خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535169 تاریخ انتشار: ۹ / ۵ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 152
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.3.535169

هم‌راستايی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت‌های با کسب و کارهای متنوع: مورد گروه صنعتی ايران خودرو

همراستايی ميان راهبرد فناوری و راهبرد کلان در بنگاه‌های اقتصادی، يکی از مباحث مهم در حوزه مديريت فناوری را به خود اختصاص می‌دهد. اين موضوع در بنگاه‌های بزرگ که دارای کسب و کار متنوع هستند از اهميت ويژه‌ای برخوردار است؛ زيرا شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع به دليل برخورداری از دارايی‌های فناورانه مختلف نيازمند يک برنامه جامع و کلان راهبردی در زمينه فناوری هستند. عليرغم اين اهميت، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به همسويی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت های دارای کسب و کار متنوع پرداخته‌اند. در مقاله‌ای که توسط همين نويسندگان در شماره سوم از سال دوم فصلنامه سياست علم و فناوری به رشته تحرير درآمده، مباحث نظری اين موضوع مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. همچنين در همان مقاله، بر مبنای مطالعه ادبيات و بر اساس رويکرد قياسی و با استفاده از روش تحليل محتوا، يک چارچوب نظری برای توضيح اين ارتباط ارائه شده است. هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد پذيری چارچوب نظری توسعه داده شده در عمل از طريق موردکاوی گروه صنعتی ايران خودرو است؛ که يکی از شرکت‌های دارای کسب و کار متنوع در ايران به‌شمار می‌رود. برای اين منظور اطلاعات مورد نياز پژوهش علاوه بر مشاهده محققين از پديده مورد مطالعه و بررسی مستندات مرتبط، از طريق مصاحبه با جمعی از مديران ارشد و کارشناسان خبره گروه صنعتی ايران خودرو حاصل شد. سپس اين اطلاعات مورد تجزيه وتحليل تم قرار گرفت و وضعيت فعلی راهبرد کلان گروه، محتوا و خروجی های راهبرد فناوری گروه و نحوه تأثير پذيری آن از راهبرد کلان در قالب چارچوب قبلی توصيف و تبيين شد. همچنين چارچوب قبلی در برخی موارد تکميل و تعميق شده است که می‌تواند مبنای مطالعات آتی قرار گيرد.


تحليل تم
راهبرد تنوع
راهبرد فناوري در سطح گروه
شركت ايران خودرو
مطالعه موردي
همراستايي راهبردهاي كلان و فناوري در سطح گروه

جواد نوری
محمد رضا آراستی
مرضيه رستمی
مهدی خالقی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 152
 • رفرنس
  1. Ramanujam, V. and P. Varadarajan, 1989, “Research on Corporate Diversification: A Synthesis”, Strategic Management, 10(6), pp. 523-551.
  2. Cantwell, J., Gambardella, A. and Granstrand, O., 2004 The Economics and Management of Technological Diversification, London, Routledge.
  3. Liangding, J, Junjun, Z., Haiyan, Q., Rongjun, C. and Yongxia, C., 2007, “Why, when, and how to diversify? A comparison between Western theories and the cognition of Chinese enterprises”, Frontiers of Business Research in China, 1(1), pp. 102-122.
  4. Christensen, J.F., 2002, “Corporate strategy and the management of innovation and technology”, Industrial and Corporate Change, 11(2), pp. 263-288.
  5. Amsden, A.H. and Hikino, T., 1994, “Project Execution Capability, Organizational Know-how and Conglomerate Corporate Growth in Late Industrialization”, Industrial and Corporate Change, 3(1), pp. 111-147.
  6. Kock, C.J. and Guillen, M.F., 2001, “Strategy and structure in developing countries: business groups as an evolutionary response to opportunities for unrelated diversification”, Industrial and Corporate Change, 10(1), pp. 77-113.
  7. Torrisi, S. and Granstrand, O., 2004, “Technological and business diversification”, In: J. Cantwell, A. Gambardella and O. Granstrand (eds.), The Economics and Management of Technological Diversification, Chapter 2, Routledge, London and New York.
  8. Patel, P. and Pavitt, K., 1997, “The Technological Competencies of the World's Largest Firms: complex and path dependent, but not much variety”, Research Policy, 26(2), pp. 141-156.
  9. Granstrand, O. and Sjölander, S., 1990, “Managing Innovation in Multi-Technology Corporations”, Research Policy, 19(1), pp. 35-60.
  10. Granstrand, O., Patel, P. and Pavitt, K., 1997, “Multi-technology corporations: why they have “Distributed” rather than “Distinctive Core” competencies”, California Management Review, 39(4), pp. 8-25.
  11. Mintzberg, H. and Quinn, J.B., 1988, The Strategy Process: Concepts, Context, and Cases, second edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  12. Mintzberg, H., 1979, The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
  13. Quinn, J.B., 1980, Strategies for change: Logical incrementalism, Homewood, IL: Irwin.
  14. Andrews, L.B. and Burruss, J.W., 2004, Core Competencies for Psychiatric Education: Defining, Teaching, and Assessing Resident Competence, American Psychiatric Publishing.
  15. Hax, A.C. and Majluf, N.S., 1996, The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Second Edition, Printece Hall.
  16. Meyer, R., 2007, Mapping the Mind of the Strategist: A Quantitative Methodology for Measuring the Strategic Beliefs of Executives, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam.
  17. Edler, J., Meyer-Krahmer, E. and Reger, G., 2002, “Changes in the strategic management of technology: results of a global benchmarking study”, R&D Management, 32(2), pp. 149-164.
  18. Larsson, A., 2005, “Technology Strategy Formation from a Resource-Based View Booz-Allen & Hamilton methodology revisited, in Business Administration and Social Science”, master’s thesis, p. 48, Luleå University of Technology, available from: http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/012/LTU-EX-05012-SE.pdf.
  19. Hipkin, I., 2004, “Determining technology strategy in developing countries”, Omega, 32(3), pp. 245-260.
  20. Pieterse, E., 2005, “The development of internal technology strategy assessment framework within the service sector utilising total quality management (TQM) principles”, master’s thesis, Department of Engineering and Technology Management, University of Pretoria, available from: http://upetd.up.ac.za/ thesis/available/etd-06082005-134805/unrestricted/00front.pdf.
  21. آراستي، محمدرضا، خالقي، مهدی و نوري، جواد، 1388، "ارتباط ميان راهبرد فناوري و راهبرد كلان در سطح شركت‌هاي داراي كسب و كار متنوع"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(3)، صص. 15-1.
  22. Chiesa, V., 2001, R&D Strategy and Organisation: Managing Technical Change in Dynamic Contexts, Imperial College Press.
  23. Vernet, M. and Arasti, M.R., 1999, “Linking business strategy to technology strategies: A prerequisite to the R&D priorities determination”, International Journal of Technology Management, 18(3,4), pp. 293-307.
  24. Pettigrew, A.M., 1987, “Context and Action in the transformation of the firm”, Journal of Management Studies, 24(6), pp. 649-670.
  25. De Wit, R. and Meyer, R., 2005, Strategy: Process, Content, Context, 3rd Edition, La Salle, Thomson.
  26. باقري‌مقدم، ناصر، 1384، "بكارگيري مدل مفهومي هكس در تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي فرابنگاهي - مطالعه موردي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي پيل‌سوختي در كشور"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف.
  27. الفت، لعیا، اعرابي، سید محمد، امیری، مقصود و قاضي‌نوري، سیدسروش، 1390، "بررسي تجربي ارتباط استراتژي فناوري با استراتژي و عملكرد كسب و كار در صنايع الكترونيك ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 18-1.
  28. Yin, R.K., 2003, Case Study Research: Design and Methods, 3rd edition, London, Sage.
  29. Eisenhardt, K.M., 1989, “Building Theories from Case Study Research”, Academy of Management Review, 14(4), pp. 532-550.
  30. Bell, J., 2006, Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, health and social science, 4th edition, England, Open University Press.
  31. Verschuren, P.J.M., 2003, “Case study as a research strategy: Some ambiguities and opportunities”, International Journal of Social Research Methodology, 6(2), pp. 121-139.
  32. Patton, M.Q., 2002, Qyalitative Research & Evaluation Methods, 3rd edition, California, Sage Publications.
  33. Terpend, R., Tyler, B.B., Handfield, R.B. and Krause, D.R., 2008, “Buyer-Supplier Relationships: Value Extraction Over Two Decades”, Journal of Supply Chain Management, 44(2), pp. 28-55.
  34. Squire, B., Cousins, P.D. and Brown, S., 2009, “Cooperation and Knowledge Transfer Within Buyer – Supplier Relationships”, British Journal of Management, 20(4), pp. 461-477.
  35. Pero, M. and Andrea, S., 2009, “Aligning Supply Chain Management and New Product Development”, International Journal of Electronic Customer Relationship Management, 3(1), pp. 301-317.