خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535290 تاریخ انتشار: ۱ / ۹ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 253
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.3.535290

مدل مفهومی تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه ها؛ با تاکید بر عامل دروازه بان فناوری دانشگاهی

هدف از مقاله حاضر، ارائه مدل مفهومی نظری پدیده تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی (عوامل تشکیل دهنده و عوامل موثر) است که تا حد امکان جنبه مغفول این پدیده را پوشش داده و ذینفعان درگیر در این حوزه را برای پاسخگویی به پرسش های فرارو توانمند سازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق، دانشکده های صنعتی بخش دولتی در شهر تهران است. حجم نمونه شامل 55 شخصیت حقیقی و حقوقی (مشتمل بر 20 شرکت دارای فناوری با خاستگاه دانشگاهی، 22 عضو هیات علمی درگیر در کنش تجاری سازی و 13 صاحب نظر این حوزه) است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش، مدلی مفهومی است که مشتمل بر 4 گروه عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده (دروازه بان فناوری) و مولفه های تشکیل دهنده تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مشتمل بر تاسیس شرکت زایشی دانشگاه، واگذاری لیسانس فناوری، فروش فناوری و ارائه خدمات است. دلیل برتری این مدل نسبت به مدل های کنونی، معرفی دروازه بان فناوری دانشگاهی است که عامل مهمی در تقارن اطلاعات و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت بوده و البته در هیچیک از پژوهش های گذشته در داخل و خارج از کشور به این موضوع به طور خاص پرداخته نشده است.


تقارن اطلاعات
دروازه بان فناوري دانشگاهی
دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی
مدل تجاري سازي

امیر ناصر اخوان
امین پژوهش جهرمی
جواد پورکریمی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 253
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Taylor, W. (1987). Universities under Scrutiny. OECD Publication and Information Centre, 1750 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 1207, Washington, DC 20006-4582.
  [2] Schwab, K., & Sala-i-Martín, X. (2013). Insight Report: The Global Competitiveness Report 2013– 2014. In World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
  [3] Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533.
  [4] Lipinski, J., Minutolo, M. C., & Crothers, L. M. (2008). The complex relationship driving technology transfer: the potential opportunities missed by universities. Journal of Behavioral and Applied Management, 9(2), 112.
  [5] Choi, H. J. (2009). Technology transfer issues and a new technology transfer model. The Journal Technology of Studies, 35(1), 49-57.
  [6] Wu, Y., Welch, E. W., & Huang, W. L. (2015).Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation, 36, 12-25.
  [7] Forouzandeh Dehkordi, L., Jovkar, A. A., Rahmani, Z. and Abbasi Esfanjani, Hossein. (2014). "The Conceptual Framework for Commercialization of Research Findings in Iranian Universities". Research Journal of Recent Sciences, 3(5), 26-32.
  [8] Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., ... & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442.
  9] جهانگیري نیا، امین. ( 2013 ). نحوه مناسب انتقال دانش فنی از دانشگاه به صنعت با رویکرد الگوبرداري. سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین
  کنفرانس ملی مدیریت فناوري.
  [10] Masudian, P., Farhadpoor, M. R., and Ghashgayizadeh, N. (2013) "Commercializing University Research results: A Case Study by Behbahan Islamic Azad University". Library Philosophy and Practice (e-journal), 2-26.

  [11] Meigounpoory, M. R., & Ahmadi, B. (2012). Identification of the Factors that Affect in Choosing the university Research Commercialization Strategies. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 12(1), 140-147.
  [12] Farsi, J. Y., Modarresi, M., & Zarea, H. (2011). Obstacles and solutions of commercialization of university research: case study of small businesses development center of University of Tehran. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(7), 1-23.
  [13] Behboudi, M., Jalili, N., & Mousakhani, M. (2011). Examine the commercialization research outcomes in Iran: a structural equation model. International Journal of Business and Management, 6(7), 261.
  [14] Umam, K. K., Dhewanto, W., and Larso, D. (2008), "Higher Education Institution and Technology Transfer", proceedings of the 5th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange, Melbourne, 5- 8February 2008.
  [15] Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities. Research Policy, 35(10), 1599-1615.
  [16] Bercovitz, J., & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledgebased economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188.
  [17] Bikfalvi, A., i Tarrés, C. S., Urbano, D., & Vaillant, Y. (2007). Technological trampolines for new venture creation in Catalonia: the case of the University of Girona. Documents de Treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa), (1), 1.
  [18] Link, A. N., & Siegel, D. S. (2005). Generating science-based growth: an econometric analysis of the impact of organizational incentives on university– industry technology transfer. European Journal of Finance, 11(3), 169-181.
  [19] O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666.
  [20] Kropp, F., & Zolin, R. (2008). Technological entrepreneurship and small business innovation programs. Impact of Government Policies on Marketing Strategies, 10-34.
  .( 21 ] عباسی اسفنجانی، حسین و فروزنده دهکردي، لطف اله. ( 1393 ) شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی.46-33 ، سیاست علم و فناوري، دوره 6، شماره 4
  22 ] رستگار، نفیسه و خیاط مقدم، سعید. ( 1393 ). موانع تجاري سازي دانش؛ مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. دومین کنفرانس بین المللی تجاري سازي فناوري، تهران، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران.
  23 ] صفري، سعید و کلاهی، بهاره. ( 1392 ). شناسایی عوامل مؤثر بر تجاري سازي تحقیقات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. اولین همایش منطقه اي کارآفرینی و تجار يسازي، اسلامشهر، دانشکده فنی و حرفه اي سما واحد اسلامشهر.
  24 ] گودرزي، مهدي؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ اعرابی، سید محمد و امیري، مقصود. ( 1392 ). الگوي جامع تجار يسازي فناوري در پژوهشگاه هاي دولتی ایران. مدیریت توسعه فناوري، دوره 1، شماره 1 .66-37 ، تابستان 1392
  25 ] حسین پور، هدي و خاکشور، حسین. ( 1392 ). تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهی در کارآفرینی اقتصادي. کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
  26 ] میرغفوري، سید حبیب اله؛ صادقی آرانی زهرا و جعفرنژاد، احمد. (1390 ). پیش بینی موفقیت تجاري سازي ایده هاي نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردي مخترعان و نوآوران استان یزد.
  .76- 63 ، سیاست علم و فناوري، دوره 4، شماره 1
  27 ] میگون پوري، محمدرضا؛ خوجم لی، بهنام؛ طغرایی، محمدتقی و مبینی دهکردي، علی. ( 1390 ). شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی. کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادي، نائین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین.
  [28] Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage publications.
  [29] Hoenig, B. (2015). Gatekeepers in Social Science. The International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd edition, Vol-9.
  [30] Lissoni, F. (2012). Academic patenting in Europe: An overview of recent research and new perspectives. World Patent Information, 34(3), 197-205.
  [31] Gittelman, M., & Kogut, B. (2003). Does good science lead to valuable knowledge? Biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns.Management Science, 49(4), 366-382.
  [32] Morrison, A. (2008). Gatekeepers of knowledge within industrial districts: who they are, how they interact. Regional Studies, 42(6), 817-835.