خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535145 تاریخ انتشار: ۸ / ۷ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 144
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.4.535145

تعيين روابط علّيتی شاخص‌های توسعه‌ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآيند تحليل مسير

در اين مقاله هدف اصلی بررسی ارتباط علّی و معلولی ميان شاخص‌های کارايی در حوزه علم و فناوری مورد استفاده بخش خصوصی صنعتی بر پايه کارت امتيازی متوازن می‌باشد. بررسی ميزان حمايت سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنايع و معادن در توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری بر اساس رويکرد کارت امتيازی در چهارجنبه بوده که در قدم اول شاخص‌های ارزيابی بر اساس مطالعات ميدانی و در نهايت تهيه پرسشنامه‌هايی دوطرفه در اين سازمان‌ها بدست آمده است. اين شاخص‌ها در دسته‌هايی به نام موضوعات راهبردی در وجه مورد نظر گروه‌بندی و ارتباط اوليه مفهومی ميان آنها ترسيم گرديد. در قدم بعدی روابط بين هر يک از اين موضوعات به کمک مفاهيم آماری اعتبارسنجی و در نهايت مسيرهای اجرايی اولويت‌بندی می‌گردند. اين تحقيق به مديران کمک می‌کند مديريت شاخص‌های کليدی در رسيدن به موفقيت را شناخته و مسيرهای بحرانی و نحوه غلبه بر مشکلات را مشخص کنند.


ارزيابي عملكرد
بخش خصوصي
تحليل مسير
علم و فناوري
كارت امتيازي متوازن

علی‌رضا علی احمدی
غلامحسين خالقی
ميثم جعفری اسکندری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 144
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. اکبري، حسين و داوري، دردانه، 1380، مديريت خصوصي‌سازي، سازمان بين‌المللي کار، تهران، ایران.
  2. بهکيش، محمد مهدي، 1380، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، نشر ني، چاپ اول، تهران، ایران.
  3. شوجي، سومينا، 1382، خصوصي‌سازي، ترجمه اکبر سعادت و فرخ نوذري، نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ایران.
  4. Baldwin, C.Y. and Clark, K.B., 1992, Capabilities and capital investment: new perspectives on capital budgeting, Journal of Applied Corporate Finance, 5(2), pp. 67-82.
  5. Wilson, A., 2003, How Process define & performance management, International Journal of Productivity and Performance Management, 53(3), pp. 261-267.
  6. Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 1992, The balanced scorecard measures that drive performance, Harvard Business Review, 70(1), pp. 71–79.
  7. De Koning, G.M.J., 2004, Making the balanced scorecard work (part 1), Gallup Management Journal, 8(1), pp. 1-4.
  8. Busi, M. and Bititci, U., 2006, Collaborative performance management: present gaps and future research, International Journal of Productivity and Performance Management, 55(1), pp. 7-25.
  9. Saiz, J.J.A., Bas, A.O. and Rodrı´guez, R.R., 2007, Performance measurement system for enterprise networks, International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4), pp. 305-334.
  10. Wiersma, E., 2009, For which purposes do managers use Balanced Scorecards? An empirical study, Management Accounting Research, 20(2), pp. 239-251. 
  11. قاضی نوری، سپهر و توسلی زاده، صادق، 1387، ارزیابی برنامه ملّی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملّی نوآوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4)، صص. 58-49.
  12. Neely, A., 1998, Measuring Business Performance, Profile Books Ltd: London.
  13. Kaplan, R. and Norton, D., 1996, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, 74(1), pp. 75–85.
  14. ثقفی، فاطمه و محامدپور، مریم، 1388، مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(2)، صص. 28-15.
  15. Bourne, M. and Neely, A., 2003, Implementing performance measurement systems: A literature review, International Journal of Business Performance Management, 5(1), pp. 1-24.
  16. Nørreklit, H., 2000, The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research, 11(1), pp. 65-88.
  17. Cebeci, U., 2009, Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard, Expert Systems with Applications, 36(1), pp. 8900-8909.
  18. Huang, H., 2009, Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective, Expert Systems with Applications, 36(1), pp. 209-218.
  19. Bobillo, F., Delgado, M., Romero, J. and Lopez, E., 2007, A semantic fuzzy system for a fuzzy balanced scorecard, Expert Systems with Applications, 36(1), pp. 423-433.
  20. Gumbus, A., 2005, Introducing the Balanced Scorecard: Creating Metrics to Measure Performance, Journal of Management Education, 29(4), pp. 617-630.
  21. Yang, M.C. and Tung, Y.C., 2006, Using path analysis to examine causal relationships among balanced scorecard performance indicators for general hospitals: the case of a public hospital system in Taiwan, Health Care Management Review, 31(4), pp. 280-288.
  22. Razmi, J., Ghaderi, S.F., Zairi, M. and Sadeghi, H.R., 2008, Compiling and prioritizing strategies for electrical energy production from fossil fuel with support of benchmarking, Benchmarking: An International Journal, 15(6), pp. 794-804.
  23. Wu, H.Y, Tzeng, G.H and Chen, Y.H., 2009, A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications, 36(1), pp. 10135-10147.
  24. Lee, A.H.I., Chen, W.C and Chang, C.J., 2008, A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications, 34(1), pp. 96–107.
  25. Kanji, G.K., 2002, Performance measurement system, Total Quality Management, 13(5), pp. 715–28.
  26. Huang, C.F., and Hsuch, L., 2007, A Study on the relationship between intellectual capital and business performance in the engineering consulting industry: A path analysis, Journal of civil engineering and management, 13(4), pp. 265-271.
  27. منصوری، علی، صفری، سعید، عباسی، داوود و صالحی، مهدی، 1387، کاربرد مدل تحلیل مسیر در تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)، مجله فرهنگ مدیریت، 17، صص. 110-89.
  28. معینی، علیرضا، جهانگشای رضائی، مرتضی و ایزدبخش، حمیدرضا، 1389، کاربرد تحلیل مسیر برای تعیین روابط بین شاخص‌های عملکردی در نیروگاه‌های حرارتی، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران- ایران.
  29. Kanji, G.K. and Sa´, P.M., 2002, Kanji’s business scorecard, Total Quality Management, 13(1), pp. 13–27.
  30. Burney, L., Christine, A., Henle, B. and Sally, K., 2009, A path model examining the relations among strategic performance measurement system characteristics, organizational justice, and extra- and in-role performance Laurie, Journal of Accounting, Organizations and Society, 34(3), pp. 305–321.
  31. Johnson, R.E., Selenta, C. and Lord, R.G., 2006, When organizational justice and the self-concept meet: Consequences for the organization and its members, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(2), pp. 175–201.
  32. Wunesch, K.L., 2006, Factor analysis, East Carolina University, Department of Psychology, Profile Books Ltd, London.