خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535164 تاریخ انتشار: ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 108
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.2.535164

ارائه الگويی برای حمايت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور

با هدف تدوين يک الگوی مناسب برای حمايت از پژوهشگران آزاد، وتدوين پيش‌نويس يک قانون جديد که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد، از روش سياست‌پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده‌های مورد نياز آن پيمايشی طراحی گرديد. در پيمايش مذکور که چگونگی طراحی و نتايج آن پس از مرور قوانين مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از يک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش‌های بسته، پرسش‌های تفصيلی نيز از پاسخ‌گويان پرسيده شده که پاسخ‌های آنان در طراحی الگوی پيشنهادی مدنظر قرار گرفته است. اين پيمايش عمدتاً بر روی دلايل روی آوردن اين افراد به پژوهشگری آزاد و اولويت‌بندی مشکلات آن‌ها متمرکز بود. در اين بررسی عواملی چون نارضايتی شغلی به عنوان يکی از عوامل تاثيرگذار بر و تصميم به خروج از کشور تشخيص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، يک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پيشنهادی در قالب پيش‌نويس يک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصيلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.


پژوهشگران آزاد
حمايت شغلي
سياست پژوهي
قانون كار

سارا صباغچی
سید سپهر قاضی نوری
محمود براتی نيا

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 108
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 •  

  [1]      روزنامه اطلاعات، 1389، "60 هزار نخبه ايراني به خارج مهاجرت كرده‌اند"، شماره 24771، 20 خرداد.

  [2]    Stecklow, S. and Fassih, F., 2009, “Thousands Flee Iran as Noose Tightens, THE WALL STREET JOURNAL, available from: http://online.wsj.com/article/SB1260494845 05086861.html?mod=rss_Today%27s_Most_Popular.

  [3]    Burke, A. and Elliott, M.., 2008, Lonely Planet Iran (Country Travel Guide), Lonely Planet Publications Pty Ltd, p. 53.

  [4]      فتحيان، محمد و منتظر، غلامعلي، 1387، "پيش بيني منابع انساني متخصص مورد نياز ايران در عرصه مهندسي فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 91-81.

  [5]    Blank, R.M. and Freeman, R.B., 1994, ‘Evaluating the Connection Between Social Protection and Economic Flexibility’ in R.M. Blank ed. Social Protection versus Economic Flexibility, University of Chicago Press, Chicago IL.

  [6]    Siebert W.S., 2005, Labour Market Regulation: Some Comparative Lessons, Inst. Of Economic Affairs, Blackwell Publications, Oxford.

  [7]    Nobakht Haghighi, Mohammad Bagher, 2006, “Iran's Labour Market in Comparison with Other Countries”, National Interest, 2(1).

  [8]    Hovland, I., 2007, “Making a difference: M&E of policy research”, Overseas Development Institute, Working Paper 281, UK, available from: http://www.odi.org.uk/ resources/docs/2426.pdf.

  [9]    Majchrzak, A., 1984, Methods for Policy Research, Sage: Beverly Hills.

  [10]   ماژرزاک، آن، 1379، روش‌های سیاست‌پژوهی (پژوهش برای سیاست‌گزاری)، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.

  [11] Kalleberg, A.L., 2000, “Nonstandard employment relations: Part-time, temporary and contract work”, Annual Review of Sociology, 26(1), pp. 341-365.

  [12] Zeytino˘glu, I.U., 1999, Changing work relationships in industrialized economies, Amsterdam: John Benjamins Publishing.

  [13] Isaksson, K. and Bellagh, K., 2002, “Health problems and quitting among female ‘temps’”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(1), pp. 27-38.

  [14] Polivka, A.E. and Nardone, T., 1989, “The definition of contingent work”, Monthly Labor Review, 112(12), pp. 9-16.

  [15] Feldman, D.C., 1990, “Reconceptualizing the nature and consequences of part-time work”, Academy of Management Review, 15(1), pp. 103-112.

  [16] Van Dyne, L. and Ang, S., 1998, “Organizational citizenship behavior of contingent workers in Singapore”, Academy of Management Journal, 41(6), pp. 692-703.

  [17] McDonald, D.J. and Makin, P.J., 2000, “The psychological contract, organizational commitment and job satisfaction of temporary staff”, Leadership & Organizational Development Journal, 21(2), pp. 84-91.

  [18] Pearce, J.L., 1993, “Toward an organizational behavior of contract laborers: Their psychological involvement and effects on employee coworkers”, Academy of Management Journal, 36(6), pp. 1082-1096.

  [19] Allagher, D.G. and McLean Parks, J., 2001, “I pledge thee my troth ... contingently: Commitment and the contingent work relationship”, Human Resource Management Review, 11(3), pp. 181-208.

  [20] Connelly, C.E., Gallagher, D.G. and Gilley, M.K., 2003, “Predictors of “organizational” commitment among intermediated temporary workers”, Society for Industrial and Organizational Psychology 18th Annual Conference, Orlando.

  [21] Feldman, D.C., Doerpinghaus, H.I. and Turnley, W.H., 1994, “Managing temporary workers: A permanent HRM challenge”, Organizational Dynamics, 23(2), pp. 49-63.

  [22] Bergman, M.E., 2002, “Psychological and objective contingency as predictors of work attitudes and behavior”, Paper presented at the Academy of Management Meeting, Denver, Colorado.

  [23] Galup, S., Saunders, C., Nelson, R.E. and Cerveny, R., 1997, “The use of temporary staff and managers in a local government environment”, Communication Research, 24(6), pp. 698-730.

  [24] DeWitte, H. and Naswall, K., 2003, “‘Objective’ vs ‘subjective’ job insecurity: Consequences of temporary work for job satisfaction and organizational commitment in four European countries”, Economic and Industrial Democracy, 24(2), pp. 149-188.

  [25] MacNamara, D., 2003, “Understanding boundaryless careers: Independent contractors in high tech sectors”, Paper presented at the Academy of Management, Seattle.

  [26] Ellingson, J., Gruys, M.L. and Sackett, P.R., 1998, “Factors related to the satisfaction and performance of temporary employees”, Journal of Applied Psychology, 83(6), pp. 913-921.

  [27] Sverke, M., Gallagher, D.G. and Hellgren, J., 2000, Alternative work arrangements: Job stress, well-being and work attitudes among employees with different employment contracts, In: K Isaksson, C. Hogstedt, C. Erikson and T. Theorell (eds.),  Health effects of the new labour market, pp. 145-167, New York: Plenum.

  [28] DiNatale, M., 1999, “Characteristics of and preference for alternative work arrangements”, Monthly Labor Review, 124(3), pp. 28-49.

  [29] Feldman, D.C., Doerpinghaus, H.I. and Turnley, W.H., 1995, “Employee reactions to temporary jobs”, Journal of Managerial Issues, 7(2), pp. 127-141.