خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535208 تاریخ انتشار: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۲ تعداد مشاهدات: 110
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.4.535208

تحليل مدل شکل‌گيری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ايران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

مقاله حاضر به دنبال تحليل نحوه شکل‌گيری و رشد بخش نانوفناوری در ايران با بهره‌گيری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از رويکرد کارکردی می‌باشد. برای اين منظور در اين تحقيق دو مسير کيفی و کمی برای تحليل نحوه شکل‌گيری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بخش نانوفناوری طی شده است. از يک سو با بهره‌گيری از مصاحبه با فعالان حوزه نانوفناوری کشور و بررسی و تحليل محتوای اسناد و فعاليت‌های انجام شده در اين بخش و با تکنيک \"نگاشت تاريخی داده‌ها\" اقدام به ترسيم مسير شکل‌گيری نانوفناوری در ايران شده است. از سوی ديگر، با بهره‌گيری از يک پيمايش، ابتدا ابعاد و مولفه‌های مدل مفهومی با استفاده از روش تحليل عاملی تاييدی مورد تاييد قرار گرفتند و سپس، مسير و نحوه تاثيرگذاری کارکردهای مختلف بر يکديگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تحليل قرار گرفته‌اند. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد که دولت به عنوان محرک اصلی در شکل‌گيری کارکردهای نهادينه‌سازی و قانون‌مندسازی، هدايت تحقيقات و نوآوری و تامين و تخصيص منابع، نقشی کليدی ايفا کرده است و بر اين اساس، ما اين مسير شکل‌گيری را تحت عنوان \"موتور شکل گيری حمايت و فشار دولت\" نام گذاری می‌کنيم.


فناوري هاي نوظهور
كاركردهاي نظام نوآوري
مدل معادلات ساختاري
نانو فناوري
نظام نوآوری فناورانه

سعید روشنی
سید حبیب ا... طباطباییان
مهدی الیاسی
مهدی محمدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 110
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. منطقي، منوچهر، حسني، علي و بوشهري، عليرضا، 1388، "شناسايي چالش‌هاي سياست‏گذاري در نظام ملي نوآوري ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(3)، صص. 102-87.
  2. حاجی حسینی، حجت ا..، محمدی، مهدی، عباسی، فرهاد و الیاسی، مهدی، 1390، "تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(1)، صص. 48-33.
  3. Carlsson, B. and Stankievicz, R., 1991, “On the Nature, Function, and Composition of Technological Systems”, Journal of Evolutionary Economics, 1(2), pp. 93-118.
  4. Bergek, A., Jacobsson, S. and Hekkert, M., 2007, “Functions in innovation systems: a framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers”, In: T. Foxon, J. K¨ohler and C. Oughton (Eds.), Innovations for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional and Management Approaches, Edward Elgar, Cheltenham.
  5. Lundvall, B.-Å, 2005, “National innovation systems - analytical concept and development tool”, DRUID Tenth Anniversary Summer Conference.
  6. Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Linmark, S. and Rickne, A., 2008, “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”, Research Policy, 37, pp. 407-429.
  7. Edquist, C., 2004, “Systems of innovation: perspectives and challenges”, In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
  8. Hekkert, M.P., Suurs, R., Kuhlmann, S. and Smits, R., 2007, “Functions of innovation systems: A new approach for analyzing technological change”, Technological Forecasting & Social Change, 74, pp. 413-432.
  9. Carlsson, B. and Jacobsson, S., 2004, “Dynamics of Innovation Systems – Policy-Making in a Complex and Non-Deterministic World”, Paper presented at the International Workshop of Functions in Innovation Systems at the University of Utrecht, June 23-24th 2004, Utrecht, the Netherlands.
  10. Hekkert, M.P and Negro, S. 2009, “Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims”, Technological Forecasting & Social Change, 76, pp. 584-594.
  11. Negro, S., Hekkert, M.P and Smits, R., 2008, “Stimulating renewable energy technologies by innovation policy”, Science and Public Policy, 35(6), pp. 403-416.
  12. Negro, S., Suurs, R.A.A. and  Hekkert, M.P., 2008, “The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: Explaining the rise and fall of an emerging innovation system”, Technological Forecasting & Social Change, 75, pp. 55-77.
  13. Ørstavik, F. and Nas, S.O., 1997, “Institutional mapping of the Norwegian national system of innovation”, STEP group, available from: http://www.oecd.org/sti/inno/2369397.pdf.
  14. Jacobsson, S. and Johnson, A., 2000, “The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research”, Energy Policy, 28, pp. 625-640.
  15. Bergek, A. and Jacobsson, S., 2003, “The Emergence of a Growth Industry: A Comparative Analysis of the German, Dutch and Swedish Wind Turbine Industries”, In: S. Metcalfe and U. Cantner (Eds.), Change, Transformation and Development, Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 197-227.
  16. Bergek, A., Jacobsson, S., Hekkert, M. and Smith, K., 2007, “Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy”, In: R. Smits, S. Kuhlmann and P. Shapira (Eds.), Innovation Policy, Theory and Practice, An International Handbook, Elgar Publishers.
  17. Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S. and Rickne, A., 2005, “Analyzing the dynamics and functionality of sectoral innovation systems”, a manual, report delivered to VINNOVA, The Proceedings of the DRUID Tenth Anniversary Summer Conference, Copenhagen.
  18. Markard, J. and Truffer, B., 2008, “Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework”, Research Policy, 37, pp. 596-615.
  19. Negro, S.O., Hekkert, M.P. and Smits, R.E., 2007, “Explaining the failure of the Dutch innovation system for biomass digestion — a functional analysis”, Energy Policy, 35(2), pp. 925-938.
  20. Suurs, R.A. and Hekkert, M.P., 2009, “Cumulative causation in the formation of a technological innovation system: The case of biofuels in the Netherlands”, Technological Forecasting & Social Change, 76, pp. 1003-1020.
  21. Suurs, R.A. and Hekkert, M.P., 2009, “Competition between first and second generation technologies: Lessons from the formation of a biofuels innovation system in the Netherlands”, Energy, 34(5), pp. 669-679.
  22. Alphen, K., Ruijven, J., Sjur, K., Hekkert, M. and Turkenburg, W., 2009, “The performance of the Norwegian carbon dioxide, capture and storage innovation system”, Energy Policy, 37, pp. 43-55.
  23. Alphen, k., Hekkert, M. and Turkenburg, W., 2009, “Comparing the development and deployment of carbon capture an storage technologies in Norway, the Netherlands, Australia, Canada and the United States– An innovation system perspective”, Energy Procedia, 1(1), pp. 4591-4599.
  24. Alkemade, F., Kleinschmidt, C. and Hekkert, M., 2007, “Analysing emerging innovation systems: a functions approach to foresight”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 3(2), pp. 139-168.
  25. Johnson, A. and Jacobsson, S., 2001, “Inducement and blocking mechanisms in the development of a new industry: the case of renewable energy technology in Sweden”, In: R. Coombs, K. Green, V. Walsh and A. Richards (Eds.), Technology and the Market: Demand, Users and Innovation, Edward Elgar, Cheltenham.
  26. Suurs, R.A.A., 2009, “Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems”, GeoMedia, Faculty of Geosciences, Utrecht University.