خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535138 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 145
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535138

ارائه مدلی کاربردی برای سنجش بلوغ مديريت دانش در صنعت نرم‌افزار

به هر ميزان که سازمان‌ها دارای فرايندهای دانش‌بر بيشتری باشند، به همان ميزان نيازمند برنامه‌های واقع‌گرا و کاربردی برای مديريت دانش سازمانی به‌عنوان منبعی راهبردی برای بهبودهای مستمر آتی خواهند بود. در اين پژوهش، هدف اصلی پژوهشگران، ارائه مدلی مدون و کاربردی برای شفاف‌سازی نقش سنجش بلوغ مديريت دانش و تشريح رويکردی است که توسط آن بتوان مديريت دانش را به‌صورت راهبردی و جهت بهبودهای مستمر آينده، مورد ارزيابی و بهبود قرار داد. برای دستيابی به اين هدف، مروری مختصر بر ادبيات مرتبط با مديريت دانش و ديدگاه فکری سرمايه‌های فکری ارائه شده و سپس، مفاهيم عملکرد دانش محور سازمانی (بر مبنای شاخص‌های سنجش مديريت دانش) مورد بحث قرار گرفته‌اند. سپس، مدلی شامل عوامل و شاخص‌های تأئيد شده در ادبيات موضوعی تحقيق ارائه شده است که در آن، شاخص‌ها برحسب ميزان پيچيدگی و دشواری و طبق ارزيابی و تأئيد خبرگان، در سطوح بلوغ توزيع شده‌اند. در پايان، معتبرترين شرکت توليدکننده نرم‌افزار در ايران به‌عنوان سازمانی دانش‌محور مورد سنجش قرار گرفته و توسط مدل بلوغ مديريت دانش، سطح بلوغ آن به‌صورت دقيق مشخص شده و راهکارهايی نيز جهت بهبود بلوغ مديريت دانش اين سازمان ارائه شده‌اند تا راهگشای تحقيقات آتی در زمينه سنجش بلوغ مديريت دانش در ديگر شرکت‌های توليدکننده نرم‌افزار ايران باشد.


مديريت دانش، سرمايه‌هاي فکري، بلوغ، عملکرد سازماني

ايمان رئيسی وانانی
بابک سهرابی
سيروس عليدوستی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 145
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Finn, O.B. and Torgeir, D., 2008, "Knowledge management in software engineering: A systematic review of studied concepts, findings and research methods used", Information and Software Technology, 50, pp. 1055-1068. doi:10.1016/j.infsof.2008.03.006.

  [2] Bose, R., 2004, "Knowledge management metrics", Industrial Management and Data Systems, 1046, pp. 457-468.

  [3] Davenport, T.H. and Beck, J.C., 2002, "The strategy and structure of firms in the attention economy", Ivey Business Journal, 66(4), pp. 48-54.

  [4] Groves, S., 2002, "Knowledge wins in the new economy", Information Management Journal, 36(2), p. 6.

  [5] Levett, G.P. and Guenor, M.D., 2000, "A methodology for knowledge management implementation", Journal of Knowledge Management,  4(3).

  [6] Liebowitz, J. and Suen, C.Y., 2000, "Developing Knowledge management metrics for measuring intellectual capital", Journal of Intellectual Capital, 1(1), pp. 54-67.

  [7] Kruger C.J. and Johnson, R.D., 2010, "Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective", International Journal of Information Management, 30, pp. 57-67, doi:10.1016/j.ijinfomgt.2009.06.007.

  ]8[ انواري رستمي، علي اصغر و شهايي، بهنام، 1388، "مديريت دانش و سازمان يادگيرنده: تحليلي بر نقش مستندسازي دانش و تجربه"، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت فناوري اطلاعات، 2،بهار و تابستان، صص 3-18.

  ]9[ رهنورد، فرج اله و خاوندکار، جليل، 1387، "تأثير اشتراک دانش بر توفيق در برون‌سپاري خدمات فناوري اطلاعات"، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت فناوري اطلاعات، 1،پائیز و زمستان، صص 49-64.

  ]10[ ساعدي، مهدي و حميدرضا، يزداني، 1388، "ارائة مدل فرايندي براي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر يادگيري سازماني در ايران خودرو: نظريه برخاسته از داده‌ها"، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت فناوري اطلاعات، 2، بهار و تابستان، صص 67-84.

  ]11[ طالب پور، عليرضا، ابويي اردكان، محمد و صدرا احمدي، 1388، "بررسي عوامل تأثيرگذار در بلوغ سازمان در رويكرد به كسب و كار الكترونيكي با استفاده از مدلFCM"، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت فناوري اطلاعات، 2، بهار و تابستان، صص 85-102.

  [12] Kruger C.J. and Johnson, R.D., 2009, "Assessment of knowledge management growth: a South Africa perspective", Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 61(6), pp. 542-564.

  [13] Kruger, C.J. and Snyman, M.M.M., 2007, "A guideline for assessing the knowledge management maturity of organizations", South African Journal of Information Management, 9(3), pp. -11.

  [14] Wenger, E., McDermott, R. and Synder, R., 2002, "Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge - Seven Principles for Cultivating Communities of Practice". Boston: Harvard Business School Press, pp. 107–136, Available at: http://hbswk.hbs.edu/archive/2855.html.

  [15] Bontis, N. and Choo, C.W., 2002, "The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge". New York:Oxford University Press. ISBN 019513866X, available at: http://choo.fis.toronto.edu/OUP/.

  [16] McInerney, C., 2002, "Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge". Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(12), pp. 1009–1018.

  [17]http://www.scils.rutgers.edu/~clairemc/KM_dynamic_nature.pdf.

  [18] Nanjappa, A. and Grant, M.M., 2003, "Constructing on constructivism: The role of technology", Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 2, available at: http://ejite.isu.edu/Volume2No1/nanjappa.pdf.

  [19] Snowden, Dave, 2002. "Complex Acts of Knowing - Paradox and Descriptive Self Awareness". Journal of Knowledge Management, 6(2), pp. 100 - 111.

  [20] Marr, B., 2005, "Perspectives on Intellectual Capital", Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.

  [21] Petty, R. and Guthrie, J., 2000, "Intellectual Capital : literature review – measurement, reporting and management", Journal of Intellectual Capital, 1(2), pp. 69–155.

  [22] Wiig and Karl, M., 2004, "People-focused knowledge management: how effective decision making leads to corporate success", Elsevier Inc., pp.37-213.

  [23] Itami, H. and Roehl, T.W., 1987, "Mobilizing Invisible Assets", Harvard University Press, Boston, MA.

  [24] Nonaka, I. and Takeuchi, I., 1995, "The Knowledge-creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation", Oxford University Press, Oxford.

  [25] Peteraf, M., 1993, "The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view", Strategic Management Journal, 14, pp. 91-179.

  [26] Pedrini, M., 2007, "Human capital convergence in intellectual capital and sustainability reports", Journal of intellectual capital, 8(2), pp. 54-346.

  [27] Senge, P.M., 1990, "The Fifth Discipline: the Art and Practice of the Learning Organization", Doubleday, New York, NY.

  [28] Wernerfelt, B., 1995, "The resource-based view of the firm: ten years after", Strategic Management Journal, 5(2), pp. 4-171.

  [29] Brooking, A., 1996, "Intellectual Capital", International Thompson Business Press, London.

  [30] Sveiby, K.E., 1998, "Den nya AÊ rsredovisningen'' [The New Annual Report] (in Swedish), Stockholm, Pub. details, see www.sveiby.com.au for English translation.

  [31] Stewart, T.A., 1997, "Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations", Doubleday, New York, NY.

  [32] Seetharaman, A., Sooria, H.H.B.Z. and Saravanan, A.S., 2002, "Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy", Journal of Intellectual capital, 3(2), pp. 128-148.

  [33] Gupta, B., Lyer, L.S., and Aronson, J.E., 2000, "Knowledge management: practices and challenges", Industrial Management and Data Systems, 100(1), pp. 17-21.

  [34] Marr, B., Schiuma, G. and Neely, A., 2004, "Intellectual capital – defining key performance indicators for organizational knowledge assets", Business Process Management Journal, 10(5), pp. 551-569.

  [35] Marr, B. and Schiuma, G., 2001, "Measuring and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy organizations", in Boune, M. (Ed.), Handbook of performance measurement, Gee, London.

  [36] Marr, B., Gupta, O., Pike, S. and Roos, G., 2003, "Intellectual capital and knowledge management effectiveness", Management Decision, 41(3), pp. 771–781.

  [37] Groth, J.C., 1994, "Human Capital and Europe Future", European Business Review, 94(5), pp. 20-27.

  [38] Guthrie, J. and Petty, R., 2000, "Intellectual capital: Australian annual reporting practices", Journal of Intellectual Capital, 1(3), pp. 241-251.

  [39] Brennan, N., 2001, "Reporting intellectual capital in annual reports- evidence from Ireland", Accounting, Auditing and Accountability Journal, 14(4), pp. 423-436.

  [40] Engstrom, T.E.J., Westnes, P., and Westnes, S.F., 2003, "Evaluating intellectual capital in the hotel industry", Journal of Intellectual Capital, 4(3), pp. 287-303.

  [41] Lim, L.L.K. and Dallimore, P., 2004, "Intellectual capital: management attitudes in service industries", Journal of Intellectual Capital, 5(1), pp. 94-181.

  [42] Bozbura, F,T., 2004, "Measurement and application of intellectual capital in Turkey ", The Learning Organization , 11(4-5), pp. 357-367.

  [43] Bontis, N., 2004, "National Intellectual Capital Index: a united nations initiatives for the Arab region", Journal of Intellectual Capital, 5(1), pp. 13-39.

  [44] Chen, P.G., 2005, "Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia ", Journal of Intellectual Capital, pp. 96- 385.

  [45] Peng, T.A., Pike, S. and Roos, G., 2007, "Intellectual capital and performance indicators- Taiwanese healthcare sector", Journal of Intellectual Capital, 8(3), pp. 56-538.

  [46] Huang, C.C., Luther, R. and Tayles, M., 2007, "An evidence-based taxonomy of intellectual capital", Journal of Intellectual Capital, 8(3), pp. 386-403.

  [47] Roos, J., Roos, G. and Edvinsson, L., 1998, "Intellectual Capital – Navigating the New Business Landscape", Macmillan, Basingstoke.

  [48] Sveiby, K.E., 1997, "The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets", Berrett Koehler, San Francisco, CA.

  [49] Edvinsson, L. and Malone, M.S., 1997, "Intellectual Capital. Realizing your Companies True Value by Finding its Hidden Brainpower", Harper Business Publisher, New York, NY.

  [50] Allee, V., 1999, "The art and practice of being a revolutionary", Journal of Knowledge Management, 3(2), pp.32-121.

  [51] Carson, E., Ranzijn, R., Winefield, A. and Marsden, H., 2004, "Intellectual capital: Mapping employee and work group attributes", Journal of intellectual capital, 5(3), pp. 55-443.

  [52] Cascio, W., 1998, "Valuing and costing intellectual capital", HR Monthly, February, pp. 12-16.

  [53] Fischer, M.M., 2001, "Innovation, knowledge creation and systems of innovation", The Annals of  Regional Science,  35, pp. 199-216.

  [54] Huang, K.T., 1998, "Capitalizing on intellectual assets", IBM Systems Journal, 37(4), pp. 83-570.

  [55] Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 1992, "The balanced scorecard. Measures that drive performance", Harvard Business Review, 70(1), pp. 71-80.

  [56] Lynn, B.E., 2000, "Intellectual capital: unearthing hidden value by managing intellectual assets", Ivey Business Journal, 64(3), pp. 48-52.

  [57] Nordhaug, O., 1998, "Competence specificities in organizations", International Studies of Management & Organization, 28(1), pp. 8-27.

  [58] Rastogi, P., 2000b, "Sustaining enterprise competitiveness – is human capital the answer?", Human Systems Management, , 19(3), pp. 193-203.

  [59] Van Buren, M.E., 1999, "A yardstick for knowledge management", Training & Development, 53(5).

  [60] Cohen, S. and Kaimenakis, N., 2007, "Intellectual capital and corporate performance in knowledge-intensive SMEs", The Learning Organization, 14(3), pp. 62-241.

  [61] Flostrand, P., 2006, " The sell side – observations on  intellectual capital indicators", Journal of Intellectual Capital, 7(4), pp. 457-473.

  [62] Guthrie, J., 2001, "The management, measurement and reporting of intellectual capital", Journal of Intellectual Capital, 2(1), pp. 27-41.

  [63] Ordonez de Pablos, P., 2002, "Evidence of intellectual capital measurement from Asia, Europe and the middle-East", Journal of Intellectual Capital, 3(3), pp. 287-302.

  [64] Seleim, A., Ashour, A. and Bontis, N., 2004, "Intellectual capital in Egyptian software firms", The Learning Organization, 11(4-5), pp. 332-346.

  [65] Johanson, U., Koga, C., Skoog, M. and Henningsson, J., 2006, "The Japanese Government’s intellectual capital reporting guideline", Journal of Intellectual Capital, 7(4), pp. 474-491.

  [66] Tovstiga, G. and Tulugurova, E., 2007, "Intellectual capital practices and  performance in Russian enterprises", Journal of Intellectual Capital, 8(4), pp. 695-707.

  [67] Ordonez de Pablos, P., 2003, "Intellectual capital reporting in Spain: a comparative view", Journal of Intellectual Capital, 4(1), pp. 61-81.

  [68] Litschka, M, Markom, A. and schunder, S., 2006, "Measuring and analyzing intellectual assets: an integrative approach", Journal of Intellectual Capital, 7(2), pp. 71-160.

  [69]  Roos, J. and Roos, G., 1997, "Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape", Macmillan, London.

  [70] Konrad Group (The), 1988, "The invisible balance sheet", available at: www.sveiby.com/articles/IntangAss/DenOsynliga.pdf.

  [71] Ordonez de Pablos, P., 2005, "Intellectual capital reports in India: lessons from a case study", Journal of Intellectual Capital, 6(1), pp. 141-149.

  [72] Mayo, A., 2001, "The Human Value of the Enterprise: Valuing People as Assets: Monitoring, Measuring, Managing", Nicholas Brealey Publishing, London.

  [73] Darroch, J., 2003, "Developing a measure of knowledge management behaviors and practices", Journal of Knowledge Management, 7(5), pp. 41-54

  [74] Jacobsen, K., and Hofman-Bang, P., 2005, "The IC Rating model by Intellectual Capital Sweden", Journal of Intellectual Capital, 6(4), pp. 570-587.

  [75] Sanchez-Canizares, S.M., Munoz, M.A.A. and Lopez-Guzman, T., 2007, "Organizational culture and  intellectual capital: a new model", Journal of Intellectual Capital, 8(3), pp. 409-430.

  [76] Ordonez de Pablos, P., 2004, " Measuring and reporting structural capital - Lessons from European learning firms", Journal of Intellectual Capital, 5(4), pp. 629-647.

  [77] Curtis, B., Hefley, B. and Miller, S., 2009, "People Capability Maturity Model (P-CMM) Version 2.0", Second Edition, Carnegie Mellon University.

  [78] Khatibian, N., Hasan gholi pour, T. and Abedi Jafari, H., 2010, "Measurement of knowledge management maturity level within organizations", Business Strategy Series, 11(1), pp. 54-70.

  [79] Dayan, R., and Evans, S., 2006, "KM your way to CMMI", Journal of Knowledge Management, 10(1), pp. 69-80,

  [80] Ramanujan, S. and Someswar, K., 2004, "Comparison of knowledge management and CMM/CMMI implementation", Journal of American Academy of Business, 4(1-2), pp. 271-275.

  [81] Keeni, G., 2000, "The Evolution of Quality Processes at Tata Consultancy Services", IEEE Software, 17(4), pp. 79-88.

  [82] Robinson, H.S., Anumba, C.J., Carrillo, P.M. and Al-Ghassani, A.M., 2006, "STEPS: knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability", Business Process Management Journal, 12(6), pp. 793-808.

  [83] Ehms, K. and Langen, M., 2002, "Holistic Development of Knowledge Management with KMMM", Siemens AG/Corporate Technology, Munich.

  [84] Paulzen, O. and Perc, P., 2002, "A maturity model for quality improvement in knowledge management", Proceedings of The 13th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2002).

  [85] Kulkarni, U. and Freeze, R., 2004, "Development and validation of a knowledge management capability assessment model", Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems.

  [86] KPMG Consulting, 2000, "Knowledge Management Research Report 2000", available at: www.Kpmg.co.uk.

  [87] Klimko, G., 2001, "Knowledge management and maturity models: building common understanding", Proceedings of the 2nd European Conference on Knowledge Management.

  [88] Weerdmeester, R., Pocaterra, C. and Hefke, M., 2003, "VISION Next-Generation Knowledge Management D5.2. Knowledge Management Maturity Model", Information Societies Technology (IST) Programme, Brussels.

  [89] Mohanty, S.K. and Chand, M., 2004, "5iKM3 Knowledge Management Maturity Model for Assessing and Harnessing the Organizational Ability to Manage Knowledge", Tata Consultancy Services, Mumbai.

  [90] WisdomSource, 2004, "Knowledge management maturity (K3M)", Wisdomsource News, 2(1), available at: www.wisdomsource.com/wisdomsourcenews-20040531.html

  [91] Lawshe, C.H., 1975, "A quantitative approach to content validity", Personnel Psychology, 28(4), pp. 75-563.

  ]92[ آذر، عادل، 1380، "بسط و توسعه روش آنتروپي شانون براي پردازش داده‌ها در تحليل محتوي"، 11(38-37)، بهار و تابستان.

  ]93[ نجمي، منوچهر و حسيني، سيروس ، 1383، "مدل سرآمدي EFQM: از ايده تا عمل (بر اساس ويرايش سال 2003 ميلادي)"، چاپ چهارم، تهران، نشر روناس.