خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535210 تاریخ انتشار: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۲ تعداد مشاهدات: 155
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.4.535210

گـونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ايـران با تأکيـد بر عوامل اجتماعی

مطالعات نظام‌های نوآوری، سياست‌های يکسان برای طراحی و هدايت مسير توسعه مبتنی بر نوآوری را مردود دانسته و توجه خاص به ويژگی‌های مختلف موثر بر نوآوری هر منطقه را ضروری می‌دانند. از سوی ديگر، در اين مطالعات و مخصوصا در رويکرد گسترده آن، تأکيد فراوانی بر تأثيرگذاری عوامل اجتماعی نظير اعتماد و هنجارها بر رفتار نوآوری شده است. ايران به دليل گستردگی جغرافيايی و عمق تاريخی، وجود اقوام مختلف با فرهنگ های متفاوت و در عين حال، سياستگذاری متمرکز، نمونه کميابی برای مطالعه تأثير عوامل اجتماعی بر رفتار نوآوری منطقه ای است. لذا در اين پژوهش که با هدف گونه‌شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ايران، شناسايی مسير نوآوری هر منطقه و تشخيص سياست‌های مناسب آن طراحی شده است، به ويژه عوامل اجتماعی موثر بر نوآوری (نظير اعتماد و قوم گرايی) و رفتارهای اجتماعی هر منطقه (نظير يادگيری و جريان دانش) مورد توجه قرار دارد. به همين منظور، ويژگی‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور در دو مقطع زمانی 1379 و 1386 (که در آن موقع30 استان بوده‌اند) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس عملکرد نوآوری و ويژگی‌های استانها در مقايسه با يکديگر (و بر اساس سنجه‌هايی که بعضا به طور خاص و بر حسب شرايط بومی ايران طراحی شده‌اند) مطالعه شده و برپايه شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها گونه‌شناسی تجربی از استان‌های کشور شکل گرفته و بر اين اساس، سياست‌های خاص هر استان توصيه شده است..


استان‌های ایران
گونه شناسی
نظام هاي نوآوری منطقه‌ای
هم‌پایی
یادگیری

پريسا رياحی
حجت اله حاجی حسینی
سید سپهر قاضی نوری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 155
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Lundvall, B.A., 1992, National Systems of Innovation: Towrads a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter: London.
  2. Lundvall, B.Å., et al., 2009, “Bridging Innovation System Research and Development Studies: challenges and research opportunities”, 7th Globelics Conference.
  3. Padilla-Pérez, R., Vang, J. and Chaminade, C., 2009, Regional Innovation Systems in Developing Countries Integrating Micro and Meso-Level Capabilities, In: B.-Å. Lundvall, et al., Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting, Edvard Elgar: Cheltenham, UK.
  4. Cooke, P., 2001, “Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy”, Industrial Corporate and Change, 10(4), pp. 945-974.
  5. Broekel, T. and Brenner, T., 2007, “Measuring Regional Innovativeness- A Methodological Discussion and an Application to One German Industry”, DIME Working Paper.
  6. نريماني، ميثم، قاضي نوري، سيد سپهر و ميرعمادي، طاهره، 1391، " استخراج دلالت‌هاي سياستي رويكرد تطوري در حوزه علم و فناوري: تحليلي تماتيك"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 5(2)، صص. 17-1.
  7. Nooteboom, B., 2000, Learning and Innovation in Organizations and Economies, Oxford: Oxford University Press.
  8. Boschma, R.A., 2005, “Proximity and innovation: A critical assessment”, Regional Studies, 39(1), p. 61-74.
  9. Wuyts, S., Colombo, M.G., Dutta, S. and Nooteboom, B. 2005, “Empirical tests of optimal cognitive distance”, Journal of Economic Behavior & Organization, 58(2), pp. 277-302.
  10. Cantner, U. and Meder, A., 2009, “Regional Effects on Cooperative Innovation Activities and the Related Variety of Regional Knowledge Bases”, Jena Economic Research Papers, Jena, Germany.
  11. Putnam, R.D., 1995, “Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”, Political Science & Politics, 28(4), pp. 664-683.
  12. Johnson, B. and Lundvall, B.-Å., 2000, Promoting innovation systems as a response to the globalising learning economy.
  13. Jensen, M.B., et al., 2007, Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy, 36(5), pp. 680-693.
  14. Kraemer-Mbula, E. and Wamae, W. (eds.), 2010, Innovation and the Development Agenda, OECD/IDRC.
  15. Lundvall, B.Å., 2005, National innovation systems - Analytical concept and development tool, in DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark.
  16. Lall, S. and Teubal, M., 1998, “Market-Stimulating Technology Policies in Developing Countries: A Framework with Examples from East Asia”, World Development, 26(8), pp. 1369-1385.
  17. Lundvall, B.Å., et al., 2009, “Innovation System Research and Developing Countries”, In: B.Å. Lundvall, et al., Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building Domestic Capabilities in a Global Setting, Edward Elgar: Cheltenham, UK, p. 1-32.
  18. Sjöholm, F., 1997, Technology Gap, Competition and Spillovers from Direct Foreign Investment: Evidence From Establishment Data. EIJS, The European Institute of Japanese Studies: Strockholm, Sweden.
  19. Lee, J.-W., 2001, “Education for Technology Readiness: Prospects for Developing Countries”, Journal of Human Development, 2(1), pp. 115-151.
  20. Guellec, D. and Pilat, D., 2008, “Productivity Growth and Innovation in OECD”, In: R. Meier, P. Stauffer and G. Rais, Productivity Measurement and Analysis, OECD, p. 41-60.
  21. Cooke, P., et al., 2011, “Introduction to the Handbook of Regional Innovation and Growth”, In: P. Cooke, et al., Handbook of Regional Innovation and Growth, Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham, UK, p. 1-26.
  22. Lavopa, A. and Szirmai, A., 2011, The Impact of Sectoral Heterogeneities in Economic Growth andCatching Up: empirical evidence for latin american manufacturing industries, in 9th Globelics International Conference, Buenos Aires.
  23. Ragin, C.C., 2008, Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago, USA: University of Chicago Press.
  24. Schneider, C.Q. and Wagemann, C., 2003, “Theory and Limited Diversity in fs/QCA”, EUI Working Paper SPS. European University Institute: Italy.
  25. Fukuyama, F., 2002, “Social Capital and Development: The Coming Agenda”, SAIS Review, XXII(1), pp. 23-37.
  26. Florida, R., 2002, The Rise of The Creative Class, New York: Basic Books.