خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535201 تاریخ انتشار: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 209
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.3.535201

حقوق مالکيت صنعتی: تفسيری بر راهکارهای کيفری قوانين ايران

يکی از ابزارهای مهم در مسير توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکيت صنعتی است. نظام‌های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمايت از مالکيت صنعتی تدارک ديده‌اند که از جمله اين راهکارها، حمايت‌های حقوق کيفری از حقوق مالکيت صنعتی است. در اين مقاله به روش توصيفی- تحليلی، ظرفيت حقوق کيفری ايران از منظر حمايت از حقوق مالکيت صنعتی مورد تحليل و بررسی قرار می‌گيرد. از يک سو کوشش می‌شود مولفه‌های جزايی موجود در راستای حمايت از اين حقوق مشخص شود، از سوی ديگر کاستی‌های حقوق داخلی در مورد حمايت کيفری از حقوق مالکيت صنعتی بررسی و در اين راستا پيشنهاداتی ارائه می‌شود.


جرم
حقوق كيفري
حقوق مالكيت صنعتي
قانون
مجازات

آسيه اکبـری
ميثم اکبری دهنو

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 209
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. شاه آبادی، ابوالفضل و سپهر دوست، حمید و جامه بزرگی، آمنه، 1391، "تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(1)، صص. 98-87.
  2. شیخی، مریم، 1385، "ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطیبیقی"، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 41، صص. 124-91.
  3. اصلانی، حمیدرضا،1381، "حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  4. شیخی، مریم، 1386، "راهکار کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی"، فصلنامه فقه و حقوق، 13، صص. 202-177.
  5. اردبیلی، محمد علی، 1387، حقوق جزای عمومی، نشر میزان.
  6. مسعود، طارم سرم، 1385، "اهمیت اقتصادی بازرگانی حقوق مالکیت معنوی"، همایش سازمان ثبت اسناد و املاک تهران، 20 و 21 آذرماه، صص. 10-3.
  7. مهاجری، علی، 1386، آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان.
  8. میرحسنی، سیدحسن، 1386، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، نشر میزان.
  9. خالقی، علی، 1390، آئین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش.
  10. میرحسینی، سید حسن، 1387، حقوق اختراعات، نشر میزان.
  11. اصلانی، حمیدرضا، 1386، "درآمدي بر حمايت از حق اختراع در حقوق ايران و چالشهاي حقوقي الحاق به موافقتنامه تريپس"، فصلنامه حقوق اسلامی، 4(13)، صص. 72-43.
  12. زراعت، عباس، 1385، "گذشت در جرائم قابل گذشت"، فصلنامه حقوقی دادگستری 55، صص. 38-9.
  13. دلير، حميد، 1389، "اموال مرتبط با جرم در نظام حقوقي ملي ‌و بين‌المللي"، نشریه مأوی مورخ 29/6/1389.
  14. اصلانی، حمیدرضا، 1389، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، نشر میزان.
  15. Edris, K., 2003, Intellectual Property a Power Tools for Economic Growth, WIPO Publication.
  16. Bently, L. and Sherman, B., 2001, Intellectual Property law, Oxford University Press.
  17. Colston, C., 1990, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish publishing, London.
  18. میر محمد صادقی، حسین، 1387، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان.
  19. هداوند، مهدی، 1384، "حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین‌اللملی لیسانس"، ماهنامه تدبیر، 158، صص. 41-36.
  20. رضا وصالی، محمود، 1384، "مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری"، فصلنامه حقوقی دادگستری، 51-50، صص. 136-113.
  21. میر محمد صادقی، حسین، 1389، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان.
  22. پیمانی، ضیاءالدین، 1374، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، مجتمع آموزشی عالی قم.
  23. اسلامی، شیرزاد، 1388، "افشا و سرقت علامت تجاری: آثار حقوقی استفاده از یک علامت، قبل از ثبت آنفصلنامه قضاوت، 57، صص. 56-54.
  24. Gesmer, L.T., 2009, “Protection of Trade Secrets in the Computer Industry”, p. 2, available from: http://www.gesmer.com/maintenance/preview.php?&what=news&id=784.
  25. Albert, G.P., Laff, W. and Laff, S., 1999, Intellectual Property Law in CyberSpace, BNA Books.
  26. رهبری، ابراهیم، 1388، حقوق اسرار تجاری، انتشارات سمت، تهران.
  27. Bolter, D.J., 2001, Controlling Voices: Intellectual Property, Humanistic Studies, and the Internet, Southern Illinois University Press.
  28. Sitm, R. and Fishman, S., 2001, Nondisclosure Agreement Protect Your Trade Secrets and More, NOLO Publisher.
  29. السان، مصطفی، 1384، "حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات"، فصلنامه حقوقی دادگستری، 50- 51، صص. 312-273.
  30. Sterenckert, A.B., 2005, Critical Incident Management, CRC Press, USA.
  31. پورسید، بهزاد، 1386، "قانون تجارت اکترونیک و نوآوری‌های آن"، فصلنامه حقوقی دادگستری، 59، صص. 60-49.
  32. جاویدنیا، جواد، 1386، "نقد و بررسی جرائم مندرج در قانون تجارت الکترونیک"، فصلنامه حقوقی دادگستری، 59، صص. 180-125.
  33. Rao, M.B. and Manjula G Kura, 1994, Underst anding TRIPS: Managing Knowledge in Developing countries, Response Books.
  34. شایسته، شوکت، 1389، "حمایت از نشانه‌های جغرافیایی"، انتشارات سمت.
  35. قدک، عبدالرسول، 1387، "تقریرات حقوق علائم تجاری"، دانشگاه شهید بهشتی.
  36. میر حسینی، سید حسن ، 1385، حقوق نشانه‌های جغرافیایی، نشر میزان.