خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535175 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 155
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.4.535175

تحليل نقش و تاثير منابع درون‌بنگاهی در ارتقاء روابط بين بنگاهی و ظرفيت‌های نوآوری در منطقه کلان شهری تبريز

يکی از رويکردهای نوين در توسعه منطقه‌ای، \"نظام نوآوری منطقه‌ای\" است که در اين رويکرد، همچنان که نوآوری از منابع درون‌بنگاهی حاصل می‌شود، روابط بين بنگاهی نيز به ارتقاء ظرفيت‌های نوآوری در محيط منطقه‌ای کمک می‌کنند. هدف اين مقاله بررسی و تحليل نقش منابع درون بنگاهی درارتقاء روابط بين بنگاهی و ظرفيتهای نوآوری در منطقه کلان شهری تبريز می‌باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله، پيمايش بوده و نيز از شيوه اسنادی و کتابخانه‌ای به منظور تبيين مبانی نظری و تجربی و از شيوه نمونه‌گيری قشربندی شده سيستماتيک برای تعيين حجم نمونه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان می‌دهد که بين ويژگی‌های عمومی بنگاه‌ها و ظرفيت‌های نوآوری رابطه مثبتی وجود دارد، به طوری که با تقويت منابع داخلی بنگاه‌ها ظرفيت‌های نوآوری بنگاه‌ها نيز ارتقاء می‌يابد. در عين حال، يافته‌ها نشان می‌دهد که بين منابع داخلی بنگاه‌ها و تقويت روابط بين بنگاهی و ارتقاء ظرفيت‌های نوآوری در منطقه کلان شهری رابطه ضعيفی وجود دارد.


روابط بين بنگاهي
ظرفيت هاي نوآوري
منابع درون بنگاه ها
منطق كلان شهري تبريز
نوآوري منطقه اي

حوريه تقی‌دخت
هاشم داداش‌پور

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 155
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. داداش پور، هاشم، 1388، "خوشه‌های صنعتی، یادگیری، نوآوری و توسعه منطقه‌ای"، فصلنامه راهبرد یاس، 18، صص. 72-53.
  2. Doloreux, D., 2002, “What we Should Know about Regional Systems of Innovation”, Technology in Society, 24(3), pp. 243-263.
  3. Armatli-Köroğlu, B. and Beyhan, B., 2003, “The Changing Role of SMEs in the Regional Growth Process: The Case of Denizli”, In: B. Fingleton, A. Eraydın and R. Paci (eds.), Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe, pp. 229-245, Asgate, London.
  4. Eraydin, A. and Armatli-Koroglu, B., 2005, “Innovation,networking and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters”, Entrepreneurship and Regional Development, 17(4), pp. 237-266.
  5. داداش پور، هاشم، 1390، "نظریه‌ها و مدل‌های تازه توسعه منطقه‌ای خوشه‌وار"، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 25(9)، صص. 285-272.
  6. Diez, J.R., 2002, “Metropolitan Innovation systems: a compares on between Barcelona, Stockholm and Vienna”, International Regional Science Review, 25(1), pp. 63-85.
  7. داداش پور، هاشم، 1390، "تحلیلی بر عوامل تعیین کننده مزیت‌های مکانی در مناطق کلان شهری: شواهد تجربی از چهار بخش صنعتی در منطقه کلان شهری تهران"، فصلنامه آمایش محیط، 4(14)، صص. 116-91.
  8. ریاحی، پریسا و فرجادی، غلامعلی، 1387، "خط‌مشی‌های توسعه پارک‌های علمی در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(3)، صص. 41-25.
  9. Cooke, P. and Heydesdroff, L., 2005, “Regional Development in the Knowledge – Based Economy: The The Construction of Advantage”, Journal of Technology Transfer, 31, pp. 5-15.
  10. Doloreux, D. and Parto, S., 2006, “Regional Innovation Systems: current discourse and unresolved issues”, Technology in Society, 27(2), pp.133-153.
  11. داداش پور، هاشم و تقی‌دخت، حوریه، 1390، "نقش شبکه‌های درون منطقه‌ای در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز"، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3(6)، صص. 202-175.
  12. Todtling, F. and Kaufmann, A., 2001, “The Role of the Region for Innovation Activities of SMEs”, European Urban and Regional Planning, 8(3), pp. 203-215.
  13. Lundvall, B-A., 1992, User-producer Relationships in National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, pp.45-67, Pinter Publishers, London.
  14. Romijn, H. and Alabadejo, M., 2002, “Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Soft Firms in Southeast England”, Research Policy, 31(7), pp. 1053-1067.
  15. Todtling, F. and Trippl, M., 2005, “One Size Fits all? Towards a Differentiated Policy Approach with Respect to Regional Innovation Systems”, Research Policy, 34(8), pp. 1203-1219.
  16. Simmie, J., 2002, “Knowledge Spillovers and Reasons for the Concentration of Innovative SMEs”, Urban Studies, 39(5-6), pp. 885-902.
  17. Lim, J.D., 2006, “Regional Innovation System and Regional Development: Survey and a Korean Case”, Working Paper Series, 5, This paper is part of the ICSEAD research project on industrial agglomeration, available from: http://file.icsead.or.jp/user03/833_220_ 20110622114319.pdf.
  18. Armatli-Koroglu, B., 2004, “SMEs networks as New Engines of Economic Development and Innovativeness”, A Thesis Submitted to PHD, The Middle East Technical University, 2004.
  19. Heraud, J-A., Kahn, R., Mueller, E., Sander, A. and Zenker, A., 2001, “Institutions and Regional Innovation Capabilities: A Functional Mapping of Knowledge Interactions in the Case of Alsace and Baden”, Prepared under the scope of the CONVERGE project. Supported by grant SOE2-CT98-2047 from the TSER Programme.
  20. Morgan, K., 1997, “The Learning Region: Institutions, Innovation and Renewal”, Regional Studies Association, 31(5), pp. 491-503.
  21. Gossling, T. and Roetin, R., 2007 “Innovation in Regions”, European Planning Studies, 15(2), pp. 253-270.
  22. منصورفر، کریم، 1387، روش‌های آماری، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  23. Zabala-Iturriagagoitia, J., Jimenez-Saez, F., Castro-Martinez, E. and Gutierez-Gracia, A., 2007, “What Indicators do (or do not) Tell us about Regional Innovation Systems”, Scientometrics, 70(1), pp. 85-106.
  24. Langik, T-A., Johansen, F., Callisen, F., Normann, S. and Thoresen, J., 2005, Innovation and Regional Development, pp. 384-406, Springer- Verlag London Limited.
  25. Diez, J.R., 2000, “Innovative networks in manufacturing: some empirical evidence from the metropolitan area of Barcelona”, Technovation, 20(3), pp. 139-150.