خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535160 تاریخ انتشار: ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 133
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.2.535160

مدل ملی توسعه دولت الکترونيکی ايران

با توجه به شکست پروژه‌های پياده‌سازی دولت الکترونيکی همراه با تحميل هزينه‌های گزاف در کشورهای مختلف، شايسته است مطالعات مرتبط با اين حوزه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و بطور جامع انجام شود. مدل‌های مختلف، توسعه دولت الکترونيکی از نظر ارائه خدمات و بلوغ آن از ديدگاه دولت و بدون توجه به ساير ذينفعان را مورد توجه قرار داده‌اند. مشکلات عديده اقتصادی، مالی، مديريتی، زيرساخت و دانش فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توجه بيش از حد به مديريت از بالا به پايين به جای مديريت مشارکتی، باعث شده که اين مدل‌ها جوابگو نبوده و کشورهای مذکور نيازمند مدل توسعه خاص خود باشند. لذا در اين مقاله، 25 مدل پايه دولت الکترونيکی مرور و با روش فراتلفيق تحليل شده و مدلی برای توسعه دولت الکترونيکی استخراج شده است. هدف آن است که نقاط ضعف مدل‌های مختلف با نقاط قوت ساير مدل‌ها پوشش داده شده و کاستی‌ها نيز در مدل جديد ترميم شود. در ادامه با در نظر گرفتن وضعيت ايران، گام‌ها و مولفه‌های مدل پيشنهادی، از طريق پرسشنامه‌ای با نظرسنجی از خبرگان دولت الکترونيکی تحليل و مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر مبنای شرايط ايران ارائه می‌شود. در اين تحليل، 250 نفر خبره ايرانی شناسايی و 71 پرسشنامه تکميل شده از آنها دريافت شد. سپس نتايج با استفاده از آزمون‌های فرض دوجمله‌ای و رتبه‌بندی فريدمن تحليل شد. از نوآوری‌های مهم مدل ارائه شده می‌توان، توجه به ذينفعان، آينده‌نگری، سيستماتيک بودن، توسعه اقتصادی و فرهنگی به موازات توسعه سياسی، و يکپارچه‌سازی در گام‌های شش‌گانه را نام برد. با توجه به شباهت ايران با کشورهای درحال توسعه، اين مدل می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای کشورهای در حال توسعه مورد استفاده واقع شود.


دولت الكترونيكي
ذينفعان
مدل بلوغ
مدل توسعه
مدل هاي راهبردي

بهروز زارعی
سيد مهدی ديباج
فاطمه ثقفی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 133
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Jerban, M. and Saghafi, F., 2010, “M-government Maturity Model with Technological Approach,” 4th international Conference on New Trends in Information science and Service Science, May 11- 13, Korea.
  2. Stamoulis, D. G., Georgiadis, D.P. and Martakos, D., 2001, “Revisiting public information management for effective EGovernment services”, Information Management and Computer Security, 9(4), pp. 143-156.
  3. Siau K. and Long Y., 2005, “Synthesizing e-government stage models – a meta-synthesis based on meta-ethnography approach”, Journal of Industrial Management & Data Systems, 105(4), pp. 443-458.
  4. Wescott, C.G., 2001, “E-government in the Asia-pacific region”, available from: http://www.adb.org/ Documents/Papers/E_Government/egovernment.pdf.
  5. ثقفي، فاطمه، ناصراسلامي، فاطمه و عليجربان، معصومه، 1389، "مدل بومي بلوغ دولت سيار"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(2)، صص. 64-49.
  6. Bhatnagar, S., 2008, “E-government in the Asia-pacific Region: An Assessment of Issues and Strategies”, Indian Institutes of Management, Ahmedabad, available from: www.apdip.net/resources /governance/egovernance-egovernment/APDIP-eGov Paper-Subhash.pdf.
  7. Affisco, J.F. and Soliman, K.S., 2006, “E-government: a strategic operations management framework for service delivery”, Emerald Business Process Management Journal, 12(1), pp. 13-21.
  8. Heeks, R., 2001, “Building E-governance for development: A framework for National and Donor Actions”, working paper, No.12, ISDPM, University of Manchester, Manchester, available from: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan015485.pdf.
  9. Zarei, B., Ghapanchi, A. and Sattary, B., 2008, “Toward national e-government development models for developing countries: A nine-stage model”, The International Information & Library Review, 40(2), pp. 199-207.
  10. Beck, C., 2002, “Mothering multiples: a meta-Synthesis of the qualitative research”, The American Journal of maternal /child nursing (MCN), 28(2), pp. 93-99.
  11. Noblit G.W. and Hare, R.D., 1988, Meta –Ethnography: Synthesizing Qualitative Studies, Stage, Newbury Park, CA.
  12. Turban, E., 2002, Electronic Commerce: A Managerial Perspective, 2nd Edition, New Jersey: Prentice Hall.
  13. Khosrw-pour, Mehdi, 2003, Annals of cases on information technology, Idea Group Publishing, USA.
  14. APEC, 2004, “E-government from a User’s Perspective”, APEC Telecommunication and Information Working Group 29th Meeting, Hong Kong, China, available from: http://www.apectel29.gov.hk/ download/bfsg_06.pdf.
  15. Layne, K. and Lee, J., 2001, “Developing Fully Functional E-government: A four Stage model”, Government  Information Quarterly, 18(2), pp. 122-136.
  16. Olivares, J., 2005, “L’Administració Oberta de Catalunya (AOC): Institutions de govern en xarxa, Barcelona, Spain: Catalonia e-Governance Forum, available from: http://www.gencat.cat/forum-egovernance /2005/doc/olivares.pdf.
  17. Shackleton, P., Fisher, J. and Dawson, L., 2004, “Evolution of local government E-services: The applicability of ebusiness maturity models”, Paper presented at the Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’04)-Track5, Hawaii.
  18. West, D.M., 2004, “E-government and the transformation of service Delivery and citizen Attitudes”, Public Administration Review, 64(1), pp. 15-27.
  19. Moon, M.J., 2002, “The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?”, Public Administration Review, 62(4), pp. 424-433.
  20. Chen, Y.N., 2006, “E-government strategies in Developed and Developing countries: An implementation framework and case study”, Journal of Global Information Management, 14(1), pp. 23-46.
  21. Siau, K. and Long, Y., 2005, “Synthesizing e-government stage models – a meta-synthesis based on meta-ethnography approach,” Industrial Management & Data”, Industrial Management & Data, 105(4), 443-458.
  22. Windley, P.J., 2008, “E-government Maturity”, Office of the Governor, State of Utah, available from: http://www.windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf.
  23. Sharifi, H and Zarei, B., 2004, “An adaptive approach for implementing e-government in IR. Iran”, Journal of Government Information, 30(5-6), pp. 600–619.
  24. شركت پرورش داده‌ها و سما سامانه، 1387، گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران، انتشارات شوراي عالي اطلاع رساني، تهران، ايران.
  25. ثقفي، فاطمه، 1389، "شناخت عوامل کليدی موفقيت دولت الکترونيکی مبتنی بر آينده شناسی و استفاده از تجارب دنيا"، پايان‌نامه دكترا در رشته مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران.
  26. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 1385، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، چاپ سيزدهم، تهران.
  27. Kettl, D.F., 2002, The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America (Interpreting American Politics), The Johns Hopkins University Press, USA.
  28. ثقفي، فاطمه، محامد پور، مريم، 1388، "مدل ارزيابي متوازن عملكرد پروژه‌هاي آينده‌نگاري فناوري اطلاعات"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(2)، صص.28-15.
  29. قاضي‌نوري، سيد سپهر، قاضي‌نوري، سيد سروش، 1387، "استخراج راهكارهاي نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(1)، صص. 80-64.
  30. اخوان، پيمان، اوليايي، النوش، دسترنج ممقانی، نسرين و ثقفي، فاطمه، 1389، "توسعه فرآيندهاي چرخه مديريت دانش مبتني بر عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(2)، صص. 11-1.