خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535294 تاریخ انتشار: ۱ / ۹ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 397
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.3.535294

بررسی وضعیت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی بر اساس مدل مارپیچ سه گانه

مقاله حاضر به دنبال بررسی وضعیت موجود تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری کشور ایران در بازه زمانی 1985 تا 2015 است. در این پژوهش از مدل مارپیچ سه گانه، جهت تعیین روابط میان دانشگاه، صنعت و دولت در روند تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری استفاده شد. بر همین اساس کلیه مقالات با حداقل یک آدرس از کشور ایران در این بازه زمانی (شامل 267097 مقاله) در حوزه علوم و فناوری از طریق درگاه Web_of Science استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. تولیدات علمی ایرانیان در حوزه علوم و فناوری در بازه زمانی مذکور روندی صعودی داشته است. در این بین، تعاملات دوگانه دانشگاه و دولت، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و کمترین تعاملات مربوط به روابط صنعت و دولت بوده است. روند تعاملات سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت، طی سی سال گذشته کاهشی بوده و در دهه اخیر به سمت صفر میل می کند. ارتباط مستحکم دانشگاه، صنعت و دولت، عامل شکوفایی صنعت و فناوری در کشور است. اما متاسفانه در عرصه تولیدات علمی که شاخصی از وجود روابط میان ارکان مذکور است وضعیت مطلوبی در کشور وجود ندارد. بی شک سرمایه گذاری های بیشتر و اجرای سیاست هایی پایدار در خصوص تقویت روابط سه گانه و تلاش جهت رفع موانع موجود در راه همکاری های این ارکان، نتایج مثبت و افزایش چشمگیر شاخص های هرم سه گانه در تولیدات علمی کشور را به دنبال دارد


ايران
تولیدات علمی
رابطه دانشگاه، صنعت و دولت
علم و فناوري
هرم سه گانه

مرضیه مروتی
طاهره جوکار

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 397
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: tjowkar@hotmail.com
  افیلیشن:
 • رفرنس
 • ‍[1]انتظاري، یعقوب. ( 1384 ). اقتصاد نوآور: الگویی جدید براي تحلیل و سیاست گذاري توسعه علوم، فناوري و نوآوري. پژوهش و برنامه ریزي در
  . آموزش عالی، سال یازدهم، شماره 36 ، صص 219-261
  [2] Amirinia, H. R. (2012). Investigating the usefulness of Triple Helix as an innovationpolicy framework for university transformation in Iran. In The 10th Triple HelixInternational Conference, (pp. 634-637). Bandung, Indonesia. Retrieved 2 December 2015 from https://www.triplehelixassociation.org/helice/volume- 1-2012/helice-issue-2/tha-annual-conference-2012
  [3] Freeman, C. (1995). The National System of Innovation Inhistorical Perspective. Cambridge Journal of Economics, Vol. 19, pp. 5-24.
  [4] Lundvall, B. A. (1988). Innovation as an Interactive Process: From User-Producer Interaction to the NSI s.; In: Dosi, G., et al. (Eds), Technical Change and Economic Theory. London: Pinter.
  [5] Nelson, R. R. (1988). Institutions Supporting Technical Change in the United States; In: Dosi, G., et al. (Eds), Technical Change and Economic Theory. London: Pinter.
  [6] Lundvall, B. A. (1992). National systems of innovation: Towards a theory of innovation andinteractive learning. London: Francis Printer.
  7] توفیقی، جعفر و نورشاهی، نسرین. ( 1391 ). ارائه راهکارهایی براي توسعه همکاري هاي دانشگاه و صنعت در ایران. آموزش مهندسی ایران،
  .95- سال 14 ، شماره 56 ، صص 75
  8] کریمیان. اقبال، مصطفی. ( 1382 ). ایجاد پارك هاي فناوري در مجاورت دانشگاه ها؛ فرصت ها و چالش ها. مجموعه مقالات هفتمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی اصفهان: دانش پژوهان برین.، صص 72-57 .
  [9] Hossain, M. D., Moon, J., Kang, H. G., Lee, S. C., & Choe, Y. C. (2012). Mapping the dynamics of knowledge base of innovations of R&D in Bangladesh: triple helix perspective. Scientometrics, 90(1), 57-83.
  ترجمه: .R&D 10 ] کیه زا، ویتوریو. ( 1384 ). استراتژي و سازماندهی سید سپهر قاضی نوري. تهران: مرکز صنایع نوین.
  11 ] باقري نژاد، جعفر. ( 1387 ). سیستم ارتباط دانشگاه و صنعت براي توسعه فناوري در ایران: سازوکارها و پیشنهادها. فصلنامه سیاست علم و
   فناوري، سال 1، شماره 1، صص 1-14.
  12 ] جوکار، طاهره و عصاره، فریده. ( 1392 ). جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال هاي 2007 تا 2011 بر اساس مدل مارپیچ سه گانه
  ، دانشگاه، صنعت و دولت. فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 29 شماره 2، صص  523-505
  [13] Leydesdorff, L., & Sun, L. (2009). National and international dimensions of the triple helix in Japan: University–industry–government versus international co-authorship relations. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(4), 778–788.
  [14] Kim, H., Huang, M., Jin, F., Bodoff, D., Moon, J., & Choe, Y. C. (2012). Triple helix in the agricultural sector of Northeast Asian countries: a comparative study between Korea and China. Scientometrics, 90(1), 101-120.
  [15] Kwon, K.-S., Park, H. W., So, M., & Leydesdorff, L. (2012). Has globalization strengthened South
  Korea’s national research system? National and international dynamics of the Triple Helix of scientific co-authorship relationships in South Korea. Scientometrics , 90(1), 163-176.
  [16] Ye, F. Y., Yu, S. S. and Leydesdorff, L. (2013). The Triple Helix of university-industry-government
  relations at the country level and its dynamic evolution under the pressures of globalization. Journal of the
  American Society for Information Science and Technology, 64: 2317–2325.
  [17] Ivanova, I. A., & Leydesdorff, L. (2014). A simulation model of the Triple Helix of university– industry–government relations and the decomposition of the redundancy. Scientometrics, 99(3), 927-948.
  [18] Fung, H. N., & Wong, C. Y. (2015). Exploring the modernization process of traditional medicine: a Triple Helix perspective with insights from publication and trademark statistics. Social Science Information, 54(3),
  327-353.
  19 ] اسماعیلی، میترا؛ یمنی دوزي سرخابی؛ محمد، حاجی حسینی، حجت الله و کیامنش، علیرضا. ( 1390 ). وضعیت ارتباط دانشکده هاي فنی - مهندسی دانشگاه هاي دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوري. پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی، شماره 59 ، صص 46- 27
  20 ] نبی پور، ایرج؛ مصلح، عبدالمجید و اسدي، مجید. ( 1393 ). نقش دانشگاه هاي خلاق آینده در مارپیچ سه گانه کریدورهاي علم و فناوري..1089- طب جنوب، سال 17 ، شماره 6، صص 1068
  21 ] نوروزي چاکلی، عبدالرضا و طاهري، بهجت. ( 1394 ). تحلیل مقایسه اي رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه: مطالعه علم سنجی. مجله علم سنجی کاسپین، شماره 3، صص 49-39
  [22] Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry– government relations. Research policy, 29(2), 109-123.
  [23] Etzkowitz, H. (2001). The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science. IEEE Technology and Society Magazine, 20(2), 18-29.
  [24] Leydesdorff, L., & Meyer, M. (2003). The Triple Helix of university-industry-government relations. Scientometrics, 58(2), 191-203.
  [25] Shinn, T. (2003). The ‘Triple Helix’ and ‘new production of knowledge’ as socio-cognitive fields. In B. Joerges & H. Nowotny (eds.), Social studies of science and technology: Looking back, ahead (pp. 103–116). Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.
  [26] Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university–industry linkages. Research policy, 27(8), 823-833.
  [27] Etzkowitz, H. (2002). The Triple Helix of university - industry - government implications for policy and evaluation. Stockholm: Science Policy Institute.
  [28] Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77.
  [29] Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. Industry and Higher Education, 27(4), 237-262.
  [30] Sun, Y., & Negishi, M. (2010). Measuring the relationships among university, industry and other sectors in Japan’s national innovation system: a comparison of new approaches with mutual information indicators. Scientometrics, 82(3), 677-685.
  [31] Park, H. W., Hong, H. D., & Leydesdorff, L. (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and the Netherlands using Triple Helix indicators. Scientometrics, 65(1), 3-27.
  [32] Khan, G. F., Cho, S. E., & Park, H. W. (2011). A comparison of the Daegu and Edinburgh musical industries: a triple helix approach. Scientometrics, 90(1), 85-99.
  [33] Leydesdorff, L. (2003). The Mutual Information of University-Industry-Government Relations: An Indicator of the Triple Helix Dynamics. Scientometrics, 58(2), 445-467.
  34 ] جعفرزاده، بهزاد. ( 1393 ). ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعه اقتصادي. ارائه شده در دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه ( 27 و28 فروردین). دسترسی از طریق: www.bccim.ir/Content/media/image/2015/07/273_orig.pdf
  35 ] فیوضات، ابراهیم و تسلیمی تهرانی، رضا. ( 1386 ). بررسی جامعه شناختی رابطه دانشگاه و صنعت در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی، سال 53 ، شماره 1، صص 288-267
  36 ] جوکار، طاهره و ورع، نرجس. (منتشرنشده). بررسی وضعیت جریان ISC  تولید علم در حوزه دامپزشکی در دهه اخیر: مطالعه موردي مقالات(در دست بررسی براي چاپ).
  [37] Strand, Ø., Ivanova, I., & Leydesdorff, L. (2015). Decomposing the Triple-Helix synergy into the regional innovation systems of Norway: firm data and patent networks. Quality & Quantity, 1-26.