خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535270 تاریخ انتشار: ۱ / ۳ / ۱۳۹۴ تعداد مشاهدات: 180
DOI: 10.22034/jstp.2015.7.1.535270

شناسایی راه کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیدهاي روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید میکند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راهکارهایی براي برونرفت از آن است. براي این منظور ابتدا با 14 نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی میشود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوري، راهکارهایی براي برونرفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راهکارها را در قالب گزارههایی به 21 نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوري ارائه نموده و گزارههاي مورد اجماع مشخص میگردند. تجزیه و تحلیل این گزارهها با استفاده از تکنیک دلفی فازي، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوري در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوري در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهاي سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی میتواند بسیاري از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند. 


سیاستگذاري
صنعت موسيقي
فرهنگ
نظام نوآوري
نظام نوآوري
هويت

اعظم میرزمانی
صدیقه رضائیان فردویی
علی اصغر سعد آبادی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 8
تعداد دانلود مقاله : 180
 • رفرنس
 • [1] هزمند هلش، ديويد. 1392. "صنايع فرهنگي". ترجمه: جعفر خيرخواهان. صص30-10. در دست انتشار.

  [2] رضاييان فردويي، صديقه؛ فلاح، حسن؛ قاضي نوري، سيد سپهر؛ علي‌احمدي، عليرضا. 1392. "درآمدي بر نظام نوآوري صنايع فرهنگي (مطالعه موردي: توليد نرم­افزارهاي چندرسانه­اي فرهنگي)". دانش راهبردي. 10. صص 220-195.

  [3] Bakhshi, H., Schneider, P., & Walker, C. 2008. "Arts and humanities research and innovation". Arts and Humanities Research Council (AHRC) & NESTA, Bristol & London. pp 12-19. Available at: www.nesta.org.uk

  [4] National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA). 2009. "Soft innovation: Towards a more complete picture of innovative change". Research report. pp 20-21 & 90-101.

  [5] O'Connor, J. 2000. "The definition of the cultural industries". The European Journal of Arts Education. 2(3). pp 15-27.

  [6] O’Connor, J. 2007. "The cultural and creative industries: a review of the literature. A report for Creative Partnerships School of Performance and Cultural industries". The University of Leeds. pp 1-15. Available at: http://kulturekonomi.

  [7] Castro-Martı´nez, E.; Recasens, A. and Jime´nez-Sa´ez, F. 2013.  "Innovation systems in motion: an early music case". Management Decision. 51(6). pp 1276-92.

  [8] Feinson, S. 2003. "National innovation systems overview and country cases". Knowledge Flows and Knowledge Collectives: Understanding The Role of Science and Technology Policies in Development. 13. Available at: http://archive.cspo.org

  [9] Hjalager, A. M. E.; Huijbens, H.; Björk, P.; Nordin, S.; Flagestad, A. and Knútsson, Ö. 2008. "Innovation ystems in Nordic tourism". Nordic Innovation Centre. pp 1-75.

  [10] Organisition for Economic Co-operation and Development (OECD). 1997. "National Innovation Systems". pp 1-49. Available at: http://www.oecd.org

  [11] Asheim, B., Coenen, L., Moodysson, J., & Vang, J. 2005. "Regional innovation system policy: A knowledge-based approach". CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) Working Paper. 13. pp 1-27. Available at: http://www4.lu.se/upload.

  [12] Moalosi, R., Popovic, V., & Hickling-Hudson, A. 2006. "Culture-driven product innovation". In DS 36: Proceedings DESIGN 2006, the 9th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia. pp 1-7. Available at:  http://eprints.qut.edu.au

  [13] Chen, M. H., Wen, C. T., Lee, B., & Peng, C. H. 2009. "Innovation intermediaries in Creative and Cultural Industries: the Case of Taiwan". Paper to be presented at the Summer Conference on CBS-Copenhagen Business School Solbjerg Frederiksberg: Denmark. pp 73-96.

  [14] منطقي، منوچهر؛ حسني، علي؛ بوشهري، علي­رضا. 1388. "شناسايي چالش­هاي سياست­گذاري در نظام ملي نوآوري ايران". سياست علم و فناوري. صص 101-87.

   [15] قاضي‎نوري، سيد سپهر؛ قاضي‎نوري، سيد سروش. 1387. "استخراج راه‌كارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعات تطبيقي كشورهاي منتخب". سياست علم و فناوري. صص 81-65.

  [16] Baltar, F., & Brunet, I. 2012. "Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook". Internet Research. 22(1), 57-74.

  [17] Kvale, S. 1996. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, Thousand Oaks California.

  [18] Okoli, C., & Pawlowski, S. D. 2004. "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications". Information & management. 42(1). pp 15-29.

  [19] Hsu, T. H. & Yang, T. H. 2000. "Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media". Journal of Management and Systems. 7. pp 583-99.

  [20] Kuo, Y. F., & Chen, P. C. 2008. "Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method". Expert Systems with Application. 35(4) 1930-9.

  [21] Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. 1993. "The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration". Fuzzy sets and systems. 55(3). pp 241-253.

  [22] Chang, Y. H. 1998. "Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory". Hwatai. pp 83.

  [23] Creswell, J. and Miller, D. 2000. "Determining Validity in Qualitative Inquiry". Theory into Practice. 39(3). pp 30-124.

  [24] كوثري، مسعود. 1386. "گفتمان‌هاي موسيقي ايران". پژوهشنامه فرهنگستان هنر. صص 120-103.

  [25] شكوري، علي؛ غلامزاده نطنزي، اميرحسين. 1389. "منش و سبك مصرف موسيقي: مطالعه موردي جوانان شهر تهران". رسانه. صص 19-1. قابل دسترسي در: http/gmj.ut.ac.ir