خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535189 تاریخ انتشار: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 159
DOI: 10.22034/jstp.2012.5.1.535189

تاثير حمايت از حقوق مالکيت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه يافته

نخبگان علمی به مثابه اصلی‌ترين رکن بنگاه‌های توليد دانش نظير دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بيشترين نقش را در فرآيند توسعه جوامع ايفا می‌کنند. لذا مهاجرت تحصيل‌کردگان و متخصصين، کشور را به سمت توسعه نيافتگی سوق می‌دهد و شکاف آن‌را با کشورهای توسعه يافته عميق‌تر می‌کند. يکی از موضوعاتی که بر جريان خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه تاثير قابل توجهی دارد، نظام حقوق مالکيت فکری می‌باشد. حقوق مالکيت فکری از طريق ايجاد فضای مناسب اقتصادی برای فعاليت نخبگان نقش بسيار مهمی در مهاجرت نخبگان ايفا می‌کند. چراکه حمايت از حقوق مالکيت فکری موجب تشويق، تقويت و اشاعه فعاليت‌ها و خلاقيت‌های علمی، تحقيقاتی، صنعتی، فکری و هنری و در نهايت باعث کاهش انگيزه مهاجرت نخبگان خواهد شد. در همين راستا هدف اين مطالعه بررسی تاثير حمايت از حقوق مالکيت فکری بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه يافته به ايالات متحده آمريکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهيافت پانل ديتا متوازن می‌باشد. يافته‌های مطالعه حاکی از آن‌ است‌ که حمايت از حقوق مالکيت فکری ارتباط منفی بر مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه يافته دارد. متغير انباشت مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهی مابين کشورهای مبدا و مقصد به‌طور مثبت مهاجرت نخبگان را متاثر می‌کند. متغير سرمايه انسانی نيز در کشورهای توسعه يافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. همچنين کنترل فساد به‌طور منفی مهاجرت نخبگان را تحت تاثير قرار می‌دهد.


ايالات متحده آمريکا
پانل ديتا
حقوق مالكيت فكري
سرمایه انساني
مهاجرت نخبگان

آمنه جامه بزرگی
ابوالفضل شاه آبادی
حميد سپهر دوست

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 159
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Blakeney, M., 1996, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement, London: Sweet & Maxwell, p. 10.
  2. حبيبا، سعيد، 1386، "چالش‌هاي جديد حقوق مالکيت فکري"، فصلنامه حقوق، 37، صص. 64-37.
  3. شاه‌آبادي، ابوالفضل و حيدري، آرش، 1390، "بررسي عوامل تعيين‌كننده شدت R&D كشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته: رهيافت پانل ديتا(1995-2005)"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 4(1)، صص 95-108.
  4. ملکي، بهنام، 1382، دايره‌المعارف تحليلي اقتصاد سياسي ايران، نور علم، چاپ اول.
  5. U.S. Department of Homeland Security, 2012, Yearbook of Immigration Statistics, available from: http://www.dhs.gov/files/statistics/publications/yearbook.shtm
  6. Das, B.L., 1998, The WTO Agreement: Deficiencies, Imbalances and Required Changes, London: Zed Books Ltd, p. 6.
  7. Chin, J.C. and Grossman, G., 1990, “Intellectual property rights and North–South trade”, In: R.W. Jones and A. Krueger (Eds.), The Political Economy of International Trade, Essays in Honor of Robert E. Baldwin. Blackwell, Cambridge, MA.
  8. Diwan, I. and Rodrik, D., 1991, “Patents, appropriate technology, and North–South trade”, Journal of International Economics, 30(1-2), pp. 27-47.
  9. Helpman, E., 1993, “Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights”, Econometrica, 61(6), 1247– 1280.
  10. Lai, E.L., 1998, “International Intellectual Property Rights Protection and the Rate of Product Innovation”, Journal of Development Economics, 55(1), pp. 133-153.
  11. Schneider, P.H., 2005, “International Trade Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries”, Journal of Development Economics, 78(2), pp. 529-547.
  12. Leger, A., 2006, “Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries: Evidence from Panel Data”, Proceeding of the German Development Economics Conference, Berlin.
  13. Glass, A.J. and Wu, X., 2007, “Intellectual Property Rights and Quality Improvement”, Journal of Development Economics, 82(2), pp. 393-415.
  14. Lai, E..L.C. and Qiu, L.D., 2003, “The North's Intellectual Property Rights Standard for the South?”, Journal of International Economics, 59(1), pp. 183-209.
  15. Seyoum, B., 2006, “Patent Protection and Foreign Direct Investment”, Thunderbird International Business Review, 48(3), pp. 389-404.
  16. McAusland, C. and Kuhn, P., 2010, “Bidding for Brains: Intellectual Property Rights and the International Migration of Knowledge Workers”, IZA Discussion Papers, NO, 4936.
  17. Eicher, T. and Garsia- Penalosa, C., 2008, “Endogenous Strength of Intellectual Property Rights: Implications for Economic Development and Growth”, European Economic Review, 52(2), pp. 237-258.
  18. Docquier, F. and Sekkat, M., 2006, “Brain drain and inequality across nations”, Paper presented at The CEPR-ESF Explanatory Workshop on’Outsourcing, Migration and the European Economy’, Rome (September 16-17, 2006) and at the EUDN-AFD conference on ‘migration and development’, Paris (November 8, 2006).
  19. Bang, J.T. and Mitra, M., 2011, “Brain Drain and Institutions of Governance: Educational Attainment of Immigrants to the US 1988-1998”, Economic Systems, 35(3), pp. 335-354.
  20. Beine, M., Docquier, F. and Schiff, M., 2006, “Brain Drain and its Determinants: A Major Issue for Small States”, World Bank, Development Economics, Research Group, Paper#3.
  21. Lewer, J. and van den Berg, H., 2008, “A Gravity Model of Immigration”, Economics Letters, 99(1), pp. 164-167.
  22. Naghavi, A. and Strozzi, C., 2011, “Intellectual Property Rights, Migration, and Diaspora”, Recent Center for Economic Research, Working Paper 68.
  23. Weinberg, B.A., 2011, “Developing Science: Scientific Performance and Brain Drains in the Developing World”, Journal of Development Economics, 95(1); 95–104.
  24. Griliches, Z., 1988, “productivity Puzzles and R&D:Another Nonexplanation”, Journal of Economic Perspectives, 2(4), pp. 9-21.
  25. Coe, D.T., Helpman, E. and Hoffmaister, A.W., 1997, “North – South R&D spillovers”, Economic Journal, 107(440), pp. 134-149.
  26. شاه‌آبادی، ابوالفضل و پوران، رقیه، 1388، "اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)"، پژوهشنامه بازرگانی، 52، صص. 81-39.
  27. Park, W.G., 2008, “International Patent Protection: 1960-2005”, Research Policy, 37(4), pp. 761-766.
  28. Kaufmann, D., Kraay, A. and Zoido–Lobaton, P., 1999, “Governance Matters”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2196.
  29. WGI, 2011, Governance matters, “Worldwide governance indicators”, available from: http://www.worldbank.org/wgi/governance.
  30. Bang, J.T. and Mitra, M., 2009, “Brain Drain and Institutions of Governance: Educational Attainment of Immigrants to the US 1988-2000”, Middlebury College Economic Discussion, Paper No. 0919.
  31. WDI, 2011, “World Development Indicators”, available from: http://www.worldbank.org.
  32. Barro, R. and Lee, J., 2010, “International Data on Educational Attainment”, available from: www.barrolee.com/data/footnotes.xls.
  33. Chakraborty, B., 2006, “Brain drain: an Alternative Theorization”, Journal of International Trade and Economic Development, 15(3), pp. 293-309.