خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535206 تاریخ انتشار: ۸ / ۲ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 125
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.2.535206

شناسايی چالش‌های شرکت‌های تازه تأسيس فناوری محور دانشگاهی در مسير رشد

انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت به کمک شرکت‌های زايشی، راهکاری است که نزديک به يک دهه در ايران پياده‌سازی شده و به نظر می‌رسد تا به امروز خروجی‌های آن، نتوانسته موجب شکل‌گيری جنبشی اساسی در سطح صنعت شود. در اين مقاله تلاش شده تا با بررسی عميق وضعيت شرکت‌های تازه-تأسيس فناوری‌محور دانشگاهي1، به مدلی برای شناخت بهتر فرآيند رشد اين نوع شرکت‌ها و پاسخ‌گويی به سه سوال اساسی دست يافته شود: 1) چگونه می‌توان اين نوع شرکت‌ها را با رويکردی تجاری دسته‌بندی نمود، 2) اين نوع شرکت‌ها برای رسيدن به موقعيتی پايدار چه مراحلی را طی می‌کنند و 3) در هر يک از اين مراحل با چه عواملی روبرو هستند. در اين مقاله ضمن ارائه يک تقسيم‌بندی جديد از اين شرکت‌ها، با تکيه بر روش تحقيق نظريه بنيادين و مصاحبه‌های عميق با 20 نفر از مديران عامل و اعضای هيأت مديره 14 شرکت به همراه برخی از مسئولين و مديران مرکز رشد فناوری‌های پيشرفته دانشگاه شريف، مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در نهايت به مدلی 7 مرحله‌ای به همراه عوامل اثرگذار بر فرآيند رشد در هر مرحله دست يافته شد.


تجاري سازي نوآوري
شركتهاي تازه تاسيس فناوري محور
شركتهاي زايشي
كارآفريني فناورانه
مدل رشد
مركز رشد

احمد اختيارزاده
احمد جعفرنژاد
علی محقر

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 125
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Tariq Mahmood, N., Sheikh Shahdin, A. and Ur Rahman, T., 2010, “Technology achievement index 2009: ranking and comparative study of nations”, Scientometrics, 87(1), pp. 41-62.
  2. Desai, M., Fukuda-Parr, S., Johansson, C. and Sagasti, F., 2002, “Measuring the technology achievement of nation and capacity to participate in the network age”, Journal of Human Development, 3(1), pp. 95-122.
  3. Nightingale, P. and Martin, B., 2000, The political economy of science, technology and innovation, Elgar.
  4. Solow, R., 1956, “a contribution to the theory of economic growth”, the review of economics and statistics, 39, pp. 312-320.
  5. Solow, R., 1957, “technical change and the aaggragate production function”, the review of economics and statistics, 39, pp. 312-320.
  6. Bush, V., 1954, “Science: The endless frontier”, 1954, National Science Foundation, available from: http://www.jstor.org/stable /3625196.
  7. Nelson, R.R., “the simple economics of basic scientific research”, 1959, Journal of Political Economy, 67(3), pp. 297-306.
  8. Arrow, K., 1962, “economic wlfare and the allocation of resources for invention”, In: Harold M. Groves, The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social, pp. 609-626, Universities-National Bureau Committee for Economic Research.
  9. Nelson, R.R. and Winter, S., 1982, an evolutionary theory of economic change, Cambridge MA: Belknap press, Harvard University.
  10. Lundvall, B.A., 1988, Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national systems of innovation. Technical change and economic theory, New York: Pinter publishers.
  11. Lundvall, B.A., 1992, national systems of innovation: toward a theory of innovation and interactive learning, London: Pinter Publishers.
  12. Nelson, R.R., 1993, national innovation systems: a comparative analysis, Oxford university press.
  13. Lerner, J., 1999, “The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Effects of the SBIR Program”, Journal of Business, 72, pp. 285-318.
  14. UNCTAD, 2005, Science, Technology and Policy Review: The Islamic Republic of Iran.
  15. Licht, G. and Nerlinger, E., 1998, “New technology-based firms in Germany: A survey of the recent evidence”, Research Policy, 26(9), pp. 1005-1022.
  16. Rowen, H.S. and Toyoda, M., 2002, From keiretsu to start-ups: Japan's Push for High Tech Entrepreneurship, Asia Pacific Research Center: Stanford University.
  17. Dahlstrand, Å.L., 1997, “Growth and inventiveness in technology-based spin-off firms”, Research Policy, 26(3), pp. 331-344.
  18. Gubeli, M.H. and Doloreux, D., 2005, “An emprical study of university spin-off development”, European Journal of Innovation Management, 8(3), pp. 269-282.
  19. Ndonzuau, F.N., Pirnay, F. and Surlemont, B., 2002, “A stage model of academic spin-off creation”, Technovation, 22(5), pp. 281-289.
  20. Kirwan, P., Sijde, P. and Groen, A., 2006, “Assessing the needs of new technology based firms (NTBFs): An investigation among spin-off companies from six European Universities”, International Entrepreneurship and Management Journal, 2(2), pp. 173-187.
  21. van Geenhuizen, M. and Soetanto, D.P., 2009, “Academic spin-offs at different ages: A case study in search of key obstacles to growth”, Technovation, 29(10), pp. 671-681.
  22. یدالهی فارسی، جهانگیر، زالی، محمدرضا و باقری فرد، سید مرتضی، 1390، "شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(1)، صص. 33-17.
  23. طالبی، کامبیز، ثنایی‌پور، هادی و حیدری، ناصر، 1390، "تبیین نقش پارک های علم و فناوری در رشد شرکت های فناورانه محور". توسعه کارآفرینی، 3(11)، صص. 147-126.
  24. Pandit, N., 1996, “The creation of theory: A recent application of grounded theory method”, The Qualitative Report, available from: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html/pandit.html.
  25. Jaccard, J. and Jacoby, J., 2010, Theory Construction and Model-Building Skills: A Practical Guide for Social Scientists, New York, London: GUILFORD Press.
  26. Strauss, A. and Corbin, J., 1988, Basics of Qualitative Research: Procesures and Techniques, London: Stage Publication.
  27. Pirnay, F., Surlemont, B. and Nlemvo, F., 2003, “Toward a typology of university spin-offs”, Small Business Economics, 21, pp. 355-369.
  28. Bathelt, H., Kogler, D.F. and Munro, A.K., 2010, “A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development”, Technovation, 30(9-10), pp. 519-532.
  29. Gilsing, V.A., Van Burg, E. and Romme, A.G.L., 2010, “Policy principles for the creation and success of corporate and academic spin-offs”, Technovation, 30(1), pp. 12-23.
  30. Merriam, S.B., 1998, Qualitative research and case study applications in education, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
  31. Kazanjian, R.K., 1988, “Relation of Dominant Problems to Stages of Growth in Technology-Based New Ventures”, The Academy of Management Journal, 31(2), pp. 257-279.
  32. Kazanjian, R.K. and Drazin, R., 1990, “A stage-contingent model of design and growth for technology based new ventures”, Journal of Business Venturing, 5(3), pp. 137-150.
  33. Greiner, L., 1998, “Evolution and revolution as organizations grow”, Harvard Business Review, 76(3), pp. 55-68.
  34. Kimberly, J.R. and Miles, R.H., 1980, The Organizational Life Cycle, The Jossey-Bass social and behavioral science series, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
  35. Galbraith, J., 1982, “The stages of growth”, Journal of Business Strategy, 3(1), pp. 70-79.
  36. Flamholtz, E., 1995, “Managing organizational transitions: Implications for corporate and human resource management”, European Management Journal, 13(1), pp. 39-51.
  37. Mitra, R. and Pingali, V., 1999, “Analysis of growth stages in small firms: A case study of automobile ancillaries in India”, Journal of Small Business Management, 37, pp. 62-75.
  38. Bailey, D. and Grochau, K.E., 1993, “Aligning Leadership Needs to the Organizational Stage of Development” Administration in Social Work, 17(1), pp. 23-45.
  39. Lippitt, G.L. and Schmidt, W.H., 1967, CRISES IN A DEVELOPING ORGANIZATION, Harvard Business Review.