خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535278 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 207
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.1.535278

شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

با توجه به اهمیت روزافزون سوخت های زیستی و لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی، این مقاله سعى کرده پاسخی برای این پرسش بیابد که شکست های نظام نوآوری سوخت زیستی در ایران کدام هستند. برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله علاوه بر شناخت اجزاء ساختاری نظام نوآوری فناورانه (بازیگران، نهادها، شبکه ها و زیرساخت ها)، نحوه شکل گیرى و رشد بخش سوخت زیستی ایران را با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. سپس مسیر و نحوه تاثیرگذاری کارکردهای مختلف بر یکدیگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مطالعه شده و در نهایت، از طریق تعامل بین خصوصیات ساختاری و کارکردی، شکست های سیستم سوخت زیستی شناسایی و بر اساس مدل موتورهای نوآوری، اهمیت این شکست ها در ایجاد دورهای باطل مدل و امکان تبدیل آن به دورهای مطلوب بررسی می گردد.


تحليل مسير
دور باطل
زنجيره عليت هاي انباشتي
سوخت زيستي
شكست سيستم
كاركردهاي نظام نوآوري
نظام نوآوري فناورانه

زهره رحيمي راد
طاهره میرعمادی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 207
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتري سياست گذاري علم و فناوري دانشگاه مازندران و پژوهشگر مپسد
 • رفرنس
  1. www.biofuel.org.uk
  2. www.businessdictionary.com
  3. Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), 815-849.
  4. Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), 93-118.
  5. Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research policy, 37(3), 407-429.
  6. Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619.
  7. Suurs, R. A., Hekkert, M. P., Kieboom, S., & Smits, R. E. (2010). Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel. Energy Policy, 38(1), 419-431.
  8. Musiolik, J., & Markard, J. (2011). Creating and shaping innovation systems: Formal networks in the innovation system for stationary fuel cells in Germany. Energy Policy, 39(4), 1909-1922.
  9. Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study. Research policy, 31(8), 1257-1274.
  10. North, D. C. (2009). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
  11. Suurs, R. A., & Hekkert, M. P. (2009). Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems (Thesis), Utrecht University, Utrecht, 45-46.
  12. Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87.
  13. محمدي، مهدي؛ طباطباييان، سيد حبيب‌الله؛ الياسي، مهدي و روشني، سعيد. (1392). تحليل مدل شكل‌گيري كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه نوظهور در ايران؛ مطالعه موردي بخش نانوتكنولوژي در ايران. سياست علم و فناوري، سال 5 (4)، 19-32.
  14. متوسلي، محمود؛ ميگون پوري، محمدرضا و ميگون پوري، الهه، (1392). شناسايي عوامل مؤثر بر فرآيند شكل‌گيري سيستم نوآوري فناورانه در كشور: الگويي مبتني بر نظريه برخاسته از داده. فرآيند مديريت و توسعه، دوره 26، شماره 83، 3-28.
  15. Hekkert, M., Negro, S., Heimeriks, G., & Harmsen, R. (2011). Technological innovation system analysis. Faculty of Geosciences Utrecht University.
  16. Smith, K. (1997). Economic infrastructures and innovation systems. Systems of innovation: Technologies, institutions and organisations, London and Washington: Pinter.
  17. Palm, A. (2014). An emerging innovation system for deployment of building-sited solar photovoltaics in Sweden. Environmental Innovation and Societal Transitions.
  18. Truffer, B., Rohracher, H., & Markard, J. (2009). The Analysis of Institutions in Technological Innovation Systems-A conceptual framework applied to biogas development in Austria. Copenhagen: Copenhagen Business School, 7.
  19. Bergek, A., & Jacobsson, S. (2003). The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries. In Change, transformation and development (pp. 197-227). Physica-Verlag HD.
  20. Negro, S. O., Alkemade, F., & Hekkert, M. P. (2012). Why does renewable energy diffuse so slowly? A review of innovation system problems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3836-3846.
  21. Suurs, R. A., & Hekkert, M. P. (2007, January). Patterns of cumulative causation in the formation of a technological innovation system: the case of biofuels in the Netherlands. In DRUID Winter Conference, Aalborg, Denmark.
  22. Hekkert, M., Negro, S., Farla, J., Alkemade, F., Suurs, R., Weterings, R., ... & van Alphen, K. (2009). The troublesome build up of ‘low carbon’innovation systems. Innovation and Environmental Sciences, 11(5), 422-435.
  23. Nasiri, M., Khorshid-Doust, R. R., & Moghaddam, N. B. (2015). The status of the hydrogen and fuel cell innovation system in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 775-783.
  24. پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري. (1391). مطالعه وضعيت توسعه سوخت‌هاي زيستي در ايران. تهران: مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي.
  25. www.reic.isti.ir/  (سايت توسعه فناوري‌ انرژي‌هاي تجديدپذير)
  26. «برنامه آموزشي كارشناسي‌ارشد مهندسي سيستم‌هاي انرژي». دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران.