خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535287 تاریخ انتشار: ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 203
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.2.535287

نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب

چکیده: 

رشد سریع صنایع خلاق طی سالیان اخیر موجب شده تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای را برای این صنایع در اقتصاد خود در نظر گیرند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش سیاست گذاری نوآوری در ورود شرکت ها به صنایع خلاق با بهره گیری از عوامل سیاستی سه گانه موثر در ورود شرکت ها به این صنایع (عوامل ارتباطی، مالی و اداری) می باشد. برای این منظور از رگرسیون پانل بهره گرفته شده و به ترتیب از اثرات خارجی شبکه، سودآوری بانک ها و تعداد رویه های راه اندازی به عنوان معیار سنجش عوامل ارتباطی، مالی و اداری در کشورهای حوزه خاورمیانه و کشورهای منتخب حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه استفاده شده است. نتایج به دست آمده ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی شبکه و نیز سودآوری بانک ها و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد رویه های راه اندازی را با ورود شرکت ها به صنایع خلاق نشان می دهد. نتایج پژوهش حاضر راهگشای سیاست گذاران در هدایت شرکت ها به سمت صنایع خلاق می باشد.


اثرات خارجي
اقتصاد خلاق
بازار وام
سیاست گذاري نوآوري
صنایع خلاق

محسن علیزاده ثانی
محمود یحیی زاده فر
هومن شبابی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 8
تعداد دانلود مقاله : 203
 • رفرنس
 • [1] DCMS. (2001). Creative Industries Mapping Document 2001. London, UK, Department of Culture, Media and Sport, retrieved 2007-05-26.

  [2] Flew, T., & Cunningham, S. (2010). Creative industries after the first decade of debate. The information society, 26(2), 113-123.

  [3] Boix, R., De-Miguel-Molina, B., & Hervas-Oliver, J. L. (2013). Creative service business and regional performance: evidence for the European regions. Service Business, 7(3), 381-398.

  [4] United Nations Development Programme. (2008). Creative economy report 2008: The challenge of Assessing the Creative Economy: towards informed Policy-making. United Nation.

  [5] DCMS. (1998). Creative industries mapping document 1998. London, Department for Culture, Media and Sport.

  [6] Wang, J. (2004). The Global Reach of a New Discourse How Far Can ‘Creative Industries’ Travel?. International journal of cultural studies, 7(1), 9-19.

  [7] Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2005). Creative industries in east Asia. Cities, 22(2), 109-122.

  [8] UNDP, U. (2013). Creative economy report 2013–special edition: Widening local development pathways. United Nations Development Programme, New York.

  [9] Cunningham, S. (2009). Trojan horse or Rorschach blot? Creative industries discourse around the world. International journal of cultural policy, 15(4), 375-386.

  [10] European Parliament [EP] and the Council of the European Union [CEU]. (2008). Decision No. 1350/2008/EC of the European Parliament and the Council of 16th of December 2008 concerning the European Year of Creativity and Innovation. Official Journal of the European Union, 24th of December 2008 L348/115.

  [11] Chapain, C., Clifton, N., & Comunian, R. (2013). Understanding creative regions: bridging the gap between global discourses and regional and national contexts. Regional studies, 47(2), 131-134.

  [12] عبادي، جعفر و افتخاري، فرناز. (1386). بررسي ساختار بازارهاي اينترنتي با تأكيد بر اثرات خارجي شبكه‌اي. تحقيقات اقتصادي، 42 (79)، 151-170.

  [13] نيلي، مسعود. (1386). مباني اقتصاد. تهران، نشر ني، چاپ اول.

  [14] Chung, J. H., & Yoo, T. H. (2015). Government policy, network externalities and mobile telecommunication services: evidence from OECD countries. Applied Economics, 47(21), 2173-2183.

  [15] Shy, O. (2001). The economics of network industries. Cambridge University Press.

  [16] Madden, G., Coble-Neal, G., & Dalzell, B. (2004). A dynamic model of mobile telephony subscription incorporating a network effect. Telecommunications Policy, 28(2), 133-144.

  [17] Caves, R. E. (2000). Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.

  [18] Garnham, N. (2005). From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the "creative industries" approach to arts and media policy making in the United Kingdom. International journal of cultural policy, 11(1), 15-29.

  [19] Cunningham, S., Ryan, M. D., Keane, M., & Ordonez, D. (2008). Financing creative industries in developing countries. Creative industries and developing countries: voice, choice and economic growth, 65-110.

  [20] شوال‌پور، سعيد و كهني، علي. (1393). تجاري‌سازي فناوري در صنايع خلاق و فرهنگي ايران: آسيب‌ها و چالش‌ها. دومين كنفرانس بين‌المللي تجاري‌سازي فناوري، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.

  [ 21] كاظمي، مهدي و كماليان، امين‌رضا. (1391). كارآفريني فرهنگي و صنايع خلاق. كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان، شركت پژوهشي طرود شمال، بابلسر، ايران.

  [22] Rajan, R. G. (1992). Insiders and outsiders: The choice between informed and arm's‐length debt. The Journal of Finance, 47(4), 1367-1400.

  [23] Riordan, M. H. (1995). Competition and bank performance: a theoretical perspective. Capital markets and financial intermediation, 328.

  [24] Hauswald, R., & Marquez, R. (2006). Competition and strategic information acquisition in credit markets. Review of Financial Studies, 19(3), 967-1000.

  [25] Wette, H. C. (1983). Collateral in credit rationing in markets with imperfect information: Note. The American Economic Review, 73(3), 442-445.

  [26] Manias, P. (1978). Crashes: A History of Financial Crises. New York: Basic.

  [27] Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996, April). Bank insolvency: bad luck, bad policy, or bad banking?. In Annual World Bank conference on development economics (Vol. 79).

  [28] Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of financial economics, 82(3), 591-629.

  [29] Maican, F., & Orth, M. (2015). A dynamic analysis of entry regulations and productivity in retail trade. International Journal of Industrial Organization, 40, 67-80.

  [30] Khiabani, N., & Hamidisahneh, M. (2012). The effects of entry regulation on bank competition: The case of the Iranian banking industry. Journal of Applied Economics, 15(1), 119-137.

  [31] Polsky, D., David, G., Yang, J., Kinosian, B., & Werner, R. M. (2014). The effect of entry regulation in the health care sector: The case of home health. Journal of public economics, 110, 1-14.

  [32] Bae, S. H., & Yoo, K. (2015). Economic modeling of innovation in the creative industries and its implications. Technological Forecasting and Social Change, 96, 101-110.

  [33] Misra, K., Memili, E., Welsh, D. H., & Sarkar, S. (2014). The determinants of venture creation time: a cross-country perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), 253-276.

  [34] Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.

  [35] Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

  [36] Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74.

  [37] Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(1), 653-670.

  [38] Flamini, V., Schumacher, M. L., & McDonald, M. C. A. (2009). The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa (No. 9-15). International Monetary Fund.

  [39] قاضي‌نوري، سيد سپهر و قاضي‌نوري، سيد سروش. (1391). مقدمه‌اي بر سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري. تهران. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول.

  [40] ميرزماني، اعظم؛ سعدآبادي، علي‌اصغر و رضائيان فردويي، صديقه. (1394). شناسايي راهكارهاي ساماندهي نظام نوآوري صنعت موسيقي. سياست علم و فناوري، 7(1)، 1-14.