خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535177 تاریخ انتشار: ۹ / ۵ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 156
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.3.535177

مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گيری شرکت‌های نانوفناوری در ايران

شرکت‌های نوپای فناوری بنيان و از جمله نانو فناوری در ايجاد فرصت‌های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری‌سازی فناوری‌ها اهميت به‌سزايی دارند. در اين تحقيق عوامل لازم برای شکل‌گيری اين شرکت‌ها شناسايی و اولويت‌بندی شده است. بدين منظور ابتدا تحقيقات انجام شده بين‌المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتايج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب يک پرسشنامه طبقه‌بندی شدند. سپس پرسشنامه در ميان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مديران و خبرگان اين شرکت‌ها، اساتيد دانشگاه و خبرگان انجمن‌های حوزه فناوری توزيع شد. در مرحله بعد نقش هر يک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از ضرايب بدست آمده از تحليل عاملی تأييدی و وزن‌دهی بررسی شد. از آنجا که هدف اين تحقيق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شرکت‌های نوفناوری بنيان نانو و اولويت‌بندی آنها در کشور است، تحقيقی کاربردی به شمار می‌رود. نتايج نشان می‌دهد 59 شاخص از ميان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تيم مديريت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و يک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده‌اند. طبق نتايج بدست آمده از روش ضريب عاملی و همچنين روش وزن‌دهی عوامل، مؤثرترين مؤلفه‌های مورد نياز به ترتيب: نهادهای حمايتی، محيط سازمانی، سياست‌های حمايتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه‌سازی، تأمين مالی، راهبرد کسب و کار، تيم مديريت و راهبرد فناوری بودند.


استراتژي فناوري
استراتژي كسب و كار
تامين مالي
سرمايه انساني
شبكه سازي
محيط سازماني
نانو فناوري
نهادهاي حمايتي

پوراندخت نيرومند
جهانيار بامداد صوفی
فاطمه ميرجليلی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 156
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Brinckmann, J., 2007, Competence of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms, Germany: Deutscher Universitäts-Verlag.
  2. Feldman, M. and Francis, J.L., 2004, “Homegrown Solutions: Fostering Cluster Formation”, Economic Development Quarterly, 18(2), pp. 127-137.
  3. چانگ، هاجون و آمسدن، آلیس، 1388، دولت توسعه‌گرا، ترجمه: آرش اسلامی، میثم قاسم نژاد و جواد ناصربخت، تهران.
  4. فرقاني، علي و انصاري، رضا، 1386، "بررسي ضرورت توسعه فناوري نانو و چالش‌هاي مديريتي آن در ايران"، فصلنامه رشد فناوري، 3(11)، صص. 36-29.
  5. رفيعي تبار، هاشم، 1381، "ايجاد و گسترش علوم و فناوري نانو در ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، 8(3)، صص. 209-187.
  6. Ghazinoory, S., Divsalar, A. and Soofi, A., 2009, “A New Definition and Framework for the Development of a National Technology Strategy: the Case of Nanotechnology for Iran”, Technological Forecasting &Social Change, 76(6), pp. 835-845.
  7. Lindelof, P. and Lofsten, H., 2002, “Growth Management and financing of New Technology-Based firms-Assessing Value-Added Contributions of Firms Located on and Science Parks”, Omega, 30(3), pp. 143-154.
  8. Bollinger, L., Hope, K. and Utterback, J.M., 1983, “A Review of Literature and Hypotheses on New Technology Based Firms”, Research Policy, 12(1), pp. 1-14.
  9. Licht, G. and Nerlinger, E., 1997, “New Technology-Based Firms in Germany: A Survey of the Recent Evidence”, Centre for European Economic Research, available from: ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp1897.pdf.
  10. Chorev, S. and Anderson, A.R., 2006, “Success in Israeli High-Ttech Start-ups; Critical Factors and Process”, Technovation, 26(2), pp. 162-174.
  11. Chamanski, A. and Waago, S.J., 2000, “The Organizational Success of New, Technology-Based Firms”, Stavanger University College, pp.1-73, available from: http://www.nec.ntnu.no/dokumenter/ hightech.pdf
  12. خليل، طارق، 1384، مديريت تكنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران.
  13. ثامهاين، هانس، 1386، مديريت تكنولوژي در سازمان‌هاي تكنولوژي بنيان، ترجمه: سيد كامران باقري، مرتضي رضاپور و سيد هادي كمالي، نشر رسا، تهران.
  14. Malerba, F., 2004, Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe, Cambridge University Press, UK.
  15. ‌لل، سانجايا ،1385، سياست فناوري و تشويق بازار، تدوين دفتر سياست صنعتي، مركز مطالعات فناوري دانشگاه صنعتي شريف، چاپ دوم، انتشارات رسا، تهران.
  16. Zabala, K., 2006, “New Technology-Based Firms Creation and Growth: the Case of the Basque Country”, 14th Nordic Conference, Spain, pp. 1-16, available from: http://www.ncsb2006.se/pdf/New%20 Technology%20Based%20Firms.pdf
  17. Hsu, Y.-G., Shyu, J.Z. and Tzeng, G.-H., 2005, “Policy Tools on the Formation of New Biotechnology Firms in Taiwan”, Technovation, 25(3), pp. 281-292.
  18. Colombo, M.G., Delmastro, M. and Grilli, L., 2004, “Entreprenures Human Capita and the Start-up Size of New Technology-Base Firms”, International Journal of Industrial Organization, 22(8-9), pp. 1183-1211.
  19. اوانز ،پيتر، 1380، توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران.
  20. Colombo, M.G. and Grilli, L., 2005, “Young Firms’ Growth in High-Tech Sectors: the Role of Founders’ Human Capital”, pp. 1-25, available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=772965.
  21. Bhat, J.S.A., 2005, “Concerns of New Technology Based Industries-the Case of Nanotechnology”, Technovation, 25(5), pp. 457-462.
  22. Kirihata, T., 2007, “The Cultivation of New Technology-Based Firms and Roles of Venture Capital Firms in Japan”, Kyoto Univercity, Working Paper NO. 90, pp. 1-10, available from: http://www.econ. kyoto-u.ac.jp/~chousa/WP/90.pdf
  23. Campos, H.M., Aguirre, I.P., Parellada, F.S. and de la Parra, J.P.N., 2009, “Technology Strategy and New Technology Based Firms”, Journal of Technology Management & Innovation, 4(4), pp. 42-52.
  24. Reid, S.D., 1981, “The Decision Maker and Export Entry and Expansion”, journal of International Business studies, 12(2), pp. 101-112.
  25. Huseild, M.A. and Becker, B.E., 1996, “Methodological Issues in Cross-Sectional and Panel Estimates of the Human Resource-Firm Performance Link”, Industrial Relation, 35(3), pp. 400-423.
  26. Edwards, T., 1998, “Multinationals, Labor Management and the Process of Reverse Diffusion”, International Journal of Human Resource Management, 9(4), pp. 696-710.
  27. هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال، 1389، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: سید محمد اعرابی و حمید رضا رضوانی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
  28. بوید، هارپر دبلیو، مالینز، جان، لرش، ژان کلود و واکر، ارویل سی، 1386، استراتژی بازاریابی، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، تهران.
  29. رحمان سرشت، حسین، 1384، راهبردهای مدیریت، موسسه فرهنگی و انتشاراتی فن و هنر، چاپ اول، تهران.
  30. اثباتي، حسين، كريميان، امير هوشنگ و آقاپور، حميدرضا، 1388، آشنايي با مباني و الگوهاي تدوين استراتژي فناوري همراه با مطالعه موردي در سه حوزه صنعتي، انتشارات سازمان صنايع دفاع، چاپ اول، تهران.
  31. دیوید، فرد آر، 1389، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هفدهم، تهران.
  32. Casadesus-Masanell, R. and Ricart, J.E., 2010, “From Strategy to Business Models and onto Tactics”, Long Range Planning, 43(2-3), pp. 195-215.
  33. Seddon, P.B. and Lewis, G.P., 2003, “Strategy and Business Models: What is the Difference”, 7th Pacific Asia Conference on Information Systems, Adelaide, South Australia.
  34. اعرابی، سید محمد و منتی، حسین، 1389، استراتژی تکنولوژی، انتشارات مهکامه، تهران.
  35. پیرس، جان و رابینسون، ریچارد،1380، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره، تهران.
  36. آراستی، محمدرضا و پاک نیت، محمد، 1389، "طبقه‌بندی مدل‌های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد فرایندی"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(1)، صص. 13-1.
  37. Gao, H., Darroch, J., Mather, D. And MacGregor, A., 2008, “Signaling Corporate Strategyin IPO Communication: A Study of Biotehnology IPOs on the NASDAQ”, Journal of Business Communication, 45(1), pp. 3-30.
  38. طباطباییان، سید حبیب اله، بامداد صوفی، جهانیار و اسدی فرد، رضا، 1390،"گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چند موردی"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 78-61.
  39. صالحی يزدي، فاطمه، سپهری، محمد مهدی و بحرینی، ممحمد علی، 1390، "مطالعه فضاي همكاري‌هاي علمي- فني شركت‌هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبكه‌هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 60-49.
  40. قاضي نوري، سید سروش و آزادگان‌مهر، ماندانا، 1387، "تخصص و مشاركت، نيازهاي مراكز رشد براي حمايت از شركت‌هاي تازه تأسيس فناوري محور"، سومين كنفرانس مديريت فناوري، تهران.