خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535179 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 145
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.4.535179

تحليل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از نگاه اعضای هيات علمی کشاورزی

هدف از اين پژوهش تحليل اثرات علمی فرصت‌های مطالعاتی از ديدگاه اعضای هيات عملی دانشکده‏های کشاورزی کشور است. از نظر روش‌شناسی، اين پژوهش بر اساس راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماری پژوهش کليه اعضای هيأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است که از طريق فرمول کوکران، نمونه پژوهش انتخاب و به روش ‌نمونه‌گيری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روايی صوری و محتوايی پرسشنامه بر پايه نظرات گروهی از پژوهشگران مربوطه تأييد شد و پايايی آن بر مبنای ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد. سازه‌های پژوهش از طريق تعدادی نشانگر در مقياس ليکرت اندازه‌گيری شد. هر کدام از نشانگرهای مربوط به سازه‌های پژوهش از طريق محاسبه ضريب تغييرات اولويت‌بندی شد. برای تعيين تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل مورد مطالعه بر متغير وابسته سودمندی غايی فرصت‌های مطالعاتی از روش تحليل مسير از طريق محاسبه رگرسيون‌های متوالی استفاده شد. نتايج تحليل مسير نشان داد که بيشترين تأثير بر سودمندی فرصت‌های مطالعاتی مربوط به سازه تعاملات حرفه‌ای بين‌المللی با ميزان تأثير 835/0 است. سازه ادراک از فرايند‌های گذراندن فرصت مطالعاتی با ميزان تأثير کل 821/0، سازه ادراک از منافع فردی مورد انتظار فرصت مطالعاتی با تأثير مستقيم 735/0، سازه عملکرد حرفه‌ای و علمی با اثر غيرمستقيم 451/0 و در نهايت سازه ادراک از پيامدهای منفی فرصت مطالعاتی با اثر کل 231/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در پايان با توجه به يافته‌های پژوهش برخی پيشنهادها برای بهبود اثربخشی و سودمندی نهايی فرصت‌های مطالعاتی ارائه شده است.


تحليل مسير
توسعه دانشگاهي
فرصت هاي مطالعاتي
همكاري هاي پژوهشي

ابوالقاسم شريف‌زاده
غلامحسين عبدالله زاده

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 145
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. طاعتي، مهكامه و بهرامي، محسن، 1388، "بررسي مقايسه‌اي عوامل موثر در آينده مديريت علم و فناوري ايران تا افق 1404 از ديدگاه متخصصان و سياست‌گذاران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(2)، صص. 61-47.
  2. Adams, J., Black, G.C., Clemmons, J.R., Stephan, P.E, 2005, “Scientific teams and institutional collaborations: evidence from US universities, 1981–1999”, Research Policy, 34(3), 259–285.
  3. Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S. and Scot, P, 1994, The New Production of Knowledge, Sage, London.
  4. Cummings, J.N. and Kiesler, S., 2007, “Coordination costs and project outcomes in multi-university collaborations”, Research Policy, 36(10), pp. 1620-1634.
  5. Wagner, C.S. and Leydesdorff, L., 2005, “Network structure, self-organization, and the growth of international collaboration in science”, Research Policy, 34(10), pp. 1608-1618.
  6. Bammer, G, 2008, “Enhancing research collaborations: three key management challenges”, Research Policy, 37(5), pp. 875-887.
  7. Narin, F., Stevens, K. and Whitlow, E.S, 1991, “Scientific cooperation in Europe and the citation of multi-nationally authored papers”, Scientometrics, 21(3), pp. 313-323.
  8. آراسته، حمیدرضا، 1385، "همكاری‌های بین‌المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود آن"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(1)، صص. 115-99.
  9. Lin He, Z., Geng, X.S. and Campbell-Hunt, C., 2009, “Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand university”, Research Policy, 38(2), pp. 306-317.
  10. Katz, J.S. and Martin, B.R, 1997, “What is research collaboration?”, Research Policy, 26(1), pp. 1-18.
  11. Frenken, K., Holzl, W. and de Vor, F., 2005, “The citation impact of research collaborations: the case of European biotechnology and applied microbiology (1988–2002)”, Journal of Engineering Technology Management, 22(1-2), pp. 9-30.
  12. Rosenberg, N., 1990, “Why do firms do basic research (with their own money)?”, Research Policy, 19(2), pp. 165-174.
  13. شریف‌زاده، ابوالقاسم، عبدالله‌زاده، غلامحسين، ایروانی، هوشنگ، محمدزاده، سعيد و شریفی، مهنوش ، 1387، "شناسایی و تحلیل دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از فرصت‌های مطالعاتی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی كشاورزی"، فصلنامه كشاورزی پردیس ابوریحان، 10(2)، صص. 82-67.
  14. قلی‌فر، احسان، حجازی، سيدیوسف، حسینی، سيدمحمود و رضایی، عبدالمطلب، 1390، "تحلیل عاملی تاییدی مولفه‌های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی دانشكده‌های كشاورزی ایران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(2)، صص. 48-37.
  15. He, Z.L., Geng, X.S. and Campbell-Hunt, C., 2009, “Research collaboration and research output: A longitudinal study of 65 biomedical scientists in a New Zealand university”, Research Policy, 38(2), 306–317.
  16. Rosenkopf, L. and P., Almeida, 2003, “Overcoming local search through alliances and mobility”, Management Science, 49(6), pp. 751-766.
  17. آراسته، حمیدرضا، 1382، "رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانش‌آموخته خارج از كشور در ایران"‌، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 9(1)، صص. 125-97.
  18. Lotka, A.J., 1926, “The frequency distribution of scientific productivity”, Journal of the Washington Academy of Science, 16, pp. 317-323.
  19. Cowan, R., David, P.A. and Foray, D, 2000, “The explicit economics of knowledge codification and tacitness”, Industrial and Corporate Change, 9(2), pp. 211-253.
  20. Crane, D, 1972, Invisible Colleges, University of Chicago Press, Chicago, IL.
  21. McFadyen, M.A. and Cannella, A.A, 2004, “Social capital and knowledge creation: diminishing returns of the number and strength of exchange relationships”, Academy of Management Journal, 47(5), pp. 735-746.
  22. Knight, J, 2003, “Internationalization of Higher Education Practices and Priorities”, IAU Survey Report. International Association of Universities, available from: http://www.Unesco.Org/Iau.
  23. Bwen, H. and Schuster, J., 1986, American Professors: A National Resource Imperiled, New York.
  24. Velazquez, L., Munguia, N. and Platt, A., 2000, “Fostering P2 practices in northwest Mexico through inter-university Collaboration”, Journal of Cleaner Production, 8(5), pp. 433-437.
  25. نوروزی، عليرضا و ولایتی، خاليد، 1388، همكاری علمی پژوهشی: جامعه‌شناسی همكاری علمی، نشر چاپار، ص. 192، تهران.
  26. Liang, L.M. and Zhu, L., 2002, “Major factors affecting China’s inter-regional research collaboration: regional scientific productivity and geographical proximity”, Scientometrics, 55(2), pp. 287-316.
  27. ایروانی، هوشنگ، شریف‌زاده، ابوالقاسم و دربان‌آستانه، عليرضا، 1385، "تحلیل عوامل تاثیرگذار بر بهبود فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(3)، صص. 16-1.