خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535149 تاریخ انتشار: ۸ / ۷ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 144
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.4.535149

چارچوبی برای ارزيابی راهبردهای مقابله با تحريم از منظر نظام ملی نوآوری

در شرايط فعلی بحث تاثير تحريم‌ها بر توسعه نوآوری فناورانه در کشور بسيار رونق گرفته است. معهذا اين مباحثات به علت فقر ادبيات نظری در رابطه متقابل تحريم‌های بين‌المللی و سطح توسعه فناوری، بار آکادميک اندکی دارند. سوال اصلی اين مقاله آن است که آيا می‌توان با مشاهده عينی طيف گسترده کشورهای در حال تحريم که در آن کشورهايی با نرخ بالای رشد فناوری در کنار کشورهای درحال سکون قرار گرفته‌اند، چارچوبی ساخت که به وسيله آن راهبردهای مقابله با تحريم از ديدگاه نوآوری فناورانه ارزيابی شوند. در پاسخ به اين پرسش، بر اساس تجربه دو الگوی منتخب چين و هند ،‌فرآيند طراحی يک چارچوب ارزيابی مرحله نظام ملی نوآوری آغاز می‌شود که ميزان تعاملات درونی نظام ملی نوآوری را در سه مرحله درحال شکل‌گيری، درحال قوام و بلوغ يافته براساس رابطه بين کانون نوآوری در صنايع دفاعی و مصرفی تقسيم‌بندی می‌کند و سپس چارچوبی طراحی می‌شود که ميزان موفقيت راهبردهای مقابله با تحريم را در کشورهای هدف از طريق ميزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری توضيح داده می‌شود. در پايان نتيجه‌گيری نيز بحث کوتاهی در رابطه با موقعيت کنونی ايران انجام گرفته است.


تحريم
راهبردهاي مقابله با تحريم
صنايع راهبردي
صنايع مصرفي
نظام ملي نوآوري

طاهره میر عمادی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 144
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Peksen, D., 2009, “Economic Sanctions and Political Repression: Assessing the Impact of Coercive Diplomacy on Political Freedoms”, Human Rights Review, 10(3), pp. 393-411.
  2. Cooper, D.A., 2010, “Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy”, International Interactions, 36(3), Available from: http://ssrn.com/abstract=1630664
  3. Hafner-Burton, M. and Montgomery, A.H., 2008, “The Hegemon’s Purse: No Economic Peace Between Democracies”, Journal of Peace Research, 45)1(, pp. 111–120.
  4. Cooper, D.A. and Li, Y., 2006, “U.S. Economic Sanction Threats Against China: Failing to Leverage Better Human Rights”, Foreign Policy Analysis, 2, pp. 307–324.
  5. Alan, Einisman, 2000, “Ineffectiveness at Its Best: Fighting Terrorism with Economic Sanctions”, Minnesota Journal of Global Trade, 9, pp.299 -326.
  6. Ann, E.K. and Hufbauer, G.C., 1999, “Same Song, Same Refrain? Economic Sanctions in the 1990's”, The American Economic Review (Papers and Proceedings of the One Hundred Eleventh Annual Meeting of the American Economic Association), 89(2), pp. 403-408.
  7. Osieja, H., 2006, “Economic Sanctions As an Instrument of U.s. Foreign Policy: The Case of the U.s. Embargo Against Cuba, Boca Rotan, Florida”, available from: http://www.bookpump.com/dps/pdf-b/1123140b.pdf
  8. Bilgram, S.J.R., 2004, Dynamics of sanctions in world affairs , New Delhi, Atlantic Publishers & Distributors.
  9. Rennack, D.E., 2006, North Korea: Economic Sanctions, Washington D.C., Congressional Research Service, available from: http://www.fas.org/sgp/crs/row/ RL31696.pdf
  10. Nations Online Project, 2005, Third World Countries in Terms of their Gross National Income (GNI), available from: http://www.nationsonline.org/oneworld/third_world. htm#GNI
  11. lundavll, B.A., 1992, National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and learning, London, Pinter, p.2.
  12. Gu, S., 2006, Policy Learning as a Key Process in the Transformation of the Chinese Innovation Systems, In Bengt-Åke Lundvall and Patarapong Intarakumnerd: Asia's innovation system, London, Edward Elgar, p.301.
  13. Lundvall, B.-Å, Intarakumnerd, P. and Vang-Lauridsen, J., 2006, Asia's innovation systems in transitions, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar.
  14. میرعمادی، طاهره، 1388، "ارزيابي ظرفيت نظريه پردازيهاي نگرش نظام ملي نوآوري در مورد کشورهای درحال توسعه در پرتو نظريات ايمره لاكاتوش"، فصلنامه سياست علم وفناوري، 2(1)، صص. 79-65.
  15. Mowery, D.C., 2009, “national security and national innovation system”, Journal of Technol Transfer, 34, pp. 455–473.
  16. Ruttan, V.W., 2006, Is war necessary for economic growth? Military procurement and technology development, Oxford university press, ISBN13: 9780195188042.
  17. Mowery, D.C. and Rosenberg, N., 1993, The United States Innovation System, In R.R. Nelson (Ed.), National innovation systems, New York, Cambridge University Press.
  18. Freeman, C., 1995, “The ‘National System of Innovation’ in historical perspective”, Cambridge Journal of Economics, 19, pp. 5–24.
  19. Baskaran, A., 2000, “Technology accumulation, Duality in national innovation systems: the case of India”, Science and Public Policy, 27(5), pp. 367–374.
  20. Baskaran, A., 2005, “From science to commerce: the evolutionof space development policy and technology accumulation in India”, echnology in Society, 27, pp. 155–179.
  21. Central Intelligence Agency (CIA), 2011, the world factbook, available from: https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/kn.html
  22. میرعمادی، طاهره، 1387، تدوین قوانین و مقررات همکاری در توسعه فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ‌معاونت فناوری.
  23. Dickson, B., 2003, Red capitalists in China: the party, private entrepreneurs, and prospects for political change, London, Cambridge University Press.
  24. Walter, C.E. and Fraser, J.T.H., 2010, Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise, John Wiley and Sons.
  25. Abdolkalam, A.P.J., 2011, AbdolKalam Profile, available from: http://www.abdulkalam.com/kalam/
  26. Gabriel, A., 2001, “Industrial Reform and Technical Progress In China, Can Socialist Property Rights be Compatible with Technological Catching UP?”, Geneva, United Nations Conference on Trade and Development, Discussion Paper, No.155.
  27. Yao, S., 2000, “US Trade Sanction   and Global Outsourcing to China”, CIES Policy Discussion Paper No. 0037. Available from: http://ssrn.com/abstract=243552 or doi:10.2139/ssrn.243552p.31.
  28. Rennack , D.E., 2001, “India and Pakistan: Current U.S. Economic Sanctions”, CRS Report for Congress, Washington D.C., available from: http://www.policyarchive. org/handle/10207/bitstreams/3497.pdf
  29. Alikhani, H., 2000, Sanctioning Iran anatomy of a failed policy, London I.B. Tauris.
  30. Amuzegar, J., 1993, Iran's economy Under the Islamic Republic of Iran, London, I.B.Tauris.
  31. ميرعمادي، طاهره، 1388، مباني حقوق شهروندي و ملي در فضاي تبادل اطلاعات، تهران، موسسه توسعه علوم انساني.
  32. بخشي، محمدرضا، پناهي،‌ رجب، ملائي، زينب، كاظمي، سيدحسن و محمدي، داود، 1390، "ارزيابي وضعيت نوآوري در منطقه جنوب غرب آسيا و تعيين جايگاه ايران:كاربرد روش تصميم گيري پرومته"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 31-19.
  33. طباطبائيان، سيد حبيب الله، نقي زاده، رضا، خالدي، آرمان و نقي زاده، محمد، 1389، "شاخص تركيبي پايش توانمندي فناوري: بررسي وضعيت توانمندي فناوري ايران و 69 كشور دنيا"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 2(4)، صص. 92-77.
  34. Mandel, M., 2009, “Mandel on Innovation and Growth Economic Statistic of the Decade Award: Finalists”, available from: http://innovationandgrowth.wordpress.com/ 2009/12/31/economic-statistic-of-the-decade-awardfinalists/
  35. Balaji, V., 2009, “What Does India's Future Hold for the World Economy?”, available from: http://seekingalpha. com/article/124531-what-does-india-s-future-hold-for-the-world-economy