خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535170 تاریخ انتشار: ۹ / ۵ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 140
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.3.535170

پژوهشی در الزامات ساختاری دبيرخانه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری

به موجب قانون برنامه سوم، شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوری(عتف) به‌عنوان نهاد سياست‌گذاری و تصميم‌گيری در زمينه‌های مزبور پيش‌بينی گرديد که دبيرخانۀ آن بايد در وزارت عتف تشکيل شود. اکنون اين سوال وجود دارد که ساختار دبيرخانۀ شورايعالی عتف را چگونه می‌توان طراحی کرد که بتواند با برخورداری از ظرفيت‌های دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شورای‌عالی و بدنه علم و فناوری کشور در زمينۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گام‌های اساسی را بردارد؟ اين پژوهش برای پاسخ‌گوئی به اين سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادی، تجزيه و تحليل وظايف، مصاحبه‌های نيمه ساخت‌يافته و تشکيل گروه‌های متمرکز استفاده می کند.در اين مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و بر مبنای تحليل ديدگاه‌های آنان 12 سناريوی ساختاری در قالب سه الگوی استقلال سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بين دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گرديد. به دنبال طراحی و ترسيم ساختارهای مرتبط با اين سناريوها، يافته‌های ساختاری با تشکيل دو گروه متمرکز با حضور 53 نفر از صاحبنظران و ذينفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفتند که بر اساس آن تشکيل «سازمان سياست علم و فناوری کشور» مبتنی بر الگوی ادغام سازمانی بين دو کارکرد با مقياس‌های بزرگ به‌عنوان مطلوب‌ترين سناريوی ساختاری برای پشتيبانی پژوهشی و اجرائی شورايعالی عتف انتخاب و در عين حال نقاط ضعف و قوت آن در نشست‌های مزبور از سوی متخصصان و صاحبنظران مورد ارزيابی قرار گرفتند.در بخش پايانی مقاله، با توجه به ارزيابی‌های صاحبنظران از الگوی ساختاری منتخب برخی از پيشنهادات اجرايی برای استقرار و بهبود آن ارائه می‌گردد.


پشتيباني اجرايي
پشتيباني پژوهشي
ساختار سازماني
سياست گذاري سياست علم و فناوري
شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

محمد امین قانعی راد
امير محترمی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 140
  • نویسنده مسئول
  • رفرنس