خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535281 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 152
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.1.535281

تحلیل اهمیت- عملکرد از منظر عوامل کلیدی موفقیت در "صنایع خلاق"

نوآوری و خلاقیت واژگانی هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و مفهوم اقتصاد خلاق هم در اسناد خط مشی و سیاست های کلان کشورهای اروپایی از جمله سیاست های اتحادیه اروپا، برنامه عمران ملل متحد و دیگر اسناد سازمان های بین المللی به وضوح قابل مشاهده است. از سویی مفاهیم صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و اقتصاد خلاق، تاکنون در ایران مورد توجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. در عین حال، توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی شده است.
هدف این مقاله ایجاد درکی بهتر و عمیق تر از مفهوم صنایع فرهنگی و صنایع خلاق به عنوان زیربنای اقتصاد خلاق از دیدگاه عوامل کلیدی موفقیتِ این صنایع است. این پژوهش بر مبنای نظرات 40 نفر از خبرگان حوزه صنایع خلاق که بر اساس معیارهای تخصص و سابقه فعالیت آنها انتخاب شده اند انجام گرفته و در آن با بکارگیری تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در صنایع خلاق کشور پرداخته شده است. نتایج پژوهش هم حاکی از آن است که از نظرگاه خبرگان و فعالان دخیل در این صنعت، هنوز توجه به عوامل کلیدی موفقیت بجز برای عامل سرمایه های فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.


اقتصاد خلاق
صنايع فرهنگي
صنایع خلاق
صنعت محتوا
عوامل كليدي موفقيت

مهدی شاملی
مهدی محمدی
مهرداد مدهوشی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 152
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن:
 • پست الکترونیک: m48r52@gmail.com
  افیلیشن: دانشیار رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه شیراز، شیراز‏
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن:
 • سایر نویسندگان
 • رفرنس
 • [1] Phillips, R., & Shockley, G. (2009). Linking cultural capital conceptions to asset-based community development. Mobilizing communities: Asset building as a community development strategy. Philadelphia: Temple University Press.
  2] کاظمی، مهدي؛ کمالیان، امی نرضا و طالبی زاده، محدثه. 1391.کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهاي دانش بنیان.
  [3] Peters, M. A., Marginson, S., & Murphy, P. (2009). Creativity and the global knowledge economy. Peter Lang.
  [4] Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2005). Creative industries in east Asia. Cities, 22(2), 109-122.
  [5] Heng, T. M., Choo, A., & Ho, T. (2003). Economic contributions of Singapore's creative industries. Economic Survey of Singapore First Quarter 2003, 51-75.
  6] میرزمانی، اعظم؛ سعدآبادي، علی اصغر و رضائیان فردویی، صدیقه. شناسایی راهکارهاي ساماندهی نظام نوآوري صنعت موسیقی.- 1 ، فصلنامه علمیپژوهشی سیاست علم و فناوري، سال هفتم، شماره 1.
  7] نقیب السادات، سید رضا. ( 1387 ). تعریف، ادبیات و نقش صنایع فرهنگی در توسعه همه جانبه کشور. کتاب ماه علوم اجتماعی،.18-16 ، شماره 10
  8] واعظی، منصور. ( 1388 ). صنایع فرهنگی و فرهنگ عمومی. .57-55 : کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23
  [9] Zuhdi, U. (2012). Analyzing the influence of creative industry sector to the national economic structural changes by decomposition analysis: The case of Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
  65, 980-985.
  [10] DCMS. (2001). Creative industries mapping document 2001, 2nd edn. Department of Culture, Media and Sports of English.
  11 ] کیقبادي، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه؛ علوي، سیده سارا و زواري، سید عبدالمجید. ( 1387 ). سند شناخت صنعت فرهنگی. قم: اندیشکده صنعت و فناوري (آصف).
  [12] Wong, C. Y., & Gao, R. (2008). Creative Industry in UK, Japan and China: A supply chain management perspective (No. 2008-01).
   13] Bo eki Shinko kai, N. (2005). "Cool" Japan's Economy Warms Up, Economic Research Department Japan External Trade Organization (JETRO).
  [14] Zhang, J., & Kloudova, J. (2011). Factors Which Influence the Growth of Creative Industries: Cross-section Analysis in China. Creative and Knowledge Society, 1(1), 5-19.
  [15] UNESCO & UNDP. (2013). Creative economy report 2013 special edition: widening local development pathways. New York: United Nations Development Programme.
  [16] UNCTAD & UNDP. (2008). Creative economy report: the challenge of assessing the creative economy: towards informed-making. New York: United Nations Development Programme.
  17 ] پیغامی، عادل. ( 1390 ). مقاومت اقتصادي یا اقتصاد مقاومتی. ]
  http://farsi.khamenei.ir/others- قابل مشاهده در دهم آبان 1394 .note?id=20551
  [18] Bullen, C., & Rockart, J. (1981). A primer on critical success factors, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management (No. 69). Working Paper.
  [19] Aksoy, A. (2010). Creative Entrepreneurship in Rotterdam. Erasmus University.
  [20] Chen, X., Wei, J., & Huang, X. (2010, June). Success factors of innovation in creative industry in China: Case study on animation companies. In Management of Innovation and Technology (ICMIT), 2010 IEEE International Conference on (pp. 800-805). IEEE.
  [21] Jiuping, X., Fry, J. A., Lev, B., & Hajiyev, A. (2013). Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science. New York: Springer.
  [22] Keane, M., Ryan, M. D., & Cunningham, S. (2005). Worlds apart? Finance and investment in creative industries in the People’s Republic of China and Latin America. Telematics and Informatics, 22(4), 309-331.
  [23] Setyaningsih, S., Rucita, C. P., Hani, U., & Rachmania, I. N. (2012). Women empowerment through creative industry: A case study. Procedia Economics and Finance, 4, 213-222.
  [24] Yusuf, S., & Nabeshima, K. (2005). Creative industries in east Asia. Cities, 22(2), 109-122.
  [25] Clare, K. (2013). The essential role of place within the creative industries: Boundaries, networks and play. Cities, 34, 52-57.
  [26] Shuqin, S. (2012). Cultural and Creative Industries and Art Education. Physics Procedia, 33,1652-1656.
  [27] Hutabarat, Z. (2012). The Potential Growth of Creative Industries in Province of Riau.
  [28] Suparman, S., Sudirman, I., & Siswanto, J. (2012). Identification Characteristics of Potential Creative Industry in Bandung to be Developed through Strategy of Replication. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 955-960.
  [29] Dreesmann, M., Grüner, H., & Schmidt, A. (2014). Creative Industries: A New Sphere of Activities for the University of the Arts? Aspirations, Challenges and Restraints of Creative Industries in the Context of Management Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 587-594.
  [30] Moore, I. (2014). Cultural and Creative Industries Concept–A Historical Perspective. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 110, 738-746.
  [31] Radu-Daniel, P., Cristian, B., Constantin, D. C., & Irina, S. (2014). Territorial imbalances in the distribution of creative industries in the North-Eastern Development Region. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 122, 179-183.
  32 ] بازرگان هرندي، عباس. ( 1387 ). روش تحقیق آمیخته: . رویکردي برتر براي مطالعات مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت، سال 21  .36-19 : ش 81
  [33] Ainin, S., & Hisham, N. H. (2008). Applying importance-performance analysis to information systems: An exploratory case study. Journal of Information, Information Technology, and Organizations, 3(2), 95-103.
  [34] Eskildsen, J. K., & Kristensen, K. (2006). Enhancing importance-performance analysis. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(1), 40-60.
  [35] Tyrrell, T. J., & Okrant, M. J. (2004). Importance—Performance Analysis: Some Recommendations From An Economic Planning Perspective. Tourism Analysis, 9(1-1), 63-76.
  [36] Angell, R. J., Heffernan, T. W., & Megicks, P. (2008). Service quality in postgraduate education. Quality Assurance in Education, 16(3), 236-254.
  [37] Smith, S., & Costello, C. (2009). Culinary tourism: Satisfaction with a culinary event utilizing importance-performance grid analysis. Journal of Vacation Marketing, 15(2), 99-110.
  [38] O'Neill, M. A., & Palmer, A. (2004). Importance-performance analysis: a useful tool for directing continuous quality improvement in higher education. Quality assurance in education, 12(1), 39- 52.
  [39] Riviezzo, A., de Nisco, A., & Rosaria Napolitano, M. (2009). Importance-performance analysis as a tool in evaluating town centre management effectiveness. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(9), 748-764.
  [40] Bacon, D. R. (2003). A comparison of approaches to importance-performance analysis. International Journal of Market Research, 45(1), 55-73.