خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535219 تاریخ انتشار: ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تعداد مشاهدات: 152
DOI: 10.22034/jstp.2013.6.1.535219

تعيين شاخص‌های تأثيرگذار در کارآفرين بودن دانشگاه‌های دولتی ايران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از اين منظر

بهرهگيری از نيروهای کارآفرين در يک سازمان، سبب دست يابی به مراتب بالای سرآمدی آن سازمان از لحاظ اقتصادی ميگردد. کارآفرينان ميتوانند نيروی محرکه فعاليتهای جديد اقتصادی در جامعه شده و از اين طريق از يک سو به اشتغال‌زايی و از سوی ديگر به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نمايند. آگاهی از شاخص‌های تاثير گذار در کارآفرينی دانشگاه‌ها و رتبهبندی دانشگاه‌های کشور از اين منظر می‌تواند کمک شايان توجهی به متوليان کارآفرينی کشور، به ويژه برنامه‌ريزان آموزش عالی بنمايد. به اين منظور اين مقاله به تعيين شاخصهای تأثيرگذار بر کارآفرينی دانشگاهها و ارائه راهکاری جهت رتبه‌بندی آنان می‌پردازد. در اين مقاله به منظور تعيين شدت کارآفرينی دانشگاه‌ها چارچوبی مرکب از چند روش شامل روش دلفی، فرآيند تحليل شبکهای و روش ويکور ارائه شده و در طی چند مرحله به اجرا درآمدهاست. در گام اول اين پژوهش سعی شده تا با بهرهگيری از ادبيات موضوع و استفاده از نظر خبرگان و با به کارگيری روش دلفی در جهت بومی سازی عوامل کارآفرينی، فهرستی از عوامل و زير عوامل موثر بر کارآفرينی دانشگاه ها ارائه گردد. سپس، وزن و اهميت هريک از اين عوامل و زير عامل‌ها با استفاده از روش فرآيند تحليل شبکه‌ای به دست می‌آيد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه‌ای چند گزينه‌ای حاوی سوالات مرتبط با هريک از اين عوامل و توزيع آن در ميان دانشگاه‌های دولتی اطلاعات لازم جمعآوری گرديده و رتبه‌ هريک از دانشگاه‌های شرکت کننده در پژوهش که شامل 30 دانشگاه می‌باشند، با استفاده از روش ويکور به دست آمده و در انتها نيز پس از انجام تحليل نتايج و با بهره‌گيری از روش تحليل وزن - واريانس، معيارهايی را که دانشگاه‌ها در رابطه با آن‌ها نيازمند انجام اقدامات بيشتری هستند و همچنين معيارهايی را که عملکرد دانشگاه‌ها تا کنون در مورد آن‌ها مناسب بوده شناسايی و معرفی می‌گردند. کليدواژه‌ها: کارآفرينی، روش دلفی، فرآيند تحليل شبکه‌ای، روش ويکور، تحليل وزن – واريانس.


تحليل وزن- واريانس
روش دلفي
روش ويكور
فرآيند تحليل شبكه
كارآفريني

مائده بانک
مجيد پورمسگری
محمد مهدوی مزده
محمد رضا زاهدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 152
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Kandel, J., 2003, Entrepreneurship and organization.
  [2] McClelland, D.C., 1961, The achieving society, Princeton, NJ: Van Nostrand
  ، 3] زالی، محمدرضا، مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسداله، 1386 ،"ارزیابی مشخصههاي کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی. صص 113-81.
  [4] Byers, T., Kist, H. and Sutton, R.I., 1997, "Characteristics of the Entrepreneur: Social creatures, not solos heroes", In: R.C. Dorf (ed.), The Handbook of Technology Management, CRC Press: Boca Raton, FL.
  [5] Florida, R. and kenney, M. 1988, "venture
  capital financed innovation and technological
  change in the united states", Research Policy, 17, pp. 119-137.
  [6] Shane, S. and Stuart, T., 2002, "Organizational endowmentsand the performance of university start-ups", ManagementScience, 48(1), pp. 154- 171.
  [7] Guerrero Cano, M., 2007, "Entrepreneurial Universities: The Case of Autonomous University of Barcelona", Research work in Autonomous University of Barcelona.
  [8] Yusof, M. and Jain, K., 2010, "Categories of university-level entrepreneurship: a literature survey", International Entrepreneurship, Management Journal, 6, pp. 81-96.
  [9] Clark, B.R., 1998, Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation, New York: Pergamon.
  [10] Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B.R.C., 2000, "The future of the university and the university of the future: Evolution of the ivory tower to entrepreneurial paradigm", Research Policy, 29, pp. 313-330
  [11] Sporn, B., 2001, "Building adaptive universities: Emerging organizational forms based on experiences of European and US universities", 98 Tertiary Education and Management, 7(2), pp. 121-134.
  [12] Etzkowitz, H., 2004, "The evolution of the entrepreneurial university", International Journal of Technology and Globalization, 1, pp. 64-77.
  [13] Kirby, D.A., 2006, "Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice", Journal of Technology Transfer, 31(5), pp. 599-603.
  [14] Rothaermel, F.T., Agung, S.D. and Jiang, L., 2007, University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16: Oxford University Press.
  [15] Fowles, J., 1978, Handbook of futures research, Greenwood Press: Connecticut.
  [16] Morris, M.H. and Sexton, D.L., 1996, "The concept of entrepreneurial intensity: Implications for company performance", Journal of Business Research, 36(1), pp. 5-13.
  [17]Saat, T.L., 1996, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytical Network Process, RWS publications 4922
  [18] Opricovic, S. and Tzeng, G., 2004, "Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS", European Journal of Operational Research, 156, pp. 445-455.
  [19] Martilla, J. qnd James, J., 1977, "Importance- Performance Analysis", Journal Of Marketing, 41(1), pp. 77-79.
  [20] Mahdavi Mazdeh, M., Razavi, S.M., Hesamamiri, R., Zahedi, M.R. and Elahi, B., 2013, "An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities", Journal of High education, 65, pp. 207-226.
  ، 21 ] اخوان، پیمان ، زاهدي ، محمدرضا و کبیریان ، شیما ، 1390،"تاثیر عوامل محیطی بر کارآفرینی"، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرد،ا در دست چاپ.
  22 ] علی احمدي، علیرضا و اخوان، پیمان، 1383 ، کارآفرینی موفق(مهارتهاي ایجاد یک شرکت سودآور)، انتشارات تولید دانش