خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535295 تاریخ انتشار: ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 226
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.2.535295

ارائه مدلی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه رتبه بندی اختراعات ثبت شده

زیست فناوری یکی از جدیدترین فناوری هایی است که باعث افزایش تولیدات کشاورزی، تسریع در بهبود بیماری ها، رفع آلودگی های محیط زیست و... شده و برای گسترش و اشاعه آن نیاز به اقداماتی می باشد که یکی از مهم ترین آنها تجاری سازی فناوری است. امروزه برای پژوهشگران و متخصصان زیست فناوری کشور چاپ مقاله و دستیابی به دانش فنی ترکیبات جدید در این حوزه کار سختی نیست اما ورود به بازار و تجاری سازی محصولات زیست فناوری موضوعی است که در کشور واجد ضعف جدی است. یکی از مراحل اصلی در تجاری سازی، قیمت گذاری فناوری است. این تحقیق به دنبال ایجاد چارچوبی جدید به منظور تسهیل در تجاری سازی فناوری های حوزه زیست فناوری از طریق ارائه مدلی برای ارزش گذاری و رتبه بندی اختراعات ثبت شده این حوزه است. بر همین اساس با استفاده از تحلیل محتوای استنباطی، معیارهای موثر بر ارزش فناوری از مقالات و کتب این حوزه استخراج و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا آنها به هر یک از این معیارها وزنی اختصاص دهند. وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی(FLLSM) انجام شد و در مرحله بعد با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری و دیگر مراکز متولی زیست فناوری در کشور، اطلاعات مربوط به 54 اختراع ثبت شده در کشور در حوزه های پنج گانه زیست فناوری (شامل زیست فناوری دریایی، محیط زیست، شیمی، پزشکی و کشاورزی) استخراج گردید. در نهایت هم اختراعات ثبت شده این حوزه های کاربردی با استفاده از روش FGTMA رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش موید آن است که مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر ارزش فناوری، معیار بازار است. به علاوه حوزه های جذاب در بخش زیست فناوری نیز به ترتیب عبارتند از: محیط زیست، کشاورزی، پزشکی، شیمی و دریا.


FGTMA
FLLSM
اقتصاد ارزشگذاري فناوري
رتبه بندي
زيست فناوري

امیر الداغی
حسین صفری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 226
 • رفرنس
 • [1]           احمديان، عباسعلي؛ حاجي‌حسيني، حجت و برادران، محمدصادق. (1392). مقدمه‌اي بر كارآفريني فناورانه در زيست‌فناوري. دوفصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، دوره 10، شماره 20، صص 5-18.

  [2]           پورعزت، علي‌اصغر و حيدري، الهام. (1390). دسته‌بندي چالش‌ها و موانع تجاري‌سازي دانش با استفاده از روش كيو. مجله سياست علم و فناوري، 4(1)، صص 49-62.

  [3]           Basche, J. R., & Duerr, M. G. (1975). International Transfer of Technology: A Worldwide Survey of Chief Executives. Conference Board.

  [4] فرنودي، صنم‌سادات. (1388). ارائه چارچوب ارزيابي فناوري سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران، مطالعات موردي ربات روبولنز. مجله سياست علم و فناوري، 2(3)، صص 75-86.

  [5]           Lee,  R.  M.  (2003).  Estimating  hospital  market  pricing:  an  equilibrium  approach  using  spatial econometrics. Regional Science and Urban Economics, 33(4), 489-516.

  [6] شفيعا، محمدعلي و شاكري، آرنوش. (1391). توسعه مدل تصميم‌گيري تركيبي براي قيمت‌گذاري عادلانه فناوري در فرآيند تجاري‌سازي. پايان‌نامه دكتري رشته مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت.

  [7] يداللهي فارسي، جهانگير و كلاتهايي، زهرا. (1391). سازوكار بهره‌برداري از فناوري در حوزه زيست‌فناوري. فصلنامه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد. مجله رشد فناوري، 8(31)، صص 62-70.

  [8] خادمي، حجت و تمرمن، ميلكانجلو. (1391). تأسيس نظام ملي ثبت اختراعات زيست‌فناوري. پژوهش‌هاي حقوق تطبيقي، 16(1)، صص 47-77.

  [9] طباطبائيان, سيد حبيب‌الله و غريبي، جليل. (1388). مباني ارزش‌گذاري تكنولوژي. تهران: مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

  [10] بندريان، رضا و موسايي، احمد. (1386). ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري دانش فني محصولات شيميايي و پتروشيميايي بر اساس روش گزينه واقعي. پژوهش‌هاي مديريت در ايران، 12(1)، صص 79-103.

  [11]         Mard, M. (2000). Financial factors: cost approach to valuing intellectual property. Licensing journal, August, 27-28.

  [12]         Pavri, Z. (1999, April). Valuation of intellectual property assets: the foundation for risk management and financing. In Proceedings of INSIGHT Conference, Toronto (pp. 4-7).

  [13]         Boer, F. P. (2004). Technology valuation solutions (Vol. 264). John Wiley & Sons.

  [14]         Jang, W. J., & Lee, C. J. (2010, July). Defense R&D technology valuation model with income approach. In PICMET 2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH (pp. 1-11). IEEE.

  [15]         Baek, D. H., Sul, W., Hong, K. P., & Kim, H. (2007). A technology valuation model to support technology transfer negotiations. R&d Management, 37(2), 123-138.

  [16]         REILLY, R., & SCHWEIHS, R. (1999). Valuing Intangible Assets McGraw-Hill. New York.

  [17]         Mousaee, A., Amin Moghadam, A., Ghadirian, A. (2007). Developing model for Commercialization of petrochemical product: Case Study Knowledge intensive Industries in iran, Research institute of Petroleum industry. International Journal of Technology Management, Vol. 6, No. 2.

  [18] غريبي، جليل. (1387). شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي ارزش‌گذاري تكنولوژي در صنعت خودرو. دانشگاه علامه طباطبائي. پايان‌نامه دوره كارشناسي‌ارشد.

  [19]         Yan, L., Hong, Z., & Lucheng, H. (2010, May). Review on methods of new technology valuation. In E-Business and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on (pp. 1932-1935). IEEE.

  [20]         Jang, W. J. (2005). The Application of Real Options Theory in Defense Acquisition Projects. Ph.D. Dissertation, Seoul National University.

  [21] طباطبائيان، سيد حبيب‌اله و غريبي، جليل. (1386). مروري بر مفاهيم و روش‌هاي كمّي در ارزش‌گذاري فناوري. مجله رشد فناوري، 4(13): صص 11-19.

  [22]         Angelo, R., Domenico, C., Luigi, I., & Iacobelli, M. (2008). Technology Valuation for Biotechnology: techniques for valuation of Intellectual Property. In IBIC Conference, Italia.

  [23] حاجي‌حيدري، نسترن؛ صاحب، طيبه و واسعي، مرتضي. (1391). پيشنهاد شيوه مناسب ارزش‌گذاري دانش فني با موردكاوي يك سازمان توسعه‌اي. مجله اقتصاد و تجارت نوین، شماره 25و26، صص 73-96.

  [24]         Swearingen, W. D., & Dennis, J. (2009). US Department of Defense technology transfer: the partnership intermediary model. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 8(2-3), 270-285.

  [25]         Lee, J. D., Jang, W. J., & Yoo, T. H. (2004). A model of defense offset technology valuation: the option approach. PICMET’04.

  [26]         Razgaitis, R. (2003). Valuation and Pricing of Technology-based Intellectual property. John Wiley & Sons Inc.

  [27]         Black, F. & Scholes, M. S. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, Vol. 83, pp. 637-659.

  [28] شفيعا، محمدعلي؛ شاكري، آرنوش و اكبري، عباس. (1389). حل مسئله قيمت‌گذاري فناوري به روش ارزش افزوده. چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران.

  [29]         Park, Y., & Park, G. (2004). A new method for technology valuation in monetary value: procedure and application. Technovation, 24(5), 387-394.

  [30] شفيعا، محمدعلي و باباخان، عليرضا. (1390). ارائه مدل هزينه‌مبنا براي قيمت‌گذاري در شرايط فازي با استفاده از نظريه چانه‌زني. پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت فناوري ايران.

  [31]         Arnold, T. (1988 ). 100 Factor involved in Pricing the Technology License, Licensing Law Handbook, Clark Boardman Callaghan, New York.

  [32]         Bidault, F. (1989). Technology pricing: From principles to strategy. Springer.

  [33]         McClure, B. (2012).  Using DCF In Biotech Valuation. Available at: http://www.investopedia.com/articles/stocks/06/biotechvaluation.asp

  [34]         Vanderbyl, S., & Kobelak, S. (2007). Critical success factors for biotechnology industry in Canada. Journal of Commercial Biotechnology, 13(2), 68-77.

  [35]         Chiu, Y. J., & Chen, Y. W. (2007). Using AHP in patent valuation. Mathematical and Computer Modelling, 46(7), 1054-1062.

  [36]         Hastbacka, M., & Director, T. I. A. X. (2004). Technology valuation—The “market comparables” method. Technology management journal, 1(4).

  [37]         Kim, W. (2012). Reverse analytic hierarchy process (AHP) to prioritize emerging IT technologies: A case study in Korea IT industry. African Journal of Business Management, 6(24), 7214.

  [38]         Mikhailov, L. (2003). Deriving priorities from fuzzy pairwise comparison judgments. Fuzzy Sets and Systems, 134(3): 365-385.

  [39]         Wang, Y. M. & Chin, K. S. (2011). Fuzzy analytic hierarchy process: A logarithmic fuzzy preference programming methodology. International Journal of Approximate Reasoning, 52(4): 541-553.

  [40]         Wang, Y. M. & Chin, K. S. (2008). A linear goal programming priority method for fuzzy analytic hierarchy process and its applications in new product screening. International Journal of Approximate Reasoning, 49(2): 451-465.

  [41]         Wang, Y. M., Elhag, T. & Hua, Z. (2006). A modified fuzzy logarithmic least squares method for fuzzy analytic hierarchy process. Fuzzy Sets and Systems,157(23): 3055-3071.

  [42]         Darvish, M., Yasaei, M., & Saeedi, A. (2009). Application of the graph theory and matrix methods to contractor ranking. International Journal of Project Management, 27(6): pp. 610-619.

  [43]         Faisal, M. N., Banwet, D., & Shankar, R. (2007). Quantification of risk mitigation environment of supply chains using graph theory and matrix methods. European Journal of Industrial Engineering, 1(1): pp. 22-39.

  [44]         Rao, R. V. (2006). A decision-making framework model for evaluating flexible manufacturing systems using digraph and matrix methods. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 30(11): pp. 1101-1110.

  [45]         Rao, R. V. (2007). Decision making in the manufacturing environment: using graph theory and fuzzy multiple attribute decision making methods. London: Springer Ver.

  [46]         Chang, D. Y. (1996). Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Reaserch, 95, 649-658.