خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535176 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 106
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.4.535176

طراحی رصدخانه ملی درس‌آموزی سياستی و مديريتی جمهوری اسلامی ايران: خردمايه نظری، مفهوم‌پردازی عملياتی و چالش‌های فرارو

فلسفه سياسی و نوع حکمرانی در ايران، تقليد کورکورانه سياستی و مديريتی را برنمی‌تاباند. نگاه اسلامی ـ ملی به قول و فعل حکمرانی در اين کشور، ره‌آوردهای چارچوب نظری و عمل سياست‌گذاری و مديريتی آن را تجلی خاص بخشيده است. جريان توليد دانش اسلامی ـ بومی به اتکا «خزانه عظيم فقاهت شيعي» و «دستگاه نظريه‌پردازی اسلامی ـ ملي» با محوريت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غايی خود شتابان در حرکت است. با اين حال فهم عينی آنچه در ديگر کشورها در حوزه‌های سياستی ـ مديريتی رخ می‌دهد نيز از نگاه زيرکانه اين نظام سياسی دور نمی‌ماند. تاسيس رصدخانه ملی درس‌آموزی کشور می‌تواند اين نگاه به بيرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژيک ملی به دستگاه نظريه‌پردازی مسائل فراروی کشور ياری داده و از هزينه‌های سنگين خطا و آزمايش مديريتی مستمر جلوگيری کند. در اين مقاله؛ خردمايه نظری، مبانی مفهومی و چالش‌های فراروی اين مرکز سياستی و مديريتی ملی واکاوی خواهد شد.


حكمراني ملي
درس آموزي
رصد خانه ملي
سياست هاي عمومي
مديريت دولتي

حسن دانایی فرد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 106
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. دانايي‌فرد، حسن و الواني، سيد مهدي، 1388، مقدمه‌اي بر فلسفه نظريه‌هاي مديريت دولتي، نشر صفار، تهران.
  2. هدي، فرل، 1387، مديريت تطبيقي، ترجمه: سيد مهدي الواني و غلامرضا معمار زاده، انتشارات مرواريد، تهران.
  3. دانايي فرد، حسن، 1390، چالش‌هاي مديريت دولتي ايران، سمت، تهران.
  4. رز، ريچارد، (در دست بررسي)، یادگيري در پرتو سياست‌هاي عمومي تطبيقي: رهنمودي كاربردي، ترجمه: حسن دانايي فرد و منصور خيرگو، انتشارات امام صادق (ع)، تهران.
  5. Danaee Fard, H., 2009, “An administrative manifesto survival in the twenty-first century”, Public Administration Review, 69(6), pp. 1025-1027.
  6. Sabatier, P.A., 1999, Theories of the Policy Process, New York: Westview Press.
  7. دانايي فرد، حسن، 1388، "تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزه علوم انساني: رهنمودهايي برای ارتقای ظرفيت سياست ملي علم ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(1)، صص. 16-1.
  8. دانايي فرد، حسن، ثقفي، عمادالدين و مشبكي، اصغر، 1389، "اجراي خط مشي عمومي: بررسي نقش عقلانيت در مرحله تدوين خط مشي"، پژوهش‌هاي مديريت در ايران، 14(4)، صص. 79-15.
  9. دانايي فرد، حسن،بابايي مجرد، 1389، "روش‌شناسي نظريه‌پردازي در حوزه علوم انساني: تاملي بر رويكرد انديشمندان مسلمان"، معرفت فلسفي، 8(1)، صص. 164-133.
  10. دانايي فرد، حسن، 1389، "ارتقاء دانش نافع در مطالعات سازمان و مديريت: تحليلي فراتئوريك بر نظريه‌هاي سازمان و مديريت"، فصلنامه روش‌شناسي حوزه و دانشگاه، 14(55)، صص. 84-59.
  11. Farazmand, F.A., Tu, Y-T and Danaee Fard, H., 2011, “Is religious culture a factor in negotiation: A cross-Cultural comparison of Iran, Taiwan and the United States?”, Journal of International Business Research, 10(11), pp. 27-44.
  12. دانايي فرد، حسن، 1390، نظريه‌پردازي: مباني و روش‌شناسي‌ها، سمت، تهران.