خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535153 تاریخ انتشار: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 230
DOI: 10.22034/jstp.2011.4.1.535153

تحليل حکمرانی نظام نوآوری ايران بر پايه چرخه سياست‌گذاری نوآوری

هدف اصلی اين مقاله، تحليل حکمرانی نظام نوآوری ايران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآيندهای سياست‌گذاری، تعيين اولويت‌ها، طراحی و پياده‌سازی برنامه‌ها و ارزيابی سياست‌ها و يادگيری می‌باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم‌انديشی برای جمع‌آوری داده‌ها، بکاربرده شده و فنون تحليل عاملی تأييدی و آزمون t برای تحليل داده‌های خام استفاده شده است. بر پايه مدل طراحی شده، وضعيت فعلی و چالش‌های پيش‌روی حکمرانی نظام نوآوری ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تجزيه و تحليل صورت گرفته حاکی از آن است که رويکرد غالب در سياست‌گذاری نوآوری در ايران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نيز دستوری است. در خاتمه مقاله، پيشنهاداتی برای غلبه بر چالش‌های پيش‌رو ارائه شده است.


ايران
چرخه سياست نوآوري
حكمراني
نظام ملي نوآوري

حجت اله حاجی حسینی
فرهاد عباسی
مهدی الیاسی
مهدی محمدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 230
 • رفرنس
  1. OECD, 2005, governance of innovation system, Vol. 1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/governance-of-innovation-systems_9789264011038-en
  2. Stoker, G., 1998, “Governance as Theory: Five Propositions”, International Social Science Journal, 50(155), pp. 17–28.
  3. Remøe, S.O., Fraas, M., Kaloudis, A. and Mariussen, Å., 2004, Governance of the Norwegian innovation policy system, MONIT Main Report, STEP–Centre of Innovation Research, Oslo, available from: www.nifu.no/Norway/Publications/2004/R-2004 -6.pdf.
  4. Schumpeter, j., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
  5. Edquist, Charles and Hommen, leif, 1999, “Systems of innovation: theory and Policy for the demand Side”, Technology in Society, 21(21), pp. 63-79.
  6. Johnson, Anna, 2000, Functions in Innovation System Approaches, Allaborg University.
  7. Edquist, C., 2000, Innovation Policy – A Systemic Approach, Oxford University Press.
  8. Johnson, B., Edquist, C. and Lundvall, B., 2003, “Economic Development and National Systems of Innovation Approach”, First Globelics Conference, Rio de Janeiro (November 3–6), available from: http://www.globelicsacademy.net/pdf/BengtAkeLundvall_2.pdf.
  9. Niosi, J., 2002, “National Systems of Innovation are "X-Efficient" (and X-Effective)-Why some are Slow Learners”, Research Policy Journal, 31(2), pp. 291-302.
  10. OECD, 1997, National Innovation System, OECD, report, available from: www.oecd.org/dataoecd /35/56/2101733.pdf.
  11. OECD, 1999, Managing National Innovation Systems, OECD, book, available from: http://www. oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LMQCR2K9K7D&DS=Managing-National-Innovation-Systems
  12. Paterson, A., Adam, R. and Mullin, J., 2003, “The Relevance of the National System of Innovation Approach to Mainstreaming Science and Technology in NEPAD and the AU”, First NEPAD Conference of Ministers and Presidential Advisers Responsible for Science and Technology, Nairobi.
  13. Hjelt, M., Ahvenharju, S., Halonen M. and Syrjänen, M., 2005, Summary of the MONIT Sustainable Development Policy Case Study in governance of innovation system, Vol.1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LGL24HZZWD2&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-3
  14. Polt, W., 2005, Summary of the MONIT Information Society Policy Case Study in governance of innovation system, Vol 1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/governance-of-innovation-systems_9789264011038-en.
  15. Kim, S., 2001, “government to governance: administrative framework of S&T policy in Korea”, presented at technology and policy program (TAP) in Seoul Korea, November.
  16. Ohler, F., Polt, W., Rammer A. and Schindler, J., 2005, “Governance in Austrian Information Society Policy”, in OECD (2005), Governance of Innovation Systems, Vol. 3. Case Studies in Cross-sectoral Policy, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd /display.asp?K=5LGL24HZZWD2&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-3.
  17. Godin, B., 2009, “national innovation system: the system approach in historical perspective”, Science, technology and human values journal, 34(4), pp. 476-501.
  18. OECD, 1992, Technology and the economy- the key relationships, OECD publications, available from: http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5LMQCR2K9K7D&DS= technology and the economy.
  19. Borras, S. and Jacobsson, K., 2004, “The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU”, Journal of European Public Policy, 11(2), pp. 185–208.
  20. Etzkowitz, H. and Leydesdorf, L., 2000, “The dynamics of innovation: from national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations”, Research Policy, 29(2), pp. 109–123.
  21. Leydesdorf, L., 2000, “The triple helix: an evolutionary model of innovations”, Research Policy, 29(2), pp. 243–255.
  22. OECD, 2005, “governance of innovation system: Vol 2: Case Studies in Innovation Policy”, OECD publications, available from: http://www.oecdbook shop.org/oecd/display.asp?K=5LGP18Q8W930&DS=Governance-of-Innovation-Systems-Volume-2.
  23. Hagendjik, R. and Kallerud, E., 2005, “Changing Conceptions and Practices of Governance in Science and Technology in Europe: A Framework for Analysis”, European commission, STAGE Discussion Paper no 2, available from: http://www.stage-research.net/STAGE/downloads/StageDiscussPaper2.pdf.
  24. Healey, P., 2005, Science Technology and Governance in Europe: Challenges of Public Engagement (STAGE), European commission, report, available from: http://www.stage-research.net/STAGE /documents/STAGE_Final_Report_final.pdf.
  25. قاضي‌نوری، سيدسپهر و قاضي‌نوری، سيدسروش، 1387، "استخراج راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 1(۱)، صص. 80-64.
  26. منطقی، منوچهر، حسنی، علی و بوشهری، علیرضا، 1388، "شناسايي چالش‌هاي سياست‌گذاري در نظام ملي نوآوري ايران"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(3)، صص. 102-87.