خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535298 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۴ تعداد مشاهدات: 136
DOI: 10.22034/jstp.2015.7.1.535298

نگرش های عامه به علم و فناوری در بین شهروندان تهرانی

مقاله حاضر در پی تعیین گروه‌های نگرش عمومی به علم و فناوری با دو بعد اساسی دانش و نگرش در ایران است. بدین منظور پرسشنامه‌‌ای متشکل از سنجه‌ها و متغیرهایی برگرفته از تجربیات سایر کشورها و نظر خواهی از متخصصان ایرانی تنظیم و با مجموعه‌ای از سؤالات باز و بسته در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری توزیع شد. داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشه‌‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مهمترین یافته حاصل از پژوهش، وجود پنج گروه نگرشی به علم در بین مخاطبان بوده است: «بی‌تفاوت‌‌ها به علم » ، «دوستداران علم»، «حمایتگران علم» و «ناباوران علم» . 


باوردارندگان علم
بي تفاوتي به علم
حمايتگران علم
دوستداران علم
فهم عامه از علم
گروه نگرشي
ناباوران به علم

سیده مرجان طباطبائی
محمد امین قانعی راد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 136
 • رفرنس
 • [1] قانعی­راد، محمدامین. 1389. "طراحی مدل پیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی کشور". تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(طرح پژوهشی).

  [2] شفیعی، سعید. 1384. "پژوهش در ایران: مقایسه تطبیقی با کشورهای چین، هند، آلمان و ژاپن". تهران: انتشارات راد نو اندیش.

  [3] ICSU Strategic Review. 2005. "Science and Society: Rights and Responsibilities". Available at: www.icsu.org

  [4] UNESCO. 1999a. "Declaration on science and the use of scientific knowledge". Text adopted by the World Conference on Science 1 July 1999. Available at: http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration.htm

  [5] UNESCO. 1999b. "Science agenda-framework for action". Text adopted by the World Conference on Science 1 July 1999. Available at: http://www.unesco.org/science/wcs/eng/framwork.htm

  [6] Maeseele, P. A. 2007. "Science and technology in a meditated and democratized society". Journal of science communication. 1. Available at: http://jcom.sissa.it/

  [7] قانعی­راد، محمدامین و مرشدی، ابوالفضل. 1390. "پيمايش فهم عمومي از علم و فناوري: مطالعه موردي شهروندان تهراني". مجله سياست علم و فناوري. سال سوم. شماره 3. صص 110-93.

  [8] پایا، علی. 1385. "دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری و حیطه عمومی". تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

  [9] UNESCO. 2000. "Proceedings of the World Conference on Science". Available at: http://www.unesco.org/science/wcs/

  [10] ICSU Strategic Review. 2005. "Science and Society: Rights and Responsibilities". Available at: WWW.icsu.org

  [11] National Science Foundation. 1998. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind

  [12] National Science Foundation. 2000. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www. nsf. gov/statistics/seind

  [13] National Science Foundation. 2002. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind

  [14] National Science Foundation. 2004. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind

  [15] National Science Foundation. 2006. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind

  [16] National Science Foundation. 2008. "Science & Technology: Public Attitudes and Understanding". Chapter 7: Science and Engineering Indicators. Available in: http://www.nsf.gov/statistics/seind

  [17] Commission of the European Communities. 2000. "Commission Working Document: Science, Society and the citizen in Europe". Available on internet.

  [18] European Commission. 2001. "Research Directorate-General, Europeans, science and technology". Eurobarometer. 55(2). Available in: http://ec.europa.eu/public_opinion

  [19] European Commission. 2003. "Public opinion in the Countries Applying for European Union Membership". European Commission, CC-EB2002. 3: Science & Technology. Available in: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/

  [20] European Commission. 2005a. "Europeans, science and technology". Special Eurobarometer. 224. Available in: http://ec.europa.eu/public_opinion

  [21] European Commission. 2005b. Lisbon: Special Eurobarometer. 215. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion

  [22] European Commission. 2005c. "Social values, science and technology". Special Eurobarometer. 225. Available in: http://ec.europa.eu/public_opinion

  [23] European Commission. 2007. "Mid-term assessment of science and society activities 2002-2006". Final report. Available in: http://publications.europa.eu/

  [24] Department of Trade and Industry. 2005. "Science in society, Findings from qualitative and quantitative research". Available at: www.ipsosmori.com/_assets/polls/2004/pdf/ost.pdf

  [25] Research Councils Uk. 2008. "Public attitudes to science 2008 (A survey)". Available at: http://www.rcuk.ac.uk/sis/pas.htm

  [26] New Zealand’s Ministry of Research, Science and technology. 2002. "Science and Society: A policy perspective background". Available in: http://www.morst.govt.nz/publications/a-z/policy-perspective-backgroud-paper/

  [27] NISTEP Publications. 1997. "Science and Technology Indicators: 1997-A Systematic Analysis of Science and Technology Activities in Japan". Available at: http://www.nistep.go.ip/logo-e.html

  [28] Science and Technology Agency. 2000. "Annual report on the promotion of science and technology 2000, towards the 21st Century". Available at: http://www.mext.go.jp/english/news/2000/06/000615.htm

  [29] NISTEP Publications. 2001. "The 2001 Survey for Public Attitudes Toward and Understanding of Science & Technology in Japan". Available at: http://www.nistep.go.ip/logo-e.html

  [30] NISTEP Publications. 2004. "Science and Technology Indicators: 2004-A Systematic Analysis of Science and Technology Activities in Japan". Available at: http://www.nistep.go.ip/logo-e.html

  [31] Public Perceptions of Science. 2004. "Methodological Review and Survey Findings for São Paulo, Science, Technology & Innovation Indicators in the State of São Paulo/ Brazil-2004". Chapter 7.

  [32] Rajesh, S. 2005. "India Science Report: Science Education, Human Resources and Public Attitude towards Science and Technology". National Council of Applied Economic Research. Available at: www.nacaer.org

  [33] Malaysian Science and Technology Information Center. 1998. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in: http://www.mastic.gov.my

  [34] Malaysian Science and Technology Information Center. 2000. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in: http://www.mastic.gov.my

  [35] Malaysian Science and Technology Information Center. 2002. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in: http://www.mastic.gov.my

  [36] Malaysian Science and Technology Information Center. 2004. "Study of Public Awareness of Science and Technology Malaysia". Available in: http://www.mastic.gov.my

  [37] جانسون، ریچارد آ و ویچرن، دین دبلیو. 1384. "تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی". ترجمه حسینعلی نیرومند. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

  [38] کلانتری، خلیل. "پردازش و تحلیل داده­ها در پژوهش­های اجتماعی- اقتصادی". تهران: انتشارات فرهنگ صبا. چاپ سوم.

  [39] Miyamoto, S. 1998. "An overview and Methoods in Fuzzy Clstering". 2nd Inter. Conf. on knowledge-Bsed Intelligent Electronic System.