خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535277 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ تعداد مشاهدات: 270
DOI: 10.22034/jstp.2016.8.1.535277

ارزیابی تاثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام ملی نوآوری ایران

در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ساختار نهادی شکننده، شکل گیری و ادامه فعالیت نظام ملی نوآوری همواره با مشکلاتی روبروست. یکی از بازیگران کارآمد نظام های نوآوری و به تبع آن نظام ملی نوآوری، نهادهای میانجی هستند. کارکردهای آنها می تواند در رفع یا کمرنگ نمودن مشکلات مورد اشاره نقش آفرین باشد. با این ترتیب، ارزیابی امکان ارتباط میان کارکردهای این نهادها با مشکلات موجود در نظام ملی نوآوری کشور به عنوان هدف این مقاله انتخاب شده است.
در این مقاله، مشکلات نظام ملی نوآوری ایران با یک رویکرد کارکردمحور دسته بندی و در شش دسته سیاست گذاری، تسهیل و جهت دهی به فعالیت های تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروی انسانی و نهایتا انتشار فناوری طبقه بندی شدند. در ادامه نیز به منظور ارتباط دهی کارکردهای نهادهای میانجی با میزان تاثیرشان در رفع مشکلات موجود نظام ملی نوآوری، به دسته بندی کارکردهای نهادهای میانجی با تمرکز بر نهادهای فرابخشی پرداخته شده که این کارکردها در چهار دسته حمایتی و بسترسازی، تامین مالی، واسطه گری و ارتباطی و همچنین مشاوره تبیین گردیده اند. پس از این مرحله، با بهره گیری از نظرات 35 تن از خبرگان حوزه نظام نوآوری و نهادهای میانجی، میزان تاثیر هر کارکرد نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام نوآوری ملی ایران سنجیده شده است. نتیجه سنجش میزان تاثیر کارکردها حاکی از آن است که کارکردهای دسته حمایتی و بسترسازی، از حیث تعداد بیشترین تاثیرگذاری را در رفع ضعف ها دارد. همچنین بیشترین تاثیرات کارکردها به صورت تاثیر کارکردهای حمایتی و بسترسازی بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوری، تاثیر کارکردهای تامین مالی بر رفع ضعف های تحقیق و توسعه و کارآفرینی، تاثیر کارکردهای واسطه گری بر رفع ضعف های انتشار فناوری و نهایتا تاثیر کارکرد مشاوره بر رفع ضعف های کارآفرینی و انتشار فناوری است.


سازمانهاي ميانجي
كاركردهاي سازمانهاي ميانجي
كاركردهاي نظام ملي نوآوري
نظام ملي نوآوري

سید حبیب الله طباطباییان
سید سروش قاضی نوری
عفت نوروزی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 19
تعداد دانلود مقاله : 270
 • سایر نویسندگان
 • رفرنس
 • 1] Klerkx, L., & Leeuwis, C. (2009). Establishment and embedding of innovation brokers at different innovation system levels: Insights from the Dutch agricultural sector. Technological Forecasting and Social Change, 76(6), 849-860.

  [2] Smits, R., & Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 1(1), 4-32.

  [3] Edquist, C. (2005). Systems of innovation: Perspectives and Challenges. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation: 181-208. Oxford: Oxford University Press.

  [4] OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris.

  [5] Niosi, J. (2002). National systems of innovations are “x-efficient” (and x-effective): Why some are slow learners. Research policy, 31(2), 291-302.

  [6] OECD. (1999). Managing national innovation systems. OECD report.

  [7] Lundvall, B. A. (1992). National systems of innovation: toward a theory of innovation and and interactive learning”, Pinter publisher, London.

  [8] Hekkert, M. P., & Negro, S. O. (2009). Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological forecasting and social change, 76(4), 584-594.

  [9] Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413-432.

  [10] Bergek, A., Hekkert, M., & Jacobsson, S. (2008). Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers. Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches, 79.

  [11] Liu, X., & White, S. (2001). Comparing innovation systems: a framework and application to China’s transitional context. Research policy, 30(7), 1091-1114.

  [12] Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), 815-849.

  [13] قاضي‌نوري، سپهر و قاضي‌نوري، سروش. (1387). استخراج راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با مطالعه كشورهاي منتخب، سياست علم و فناوري، 1(1)، 66-82.

  [14] Nilsson, M., & Moodysson, J. (2011). Policy coordination in systems of innovation: A structural-functional analysis of regional industry support in Sweden (No. 2011/9). Lund University, CIRCLE-Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy.

  [15] Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research policy, 35(5), 715-728.

  [16] Winch, G. M., & Courtney, R. (2007). The organization of innovation brokers: An international review. Technology analysis & strategic management, 19(6), 747-763.

  [17] Stewart, J., & Hyysalo, S. (2008). Intermediaries, users and social learning in technological innovation. International Journal of Innovation Management, 12(03), 295-325.

   

  [18] Guston, D. H. (2001). Boundary organizations in environmental policy and science: an introduction. Science, technology, and human values, 399-408.

  [19] Cash, D. W. (2001). “In order to aid in diffusing useful and practical information”: Agricultural extension and boundary organizations. Science, Technology & Human Values, 26(4), 431-453.

  [20] Johnson, W. H. (2008). Roles, resources and benefits of intermediate organizations supporting triple helix collaborative R&D: The case of Precarn. Technovation, 28(8), 495-505.

  [21] Howard Partners. (2007). The Role of Intermediaries in Support of Innovation. Report prepare for the Department of Industry, Tourism and Resources, Australia. April 2007.

  [22] Nakwa, K., & Zawdie, G. (2012). The role of innovation intermediaries in promoting the triple helix system in MNC-dominated industries in Thailand: the case of hard disk drive and automotive sectors. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11(3), 265-283.

  [23] الياسي، مهدي. (1390). مدلي براي نقش نهادهاي ميانجي در توسعه همكاري تكنولوژيك بين بنگاه‌هاي مورد مطالعه صنايع هوايي و فضايي ايران، رساله منتشرنشده دكتري مديريت تكنولوژي، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده مديريت و حسابداري.

  [24] بازرگان، علي و سرمد، زهره. (1385). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نشر آگاه.

  [25] باقري، سيد كامران. (1382). بررسي حلقه‌هاي مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ايران بر اساس رويكرد سيستم نوآوري. هفتمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، اصفهان، 27 و 28 آذر 1382.

  [26] حاجي‌حسيني، حجت ا...؛ محمدي، مهدي و عباسي، فرهاد. (1389). توسعه تعاملات نهادهاي علمي و صنعتي بر اساس نظام ملي نوآوري. نشريه صنعت و دانشگاه، سال سوم، شماره 7 و 8 (بهار و تابستان 1389)، 25-34.

  [27] سليمي، قربانعلي. (1370). روش تحقيق در علوم تربيتي. اصفهان: نشر آگاه، چاپ اول.

  [28] مركز صنايع نوين، وزارت صنايع و معادن. (1384). سند ملي توسعه فرابخشي نظام ملي نوآوري و كارآفريني.

  [29] طباطبائيان، سيد حبيب‌ا...؛ فرنودي، صنم و بوجارپور، مجتبي. (1391). نگاشت نهادي ملي و ارائه تقسيم كار نهادي در حوزه علم و فناوري. كميسيون هماهنگي و سياست‌گذاري شوراي عالي عتف، نسخه اول، زمستان 1391.

  [30] طباطبائيان، سيد حبيب‌ا... و باقري، سيد كامران. (1382). سياست‌گذاري‌هاي كلان ملي و سيستم‌هاي ملي نوآوري. فصلنامه مديريت صنعتي، شماره 2، 83-99.

  [31] عباسي، فرهاد؛ حاجي‌حسيني، حجت‌اله؛ محمدي، مهدي و الياسي، مهدي. (1390). تحليل حكمراني نظام نوآوري ايران بر پايه چرخه سياست‌گذاري نوآوري. فصلنامه سياست علم و فناوري، 4(1)، 33-49.

  [32] عبدي، منصوره. (1392). ارائه الگوي استخراج سياستهاي ارتقاء نظام ملي نوآوري ايران با استفاده از فرآيند تفكر تئوري محدوديت‌ها. پايان‌نامه منتشرنشده دكتري رشته سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  [33] منطقي، منوچهر؛ حسني، علي و بوشهري، عليرضا. (1388). شناسايي چالش‌هاي سياست‌گذاري در نظام ملي نوآوري ايران. فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(3): 87-101.

  [34] Ghazinoory, S., & Ghazinoori, S. (2006). Developing Iran's government strategies for strengthening the national system of innovation using SWOT analysis. Science and Public Policy, 33(7), 529-540.