خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535147 تاریخ انتشار: ۸ / ۷ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 132
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.4.535147

بررسی تعيين‌کننده‌های پايبندی به اخلاق علمی در بين اعضای هيات علمي؛مطالعه موردی دانشگاه تبريز

اخلاق علمی، پيش شرط اصلی استقرار نظام تضمين کيفيت آموزش عالی است. تعميم و گسترش ارزش‌های حاکم بررفتار علمی و حرفه‌ای در همه سطوح دانشگاهی می‌تواند موجب افزايش التزام اجتماعی استادان و دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه به دانشگاهيان و سلامت ارتباطات علمی و فعاليت پژوهشی گردد. هرچند ملاحظات و تعليمات اخلاقی، موضوعاتی بسيار کهن و پرسابقه اند و ليکن در شرايط امروزی جوامع بشری، به مسايلی حاد و اضطراری تبديل گشته‌اند که به لحاظ ارتباط و تقابل با مسايل و عناصر نوبنياد علمی و فنی ممکن است تازه و نو تلقی گردد و نيازمند مطالعات و تتبعات نوين باشند. در پژوهش حاضر عواملی که باعث افزايش پايبندی به اخلاق علمی در بين اساتيد دانشگاهی می‌گردد، شناسايی شده و تأثير هر يک از آنها بر اخلاق علمی سنجيده شده است. جامعه آماری پژوهش، اساتيد دانشگاه تبريزاست. داده‌ها از طريق پرسشنامه جمع‌آوری گرديد. پس از جمع‌آوری داده‌ها تجزيه و تحليل آنها به روش ضريب همبستگی و رگرسيون جندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. متغيرهای سرمايه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام گروهی و توليد علمی تاثير مثبتی بر ميزان پايبندی به اخلاق علمی در بين اساتيد دانشگاه تبريز دارند. همچنين رابطه بين اخلاق علمی با سرمايه اجتماعی قوی‌تر از رابطه بين مشارکت و يا ميزان توليد علمی با اخلاق علمی است.


اخلاق علمي
اساتيد دانشگاه تبريز
پايبندي

عسل شيشوانی
محمد عباس زاده
محمد باقر عليزاده اقدم
مينا تجويدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 132
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. انديشمند، ويدا، 1388، "شناسايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاهها به­منظور ارائه مدلي جهت ارتقا آن"، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، 3(2)، صص 34-9.
  2. ودادهير، ابوعلي، فرهود، داريوش، قاضي طباطبايي، سيدمحمود و توسلي، غلامعباس، 1387، "معيارهاي رفتار اخلاقي در انجام كارهاي عملي (تاملي بر جامعه شناسي اخلاق در علم-فناوري مرتن و رزنيك)"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، 3(4/3)، صص. 17-6.
  3. رضاييان فردويي، صديقه و  قاضي نوري، سيد سپهر، 1389، "مدل يابي نقش اخلاق در موفقيت سيستم هاي مديريت دانش"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(2)، صص 79-65.
  4. صالحي يزدي، فاطمه، سپهري، محمد مهدي و بحريني، محمد علي، 1390، "مطالعه فضاي همكاري هاي علمي-فني شركت هاي نانو در ايران با استفاده از نظريه شبكه هاي اجتماعي و رجوع به خبرگان"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 60-49.
  5. طباطبائيان، سيد حبيب‌ا...، بامدادصوفي، جهانيار، تقوا، محمدرضا و اسدي فرد، رضا، 1390، "گونه شناسي ساختارهاي مديريتي شبكه هاي رسمي همكاري علم و فناوري در ايران: مطالعه چند موردي"، فصلنامه سياست علم و فناوري، 3(3)، صص. 78-61.
  6. عباس‌زاده، محمد و مقتدايي، ليلا، 1388، "بررسي جامعه‌شناختي تاثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني"، مجله جامعه شناسي ايران، 10(1)، صص. 28-3.
  7. De lange, D., 2005, “How to Collect Complete Social Network Data?  Nonresponse Prevention, Nonresponse Reduction and Nonresponse Management based on proxy Information”, Unpublished Doctoral Dissertation, Ghent University, Belgium.
  8. Coromina Soler, L., 2006,"Social Networks and Performance in Knowledge Creation: An Application and Methodological Proposal", Ph.D. Dissertation, Department of Economics, University of Girona, available from: http://www.tdx.cat/handle/10803/7701.
  9. قانعي‌راد، محمدامين، 1385، "وضعيت اجتماع علمي در رشته علوم اجتماعي"، نامه علوم اجتماعي، بهار، 27، صص. 56-27.
  10. Miguelez, E., Moreno, R., and Artís, M., 2008, "Does social capital reinforce technological inputs in the creation of knowledge? Evidence from the Spanish regions", Research Institute of Applied Economics, pp.13-41, available from: http://www.ub.edu/irea/working_papers/2008.
  11. De Clercq, D. and Dakhli, M., 2004, "Human capital, social capital, and innovation: A multi-country study", Entrepreneurship and Regional Development, 16 (2), pp. 107-128.
  12. Milne, G.R.,2000, “Privacy and Ethical Issues in Database/Interactive Marketing and Public Policy: A Research Framework and Overview of the Special Issue”, Journal of Public Policy & Marketing,19(1), pp. 1-6.
  13. Schlegemilch, B. and Roberson, D.,1995, “The influence of country and industry on ethical perceptions of senior executives in the U.S. and Europe”, Journal of International Business Studies, 4th quarter, pp. 859-881.
  14. Evers, K., 2000, Formulationg International Ethics, Guidelines for Science: Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science, International Council for Science [Unions.]: ICSU, available from: http://www.aaas.org/spp/sfrl/per/per21.htm.
  15. ودادهیر، ابوعلی، 1377، "بررسی عوامل دانشگاهی سازمانی مؤثر بر افتداء به هنجارهاي و ضد هنجارهاي علم در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههاي ایران؛ مطالعه تطبیقی دانشگاههاي تبریز، تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی) گروه علوم اجتماعی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
  16. نعمتی هریس، مریم.، 1380، "برداشت دانشجویان دانشگاه تبریز از سوگیري هنجاري اساتید دانشگاه تبریز"، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.
  17. قاضی طباطبایی، سيدمحمود و مرجايي، سیدهادی، 1380، "بررسی عوامل مؤثّر برخود اثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 7(1)، صص. 58-31.
  18. فراستخواه، مقصود، 1385، "اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و ساز و کارهای اخلاقیات حرفه‌ای علمی در تضمین کیفیت آموزش عالی ایران"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1، صص. 27-13،
  19. گدازگر، حسین و علیزاده اقدم، محمد باقر، 1387، "بررسی سوگیری‌های هنجاری نسبت به علم دربین اعضای هیات علمی و نقش آن در تولید علم، مطالعه موردی :اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز"، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، 29(1)، صص. 22-1.
  20. فراستخواه، مقصود، 1389، "فرهنگ دانشگاهي، زندگي دانشجويي در ايران با تاكيد بر اخلاق علمي، مجموعه سخنراني‌هاي انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري(جلد اول)"، نشريه داخلي انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري، تابستان، صص. 50-38.