خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535195 تاریخ انتشار: ۸ / ۲ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 118
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.2.535195

آيا دستيابی به نوآوری تابع قاعده است؟نقدی بر مقاله ]« تغييرات مفهومی در مسير ظهور رويکرد نظام‌های نوآوري»

مقاله کنونی به ارزيابی نقادانه اين نکته اختصاص دارد که آيا می‌توان برای فرايند نوآوری دستورالعمل‌ها و الگوريتم‌هايی پيشنهاد کرد که با استفاده از آنها بتوان به نوآوری در زمينه‌های مختلف دست يافت. برای اين منظور ديدگاه پاول تاگارد که در آثار خود يک منطق پژوهش برای دستيابی به نواوری و توسعه را بسط داده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاگارد از منظر معرفت شناسايی طبيعت‌گرايانه و با تکيه به تاريخ انديشه و متاثر از ديدگاه‌های کواين و کوهن کوشيده است روش‌شناسی مناسبی برای دستيابی به نوآوری و توسعه پيشنهاد کند. استدلال مقاله آن است که رويکرد تاگارد، و همه کسان ديگری که می‌پندارند برای نواوری می‌توان دستورالعمل تجويز کرد، با کاستی‌ها و نقايص فراوان روبروست و راه به جايی نمی‌برد. نواوری، تابع قاعده نيست بلکه در زمره ظرفيت و استعدادهای ظاهر شونده قرارداد که متناسب با درجه پيچيدگی نظام‌های اجتماعی-معرفتی می‌تواند در آنها ظهور کند. به اين اعتبار مناسب‌ترين راه برای کمک به ظهور اين ظرفيت ايجاد \"زيست‌بوم بهينه نواوری\" است.


پيروي از قاعده
تغييرات مفهومي
زيست بوم بهينه نوآوري
نظام نوآوري
نظام هاي پيچيده

علی پايا

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 118
 • نویسنده مسئول
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن:
 • رفرنس
  1. Warburton, N., 2012, “on the Offensive”, Times Literary Supplement, January 4, p. 12.
  2. Quine, W.V.O., 1969, “Epistemology Naturalized”, in Ontological Relativity and Other Essays, pp. 69-90, Columbia University Press.
  3. Quine, W.V.O., 1990, Pursuit of Truth, Harvard University Press.
  4. پوپر، کارل، 1384، "عقلانیت انقلاب‌های علمی: گزینش در برابر آموزش"، ترجمه: علی پایا، اسطوره چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، طرح نو، تهران.
  5. Schilpp, P.A. (ed.), 1977, The Philosophy of Karl Popper, Vols. 1&2, Open Court Press.
  6. Singh, S., 2002, Fermat's Last Theorem: The story of a riddle that confounded the world's greatest minds for 358 years, Harper Perennial.
  7. فرگه، گوتلوب، 1374، "اندیشه"، ترجمه: سید محمود یوسف ثانی، فصلنامه ارغنون، 7و8، صص. 112-87.
  8. پایا، علی، 1386، "ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی"، فصلنامه حکمت و فلسفه، 3(3-2)، صص. 76-39.
  9. پایا، علی، 1391، فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی: مسائل، چشم‌اندازها و کاربردها، مجلد دوم فلسفه تحلیلی، طرح نو، تهران، در انتظار دریافت مجوز انتشار از وزارت ارشاد.
  10. “165 University Avenue: Silicon Valley's 'lucky building'”, available from: http://www.bbc.co.uk/news/business-10944196.