خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535276 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۴ تعداد مشاهدات: 149
DOI: 10.22034/jstp.2015.7.1.535276

فاوا و نابرابری درآمد در ایران

هدف اصلی این مقاله رابطه علیت بین شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری درآمد در ایران در طی دوره زمانی 1392-1373 است . به عبارت دیگر آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش نابرابری درآمد در ایران بوده است یا بالعکس نابرابری درآمدعلت میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات است ؟ و آیا بازخوردی بین آن ها وجود دارد .به این منظور از روش تجزیه تحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید(UCEM) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماتو استفاده شده است .یافته های این تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به تمام شاخص هایفناوری اطلاعات و ارتباطات است .به این معنا که نابرابری درآمد در کشور سبب گسترش شکاف دیجیتالی خواهد شد .


آزمون باند
آزمون عليت تودا و ياماموتو
ايران
فناوری ارتباطات و اطلاعات
نابرابري درآمد

ابوالقاسم گل خندان
داوود گل خندان
مجتبی خوانساری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 149
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتراي اقتصاد بخش عمومي، دانشگاه لرستان
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 • رفرنس
 • [1] http://www.itu.int/ict/statistics

  [2] Bohman, H. 2008. "Income distribution and the diffusion of networks: An empirical study of Brazilian telecommunications". Telecommunications Policy. 32(9). 600-14.

  [3] Noh, Y. H., & Yoo, K. 2008. "Internet, inequality and growth". Journal of Policy Modeling. 30(6). 1005-16.

  [4] Vivarelli, M. 2007. "Innovation and employment: A survey". Institute for the Study of Labor. Italy.

  [5] Krueger, A. 1993. "How Computers have Changed the Wage Structure: Evidence from Micro Data: 1984-1989". Economics. 108. pp 33-60.

  [6] Acemoglu, D. 2002. "Technical Change, Inequality and the Labor Market". Journal of Economic Literature. 40(1). pp 7-72.

  [7] Martin, S. P. & Robinson, J. P. 2004. "The Income Digital Divide". An International Perspective, IT & Society. 1(7). pp 1-20.

  [8] Lloyd-Ellis, H. 1999. "Endogenous Technological Change and Wage Inequality". American Economic Review. 89(1). pp 47-77.

  [9] Shelhofer, H. & Husing, T. 2002. "The Digital Divide Index–A Measure of Social Inequalities in the Adoption of ICT". Empirica GmbH. D-53225 Bonn, Oxfordstr.

  [10] Pohjola, M. 2002. The new economy in growth and development. Oxford Review of Economic Policy. 18(3). 380-396.

  [11] Chain, M. D. & Fairlie, R. W. 2004. "The Determinants of the Global Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration". NBER Working Paper. No. 10686.

  [12] Dewn, S. & Riggins, F. G. 2005. "The Digital Divide: Current and Future Research Directions". Journal of the Association for Information System. 6(12). pp 1-53.

  [13] Jorgenson, D. W. & Stiroh, K. J. 1999. "Information Technology and Growth". American Economic Review. 89(2). pp 109-15.

  [14] Wells, R. 2005. "Education’s Effect on Income Inequality: A Further Look". Paper Prepared for International Sociological Association Research Committee 28 (RC28) on Social Stratification and Mobility Los Angeles Meeting. August. pp 18-21. Also See: www.ccpr.ucla.edu.

  [15] Wang, W. C. 2009. Information economy and inequality: Wage polarization, unemployment, and occupation transition in Taiwan since 1980. Journal of Asian Economics. 20(2). 120-36.

  ]16[ مرادی، محمدعلی؛ کبرئایی، میثم و گنجی، مهسا. 1391. "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 29 و 30. صص 108-79.

  ]17[ سپهردوست، حمید و خدایی، حسین. 1388. "اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 19 و 20. صص 35-17.

  ]18[ فلاحی، فیروز؛ سجودی، سکینه و ممی‌پور، سیاب. 1391. "بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط زیست ایران". فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی. شماره 2. صص 171-149.

  ]19[ گلخندان، ابوالقاسم؛ گلخندان، داود و خوانساری، مجتبی. 1392. "آیا جهانی‌شدن منجر به نابرابری درآمد می‌شود؟ مطالعه موردی اقتصاد ایران با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی‌شدن KOF". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادي. شماره 14. صص 130-99.

  ]20[ عیسی‌زاده روشن، یوسف و چراغی، کبری. 1390. "علل شکاف دیجیتالی و درآمدی: مطالعه موردی کشورهای منتخب". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. شماره 57. صص 216-199.

  [21] Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith. R. J. 2001. "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship". Journal of Applied Econometrics. 16. pp 289-326.

  [22] Banerji, A., Dolado, J., Galbraith, J. W. & Hendry, D. F. 1993. "Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data". Oxford University Press.

  [23] Narayan, P. K. & Narayan, S. 2005. "Estimating Income and Price Elasticity of Imports for Fiji in a Cointegration Framework. Economic Modelling. 22. pp 423-38.

  [24] Alam, M. I. &. Quazy, R. M. 2003. "Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh". Review of Applied Economics. 17. pp 85-103.

  [25] Toda, H. Y. & Yamamoto, T. 1995. "Statistical inference in Vector Auto regression with Possibly Integrated Processes". Journal of Econometrics. 66(1). pp 225-50.

  [26] Babatunde, M. A. 2008. "A Bound Testing Analysis of Wagner’s Low in Nigeria: 1970-2006". Department of Economics, University of Ibadan, Nigeria.

  ]27 [آرمن، عزیز و زارع، روح‌الله. 1384. "بررسی رابطه علّیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1381-1346". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. شماره 24. صص 43-117.

  ]28[ نوفرستي، محمد. 1389. "ريشه واحد و هم‌جمعي در اقتصادسنجي". انتشارات رسا.

  [29] Ang, J. B. 2007. "C  Emissions, Energy Consumption, and Output in France". Energy Policy. 35. pp 4772-8.

  ]30 [مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم. 1392. "اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با درنظر گرفتن متغیر بدهی‌های خارجی". فصلنامه راهبرد اقتصادي. سال دوم. شماره 5. صص 115-95.

  [31] Ivanov, V. & Kilian, L. 2005. "A Practitioner’s Guide to Lag Order Selection For (VAR) Impulse Response Analysis". Studies in Nonlinear Dynamics &Econometrics. Vol. 9. Issue 1. Article 2.

  [32] QMS. 2010. "Eviews 7 user’s guide II". Quantitative Micro Software. LLC, Irvine CA.

  [33] Farzanegan, M. R. 2011. "Military Spending and Economic Growth: The Case of Iran". MPRA Paper. No. 35498.

  ]34[ گجراتی، دامودار. 1389. "مبانی اقتصادسنجی". جلد دوم، ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران.