خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535216 تاریخ انتشار: ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تعداد مشاهدات: 153
DOI: 10.22034/jstp.2013.6.1.535216

شناسايی و اولويت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

در ميان انواع همکاری‌های پژوهشی، پژوهشگاه‌ها با نگرشی فراگير بر نقش تحقيقات در رشد و توسعه کشور، با انجام انواع فعاليت‌های تحقيقاتی درصدد آن هستند تا حرکتی دانش‌محور و مبتنی بر ارزش افزوده بر پايه علم و فناوری انجام دهند. اما هنوز هم بخش تحقيقات در پژوهشگاه‌ها از رشد و بالندگی کافی برخوردار نيست. بنابراين پژوهش حاضر، به شناسايی و اولويت‌بندی موانع فراروی فعاليت‌های پژوهشی در پژوهشگاه‌ها، می‌پردازد. بدين منظور، پس از انتخاب موانع و عوامل زيرمجموعه هرگروه موانع بر اساس مرور ادبيات تحقيق (موانع فردی، محيطی، سازمانی و فنی)، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحليل عاملی تأييدی برآورد شده و با استفاده از آزمون t تک نمونه، فرضيات تحقيق بر مبنای مدل مفهومی آزمون می‌گردند. علاوه‌براين، به منظور رتبه‌بندی موانع مؤثر بر انجام فعاليت‌های تحقيقاتی و هم‌چنين اولويت‌بندی زير ابعاد مربوط به هر بعد، از آزمون آماری فريدمن استفاده می‌شود. بر اساس يافته‌های پژوهش، هر 4 گروه موانع شناسايی شده جزء موانع فراروی پژوهش‌های زيرمجموعه وزرات علوم، تحقيقات و فناوری محسوب می‌شوند و بيش از حد متوسط بر انجام فعاليت‌های تحقيقاتی مؤثرند. ترتيب ميزان اهميت موانع به‌صورت موانع محيطی، فردی، سازمانی و فنی می‌باشد. علاوه‌براين، نتايج نشان می‌دهند که از بين کليه عوامل زير مجموعه 4 مانع مورد بررسی، فقدان فرهنگ تحقيق بيشترين تأثير را بر انجام پژوهش‌های زيرمجموعه وزارت علوم دارد.


فعاليت هاي پژوهشي
موانع پژوهش
موانع سازماني
موانع فردي
موانع فني
موانع محيطي

اسماعيل قادری فر
بهناز زنجانی
محمد دوستار
محمود مرادی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 153
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] ربیعی، علی و معالی، مهناز، 1391، "بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(1)، صص. 16-1.

  [2] Wang, S. and Noe, R.A., 2010, "Knowledge sharing: A review and directions for future research", Human Resource Management Review, 20(2), pp. 115-131.

  [3] خدادادحسینی، سید حمید، ریاحی، پریسا و نوری، مینا، 1391، پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(3)، صص. 119-101.

  [4] کریمیان، زهرا، صباغیان، زهرا و صالح صدق پور، بهرام، 1391، "بررسی موانع زمینه­ای مؤثر بر فعالیت­های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیدگاه اعضای هیات علمی"، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4(3)، صص. 29-1.

  [5] بدری‌زاده، افسانه، غلامی، يزدانبخش، بيرجندی، مهدی، بيرانوند، غلامرضا و ماهوتی، فرشته، 1388، "بررسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان"، فصلنامه علمی-پژوهشی یاخته، 11(3)، صص. 100-93.

  [6] ظهور، علیرضا و فکری، علیرضا، 1382، "موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران"، فصلنامه پایش، 2(2)، صص. 120-113.

  [7] کریمیان، زهرا، صباغیان، زهرا و صالح صدق پور، بهرام، 1390، "بررسی موانع و چالش‌های پژوهش و تولید علم در دانشگاه‌های علوم پزشکی"، دوفصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3(4)، صص. 63-35.

  [8] Katz, J.S. and Martin, B.R., 1997, What is research collaboration?, Research policy, 26(1), pp. 1-18.

  [9] صافی، احمد،1380، "اهمیت و جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاش­ها، چالش­ها و سیاست‌های آینده"، پژوهشنامه آموزشی، 35، صص. 44-23.

  [10] Ponomariov, B.L. and Boardman, P.C., 2010, "Influencing scientists’ collaboration and productivity patterns through new institutions: University research centers and scientific and technical human capital", Research Policy, 39(5), pp. 613-624.

  [11] Feller, I., Ailes, C.P. and Roessner, J.D., 2002, "Impacts of research universities on technological innovation in industry: evidence from engineering research centers", Research Policy, 31(3), pp. 457-474.

  [12] Lee, Y.S., 1996, "Technology transfer’and the research university: a search for the boundaries of university-industry collaboration", Research policy, 25(6), pp. 843-863.

  [13] Kato, M. and Odagiri, H., 2012, "Development of university life-science programs and university–industry joint research in Japan", Research Policy, 41(5), pp. 939-952.

  [14] Spangaro, J., 2007, "Eleven obstacles to translating research into policy on gender-based violence", Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 3(4), pp. 553-566.

  [15] جاهد، حسینعلی، آراسته، حمیدرضا و جعفری، پریوش، 1390، "تعیین و تبیین عوامل فردی مؤثر در تجاری­سازی نتایج پژوهشی؛مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(1)، صص. 16-1.

  [16] حسینی شاوون، امین و جاهد، حسینعلی، 1391، "شناسایی موانع انجام فعالیت­های پژوهشی از منظر اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(4)، صص. 49-65.

  [17] حسینی، سیدمحمود و شمسایی، ابراهیم، 1376، "موانع و تنگناهای پژوهشی از دید اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورز"، مجموعه مقالات نخستین سمینار آمورش عالی در ایران، جلد 1، دانشگاه علامه طباطبایی، صص. 538-508.

  [18] زینالو، علی اکبر، 1381، "چشم‌انداز پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران: دیدگاه ها و نظرات"، مجله آموزش در علوم پزشکی، 7، صص. 69-68.

  [19] علمداری، علی کرم و افشون، اسفندیار، 1382، "موانع موجود در انجام فعالیت‌های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه­های شهر یاسوج"، ارمغان دانش، 8(29)، صص. 35-27.

  [20] کریمی، افسانه، مهدی پور، یوسف، محمدپور، علی و پیروزان‌فر، سمیرا، 1389، "موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان"، مدیریت اطلاعات سلامت، 7(4)، صص. 474-467.

  [21] Auranen, O. and Nieminen, M., 2010, "University research funding and publication performance—An international comparison", Research Policy, 39(6), 822-834

  [22] Bruneel, J., D’Este, P. and Salter, A., 2010, "Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration", Research Policy, 39(7), 858-868.

  [23] محمدزاده، پرویز، سجودی، سکینه و مهدی زاده، یونس، 1391، "مطالعه عوامل مؤثر بر فعالیت­های تحقیق و توسعه بنگاه­های صنعتی ایران: کاربرد مدل­های رگرسیون گسسته"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(4)، صص. 94-65.

  [24] Ashley, J., 2005, "Barriers and Facilitators to Research Utilization as received by Critical Care Nurses [dissertation]", University of California, San Francisco. UMI: 3179937.

  [25] Brown, C.E., Ecoff, L., Kim, S.C., Wickline, M.A., Rose, B., Klimpel, K. and Glaser, D., 2010, "Multi‐institutional study of barriers to research utilization and evidence‐based practice among hospital nurses", Journal of clinical nursing, 19(13‐14), pp.1944-1951.

  [26] Kocaman, G., Seren, S., Lash, A.A., Kurt, S., Bengu, N. and Yurumezoglu, H.A., 2010, "Barriers to research utilisation by staff nurses in a university hospital", Journal of clinical nursing, 19(13‐14), pp. 1908-1918.

  [27] Etkinson, D., 2004, "Job satisfaction", management, 11(4), pp. 837-853.

  [28] Kotrlik, J.W., Bartlett, E.J., Higgins, C.C. and Williams, H.A., 2002, "Factors Assosiated with Research Productivity of Agricultural Education Faculty", Journal of Agricultural Education, 43(3), pp. 1-10.

  [29] کریمی، علی، 1383، "جنبش نرم افزاری"، مجموعه مقالات و گفتارها، به اهتمام مسعود جورابلو، چاپ اول، الهه ناز، صص. 44-17.

  [30] توفیقی، جعفر و فراستخواه، مقصود، 1381، "لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران"، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 8(3)، صص. 35-1.

  [31] قاضی‌نوری، سید سپهر، براتی نیا، محمود و صباغچی، سارا، 1390، "ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(2)، صص. 26-11.

  [32] Mayer, J., 2009, Human resource development in higher education, Harvard, New York.

  [33] Elsen. M., 2008, research and action research, Peter Lang Press.

  [34] Stange, K.C., 2006, "Primary care esearch: Barriers and opportunities"”, Journal of family practice, 42(2), pp. 192-197.

  [35] قورچیان، نادرقلی، 1383، "آسیب شناسب و آسیب زدایی پژوهشی کشور"، دایره المعارف آموزش عالی، به کوشش نادر قلی قورچیان و همکاران. جلد1. تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، صص. 8-4.

  [36] طایفی، علی، 1381، موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران: مقدمه­ای بر جامعه شناسی اندیشه­ورزی و اندیشه­سوزی در ایران، آزد اندیشان، تهران.

  [37] شفیعی مطهر، سید علی­رضا، 1381، "سیمای پژوهش در قاب فرهنگی"، پژوهشنامه آموزشی، 53-52، صص. 34-23.

  [38] اصغری، علی، 1379، "عوامل مؤثر بر اجرای تحقیق، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه"، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.

  [39] قانعی راد، محمدامین، 1379، ساختار مدیریت نظام علمی کشور، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور.

  [40] مهدی، رضا، یمنی­دوزی سرخابی، محمد، صباغیان، زهرا، فاطمی، حسن و متحدی، اکبر، 1388، "تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری"، فصلنامه سیاست علمی و فناوری، 2(2)، صص. 111-97.

  [41] Sax, L.J., Hagedorn, L.S., Arredondo, M. and Dicrisi III, F.A, 2002, "Faculty research productivity: Exploring the role of gender and family-related factors", Research in higher education, 43(4), pp. 423-446.

  [42] Adamsen, L., Larsen, K., Bjerregaard, L. and Madsen, J.K., 2003, "Danish research‐active clinical nurses overcome barriers in research utilization", Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17(1), pp. 57-65

  [43] Tien, F.F., 2007, "Faculty research behavior and career incentives: The case of Taiwan", International Journal of Educational Development, 27(1), pp. 4-17

  [44] شوماخر، رندال ای. و لومکس، ریچارد جی.، 1388، مقدمه‌ای بر مدل­سازی معادله ساختاری، ترجمه: قاسمی وحید، تهران، نشر جامعه‌شناسان.