, Canada

  [8] Brown, M., & Garson, G. ,2013, Public Information Management and E-Government: Policy and Issues”. Idea Group Inc (IGI).

  [9] ثقفي، فاطمه ، زارعي، بهروز، ديباج، مهدي،1390، " مدل ملي توسعه دولت الكترونيكي ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، (2)4، صص 40-27.

  [10] Evangelidis, A. 2005, FRAMES – A Risk Assessment Framework for e-Services“. Electronic Journal of e-Government , 2 (1).

  [11] Whitworth, B., 2009, A brief introduction to socio-technical systems, Encyclopedia of Information Science and Technology, Second ed, Ed Claude Ghaoui, Hershey: Idea Group Publishing, pp.394-400.

  [12] Whitworth, B., and Moor, A.d. 2009, Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems. IGI, Hershey, PA.

  [13] Whitworth, B, 2009, The Social Requirements of Technical Systems, Chapter 1 of Whitworth, B., and Moor, A.d. (eds.) Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems. IGI, Hershey, PA.

  [14] Bostrom, R., & Heinen, J. S, 1977, MIS Problems and Failures: A Socio-Technical Perspective PART I: THE CAUSES ,MIS Quarterly , PP.17-37.

  [15] Maguire, M. , 2013, Socio-technical systems and user interaction design: 21st century relevance.ALP.

  [16] United Nations Development Program(UNDP), 2012, United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People .UNDP.

  [17] International Telecommunications Union (ITU), 2009, E-Government implementation toolkit . ITU.

  [18] Economist Intelligence Unit (EIU), 2009e-Readiness rankings 2009: The usage imperative, A report from the Economist Intelligence Unit,

  [19] European Commission (EC) ,2009, Study on User Satisfaction and Impact in EU27. Final Draft, Version 2(1), Bruxelles , European Commission

  [20] Tung X. Bui, 2003, A framework for measuring national e-readiness Int. J. Electronic Business,1(1),Inderscience Enterprises Ltd.

  [21] Danish Dada, 2006, E-READINESS FOR DEVELOPING COUNTRIES:MOVING THE FOCUS FROM THE ENVIRONMENT TO THE USERS , The Electronic Journal on Information Systems in Developing COuntries, EJISDC , pp 27,6,1-14.

  [22] Waseda University, 2013, Waseda University International e-Government , Waseeda University.

  [23] Laura Ferreira and David B. Hitchcock , 2009, A COMPARISON OF HIERARCHICAL METHODS FOR CLUSTERING FUNCTIONAL DATA , University of South Carolina.

  [24] فقيهي، مهدي و رجبي1391، " بررسي وضعيت شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و جهان"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

  [25] فقيهي، مهدي و رجبي،1392، "بررسي وضعيت كيفيت قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب غربي"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي .

  [26] Dada, D., 2006, The failure of e-government in developing countries: A literature review, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries , pp.1-10.

  [27] Dalpiaz, F., Giorgini, P., & Mylopoulos, J. , 2013, Adaptive socio-technical systems: a requirements-based approach,Requirements engineering , pp.1-24.

  [28] Evangelidis, A. , 2005, FRAMES – A Risk Assessment Framework for e-Services. Electronic Journal of e-Government , 2(1),pp.24-43.

  [29] Fang, Z. , 2002, E-government in digital era: concept, practice, and development. International journal of the Computer, the Internet and management , pp.1-22.

  [30] Gil-García, J. R., & Pardo, T. A., 2005, E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. Government Information Quarterly , pp.187-216.

  [31] فقيهي، مهدي و رجبي 1391، " بررسي وضعيت شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران و جهان"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

  [32] فقيهي، مهدي و رجبي، 1392، "بررسي وضعيت كيفيت قوانين و مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب غربي"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي .

   

  [33] Heeks, R. 2002, e-Government in Africa: Promise and practice.  Information Polity ,pp. 97-114.

  [34] Helbig, N. R.-G. 2009, Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly , 26 (1), pp.89-97.

  [35] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. , 2004, Design science in information systems research, MIS quarterly , pp.75-105.

  [36] Markus, M. Lynne, and D, Robey., 1998,“Information Technology and Organizational Change: Causal Structure in Theory and Research.” Management Science, 34(5), pp.583–598.

  [37] Charlene McQueen., 2010. Comprehensive Toxicology. Newnes ,189-191.

  [38] قاضي نوري، سيدسروش ، الفت، لعيا، اعرابي، سيد محمد، اميري، مقصود،1390، " بررسي تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنايع الکترونيک ايرانفصلنامه سياست علم و فناوري ، (3)4، صص 19-1.