خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535152 تاریخ انتشار: ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 195
DOI: 10.22034/jstp.2011.4.1.535152

شناسايی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرينی دانشگاهي؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

کارآفرينی دانشگاهی از حوزه‌های نوين تحقيقات کارآفرينی است و به مفهوم طی کردن فرآيند کارآفرينی توسط عناصر دانشگاهی است که نتايج تحقيقات‌شان را درقالب شرکت‌های انشعابی تجاری‌سازی می‌کنند. در اين تحقيق عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرينی دانشگاهی شناسايی، وزن هر يک از عوامل تعيين و دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان مورد مطالعه بررسی شده است. عوامل ساختاری همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيکی غيرانسانی سازمان هستند که با نظم و قاعده خاصی چارچوب و قالب سازمان را می‌سازند. پرسش اصلی تحقيق اين است که عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرينی دانشگاهی چيست؟ جامعه آماری پژوهش مديران و اعضای هيات علمی دانشگاه علمی-کاربردی و خبرگان دانشگاهی در زمينه آموزش و ترويج کارآفرينی يا تجاری‌سازی نتايج تحقيقات دانشگاهی و ارتباط با صنعت بودند. روش تحقيق آميخته بوده و ابتدا داده‌های کيفی با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه‌ساختاريافته گردآوری شده و عوامل ساختاری تعيين گرديدند. سپس در بخش کمی از طريق پرسشنامه ماحصل کار کيفی داده‌ها گردآوری و توسط آزمون‌های کای اسکوئر و آزمون فريدمن تجزيه و تحليل شدند و در پايان برای تائيد مدل بدست آمده نيز از آزمون الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتايج تحقيق 25 عامل ساختاری در قالب 9 بعد شناسايی شدندکه ابعاد عوامل ساختاری از وزن و اهميت يکسان برخوردار نيستند، بلکه به ترتيب ساختار سازمانی، امکانات فيزيکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع اطلاعاتی، فرآيندها و روش‌های کاری و سيستم کنترل و نظارت دارای اولويت می‌باشند.


دانشگاه جامع علمي - كاربردي
عوامل ساختاري
كارآفريني دانشگاهي

جهانگير يداللهی فارسی
سيد مرتضی باقری فرد
محمدرضا زالی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 195
 • رفرنس
  1. Chieh Chang, Y., Hua, M., Chen, M.H. and Yang, P, 2005, “Factors Influencing Academic Entrepreneurship: The Case of Taiwan. Innovation and Technology Program”, Taiwan: Department of Business Administration, Yuan-ZE University & Institute of International Business Studies, National Chi Nan University, available from: www.rnd.ncnu .edu.tw.
  2. Shane, S., 2004, Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation, USA, Massachusetts Edward Elgar Publishing.
  3. Guliński, J., 2008, Academic Entrepreneurship, Report, Available from: http://www.paip.poznan.pl /31p.htm.
  4. Lacetera, N., 2008, Academic Entrepreneurship, MIT doctoral dissertation, USA, Massachusetts Institute of Technology, available from: http://ssrn.com /abstract=1090714.
  5. Etzkowitz, H., 2003, “The Invention of the entrepreneurial university”, Research Policy, 32(1), pp. 109-121.
  6. Clark, B., 2001, “The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement”, Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, 13(2), pp. 9-24, OECD Publication, available from: www.oecd.org/dataoecd/1/47/37446098.pdf.
  7. Zhang, J., 2007, “A Study of Academic Entrepreneurs Using Venture Capital Data”, Discussion Paper, Germany, Bonn: Forschungsinstitut, zur Zukunft der Arbeit, Institute for the Study of Labor, available from: http://ftp.iza.org/dp2992.pdf.
  8. Kirby, D., Guerrero-Cano, M. and Urbano, D., 2006, “A Litrature Review on entrepreneurial universities: An Institutional Approach”, the 3rd Conference of Pre-communications to Congresses, Business Economic Department, Autonomous University of Barcelona. Barcelona.
  9. Siegel, D., Wright, M., Ensley, M. and Locket, A., 2005, “The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications”, Research Policy, 34(7), pp. 981-993.
  10. Anderseck, K., 2004, “Institutional and Academic Entrepreneurship: Implications for University Governance and Management”, Higher Education in Europe, 29(2), pp. 193-200.
  11. Gibb, A. and Hannon, P., 2004, “Towards the entrepreneurial University?”, UK: University of Durham & National Council for Graduate Entrepreneurship, available from: https://webspace. utexas.edu/cherwitz/www/articles/gibb_hannon.pdf.
  12. Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B.R., 2000, “The future of the university and the University of the Future”, Research Policy, 29(2), pp. 313–330.
  13. Audretsch, D. and Phillips, R.J., 2004, “Entrepreneurship, State Economic Development Policy and the Entrepreneurial University”, Germany: Max Planck Institute of Economics, Group of Entrepreneurship growth and policy, available from: https://papers.econ.mpg.de/egp/discussionpapers/2007-11.pdf.
  14. Brennan, M. and wall, A., 2005, “Academic entrepreneurship, assessing preferences in nacent entrepreneurs”, Journal of small business and development, 12(1), pp. 307-322.
  15. Rothaermel, F., Agung, S. and Jiang, L., 2007, “University entrepreneurship: taxonomy of the literature”, Industrial and Corporate Change, 16(4), pp. 691–791.
  16. Benneworth, P., 2007, Academic Entrepreneurship and long Term Business Relationship: understanding 'Commercialization' Activities, USA: Routledge Publishing.
  17. Franzoni, C. and Lissoni, F., 2006, “Academic entrepreneurship, patents, and spin-offs: critical issues and lessons for Europe”, Presented for European Commission as part of the KEINS project. USA: Georgia State University& Italy: Università di Brescia and CESPRI-Università Bocconi, available from: http://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/cri/papers/WP180FranzoniLissoni.pdf.
  18. Clark, B.R., 1998, “The entrepreneurial university demand and response”, Tertiary education management, 4(1), pp. 5-16.
  19. O’Shea, R.P., Thomas, J.A., Morse, K.P., O’Gorman, C. and Roche, F., 2007, “Delineating the anatomy of an entrepreneurial university: the Massachusetts Institute of Technology experience”, R&D Management, 37(1), pp. 1-16.
  20. Braunerhjelm, P., 2007, “Academic Entrepreneurship: Social norms, university culture and policies”, Sweden, Stockholm: The Royal Institute of Technology, Department of Transport and Economics, available from: http://papers.cesis.se/CESISWP100 .pdf.
  21. Van der Sijde, P., McGowan, P., van de Velde, T. and Youngleson, J., 2007, “Organizing for Effective Academic Entrepreneurship”, Netherland: University of Twente & Saxion University for Applied Sciences, UK – Northern Ireland: University of Ulster, South Africa: Tshwane University, available from: http://doc.utwente.nl/74151/1/Van_der_Sijde,P.C._et_al_paper.pdf.
  22. Gomez, J., J.T. Pastor, C., D. Galina, L.E., I. Mira, S. and A.J. Verdu, J., 2007, Indicator of Academic Entrepreneurship, Global Start UMHDE, available from: http://ftp.cordis.europa.eu/pub/paxis /docs/indicators_acad_entrepreneurship.pdf.
  23. Yusuf, M., 2008, “Organizational Antecedents of Academic Entrepreneurship Public Research Universities: a conceptual framework”, Malaysia: Tun Abdul Razak University E-Journal, 5(2), pp. 36-51, available from: http://ejournal.unirazak.edu.my/images /articles/org_antecedent_mohar.pdf.
  24. فکور، بهمن و حاجی حسينی، حجت ا...، 1387، "کارآفرينی دانشگاهی و تجاری سازی نتايج تحقيقات در دانشگاه‌های ايران (مطالعه موردی 7 دانشگاه مهم ایران)"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(2)، صص. 70-59.
  25. Jones Evans, D. and Klofsten, M., 2000, “Creating a Bridge between University and Industry in small European countries”, R&D management, 29(1), pp. 47-56.
  26. Lam, A., 2004, Organization Innovation, Oxford University Press, Handbook of Innovation.
  27. پورعزت، علی اصغر، قلی‌پور، آرين و نديرخانلو، سميرا، 1389، "تبيين موانع کارآفرينی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش در دانشگاه تهران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(4)، صص. 75-65.
  28. مقیمی، سیدمحمد، 1383، "عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی در سازمانهای بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران"، فرهنگ مدیریت، 2(7)، صص. 78-27.
  29. Regan, P., 2006, “The Relationships Between Entrepreneurial Orientation, Organization Structure And Ownership in The Europian Airport Industry”, Ireland, Dublin: Department of Management, Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin, Blackrock, available from: www.esade.edu/cedit/pdfs/papers/pdf13.pdf.
  30. نجاری، رضا، 1388، "طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه پیام نور"، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران
  31. Dodgson, M., Gann, D. and Salter, A., 2005, Think, Play, Do,UK: Oxford University Press.
  32. Wilson, K., 2008, Entrepreneurship Education in Europe”, Entrepreneurship and Higher Education, Edited by Jonathan Potter, ISBN- 9789264044098, OECD Publishing.
  33. West, G.P., Gatewood, E.J. and Shaver, K.G., 2009, Handbook of university-wide Entrepreneurship education, USA: Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
  34. میرزایی اهرنجانی، حسن و مقیمی، سیدمحمد، 1382، "ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان‌های غیردولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی"، مجله دانش مدیریت، 62، صص. 138-101.
  35. Powers, J.B. and McDougall, P.P., 2005, “University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, 20(3), pp. 291–311.
  36. Simsek, Z., Lubatkin, M.H., Veiga, J.F. and Dino, R.N., 2009, “The role of an entrepreneurially alert information system in promoting corporate entrepreneurship”, Journal of Business Research, 62, pp. 810–817.