خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537303 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 320
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.1.537303

مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتاً هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.


خصوصي سازي
روش شناسي كيو
سياست گذاري توسعه نوآوري و فناوري
صنعت حفاري نفت و گاز
گذار اقتصادي
مارپيچ سياست گذاري

سودابه نامدار زنگنه
سید سپهر قاضی نوری
شیوا تاتینا
غلامعلی منتظر

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 8
تعداد دانلود مقاله : 320
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانش‌آموخته دكتري سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس
 • رفرنس
 • [1]Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Academy of Management Review, 25(1), 154-177.
  [2] Hutchinson, I. A. (2012). Reading Complexity in Social Policy Contexts: The Value of Q Methodology. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Victoria University of Wellington.
  [3] PSAC Working Energy. (2016). Industry Overview. Retrieved 2016, from: http://www.psac.ca/business/industryoverview/
  [4] Foroozandeh, R. (2016). Lighting the Way: Things to Know before entering Iran Drilling Market. Drilling Magazine, 1, 46-47.
  [5] محتشمی، ع. ( 1390 ). بومی سازي و خصوصی سازي، چالش هاي پیش روي صنعت حفاري. ماهنامه عصر کیمیاگري، شماره 6
  6] لیاقت ورز، ر. ( 1390 ). بررسی ابعاد اجراي اصل 44 در صنعت حفاري کشور، حفاري در میدان خصوصی سازي. ماهنامه عصر کیمیاگري، شماره 6.
  7] نیلفروشان، ه. ( 1390 ). توسعه فناوري هاي جدید در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز: چالش ها و راهکارها. مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي، پژوهشکده مطالعات راهبردي فناوري.
  [8] Neal, W. H. (2007). Oil & Gas Technology Development. NPC Global Oil & Gas Study.
  9] شریفیان. م. ( 1390 ). بهره گیري از فناوري هاي جدید، نیاز صنعت حفاري کشور. ماهنامه عصر کیمیاگري، شماره 6
  [10] Wade, S. L. (2008). The Privitization of AmericanHouse Museums: Three Case Studies. Theses (Historic Preservation), 116.
  .( 11 ] وزارت امور اقتصادي و دارایی جمهوري اسلامی ایران. ( 1387 ]نخستین گزارش اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی. تهران: وزارت امور اقتصادي و دارایی.
  12 ] صفري الموتی، فاطمه و دخانی، وحید. ( 1387 ). خصوصی سازي در صنعت نفت؛ نگاه کلان به زنجیره فعالیت هاي بالادستی با رویکرد به اصل .8-6 ، 44 قانون اساسی. اکتشاف و تولید، 52
  [13] Perez, C. (2010). Technological Revolutions and Techno-Economic Paradigms. Cambridge Journal of Economics 34 (1): 185-202 (Downloadable as Working paper TOC/TUT WP No. 20, WPs in Technology Governance and Economic Dynamics, and The Other Canon Foundation, Norway and Tallinn University of Technology, Estonia).
  [14] Bridgman, P., & Davis, G. (2003). What use is a policy cycle? Plenty, if the aim is clear. Australian Journal of Public Administration, 62(3), 98-102.
  [15] Hjelt, M., Humbeeck, P. V., Larosse, J., Larson, O. M., Ruud, A.,Whitelegg, K., & Rieder, B. O.
  (2005). Annex E: Summary of the MONIT Sustainable Development Policy Case Study in governance of innovation system. In OECD, Governance of Innovation Systems, Volume1: Synthesis Report (p. 92).
  [16] Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental innovation and societal transitions, 1(1), 24-40.
  [17] Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research policy, 33(6), 897-920.
  [18] Lundvall, B. A., Intarakumnerd, P., & VangLauridsen, J. (2006). Asia in transition. London:
  Edward Elgar Publishing.
  [19] Lundvall, B. Å., Johnson, B., Andersen, E. S., & Dalum, B. (2002). National systems of production, innovation and competence building. Research policy, 31(2), 213-231.
  [20] Caraça, J., Lundvall, B. Å., & Mendonça, S. (2009). The changing role of science in the innovation process: From Queen to Cinderella?. Technological Forecasting and Social Change, 76(6), 861-867.
  [21] Viotti, E. B. (2002). National learning systems: a new approach on technological change in late industrializing economies and evidences from the cases of Brazil and South Korea. Technological Forecasting and Social Change, 69(7), 653-680.
  22 ] باقري، سید کامران و صدرایی، ساسان. ( 1389 ). گذار از پژوهش. جزیره اي به نوآوري شبکه اي در صنعت نفت ایران: فرصت ها و چالش ها.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژي، تهران.
  23 ] میري مقدم، مژده؛ قاضی نوري، سید سپهر؛ توفیقی، جعفر و الهی، شعبان. ( 1394 ). یادگیري فناورانه در صنعت نفت: مطالعه موردي فازهاي توسعه اي میدان گازي پارس جنوبی. سیاست علم و فناوري، 17-34.

  [24] Hoshdar, F., Ghazinoory, S., Arasti, M., & Fassihi, S. (2016). Technology planning system for the Iranian petroleum industry: Lessons learned from sanctions. Technological Forecasting and Social Change, In Press.
  [25] Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
  [26] Vaishnavi, V. K., & Jr., W. K. (2008). Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology. Boca Raton: Auerbach Publications, Taylor & Francis Group.
  [27] Bankes, S. C., Walker, W. E., & Kwakkel, J. H. (2013). Exploratory modeling and analysis. In Gass, S. & Fu, M. C. Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Berlin, Germany: Springer.
  [28] Van Exel, J., & De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. Retrieved from www.jobvanexel.nl.
  [29] McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q methodology (Vol. 66). Sage publications.
  .( 30 ] قاضی نوري، سید سپهر و قاضی نوري، سید سروش. ( 1391) مقدمه اي بر سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
  [31] Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q technique and its methodology. Chicago: University of Chicago Press.
  [32] Watts, S., & Stenner, P. (2012). Doing Q methodological research: Theory, method & interpretation. Sage.
  [33] Brown, S. (1980). Political Subjectivity: Applications of QMethodology in Political Science. New Haven: Yale University Press.
  [34] Alic, J. A. (1999). Technology Policies for Reducing Greenhouse Gas Emissions: A Taxonomy. Washington, DC: H. John Heinz III Center for Science. Economics and the Environment.