خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535137 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 143
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535137

اثر پيش‌فرض‌های متعارض در سياستگذاری علم و فناوری: موردکاوی فرايند تصويب قانون ايمنی زيستی در ايران

قانون ايمنی زيستی کشور، در ارتباط با فناوری زيستی و مواجهه با ريسک‌های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر ميان وزارتخانه و سازمان‌های درگير در ارديبهشت ماه 1388 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که اين قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی‌تواند بکند، بلکه احياناً به معضلات موجود دامن نيز خواهد زد. موضوع مورد بحث اين مقاله، بررسی کشمکش‌ها و اختلاف‌هايی گسترده پيرامون قانون ايمنی زيستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زيستی است. اختلاف نظر و کشمکش‌های گسترده در سيستم‌های سياستگذاری حکومت‌ها و دولت‌ها، به خصوص زمانی که ريسک، علم و فناوری با يکديگر گره می‌خورند يکی از حوزه‌هايی است که پژوهشگران حوزه سياستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته‌اند. مقاله حاضر عقيده دارد که وجود مجموعه‌ای از پيش‌فرض‌های جهت‌دهنده و متعارض درون سيستم قانون‌گذاری کشور باعث فقدان شکل‌گيری تفاهم و رسيدن به پارادايم مشترک و در نتيجه دامنه‌داری اختلاف‌ها گرديده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرايط ايران است، چنين پيش‌فرض‌هايی احصاء گرديده و تفاوت‌های ميان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل‌گيری تفاهم آشکار می‌گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنين پيش‌فرض‌هايی درون سازمان‌های دخيل در اين موضوع وجود داشته باشد، کشمکش‌ها ادامه خواهد يافت و بنابراين به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرايی، مقاله پيشنهاد می‌دهد کنشگران بايد ابتدا در ارتباط با پيش‌فرض‌های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سايه تفاهم ايجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرايی حرکت کنند. ايمنی زيستی، فناوری‌زيستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا


ايمني زيستي، فناوري‌زيستي، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

ابراهیم سوزنچی کاشانی
اسکندر اميدی نيا

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 143
 • رفرنس
 • [1] Schon D.A. and Rein, M., 1994, "Frame reflection: towards the resolution of intractable policy controversies", New York, Basic Books.

  [2] Rein M. and Schon, D., 1993,"framing policy discourse. the argumentative turn in policy analysis and planning," fischer F. and Forester J. Durham and London, Duke University Press.

  [3] Weber, M., 1948, "the social psychology of the world religions", From Max Weber. Gerth H. H. and Wright C. London, Routledge and Kegan Paul.

  [4] Majone, G., 1989, "Evidence, Argument, & Persuasion in the Policy Process", New Haven, CT: Yale University Press

  [5] Fischer, F. and Forester, J., 1993, "Introduction. the argumentative turn in policy analysis and planning", Fischer F. and Forester J. Durham and London, Duke University Press.

  [6] Wynne, B., 1982, "Rationality and Ritual: thw windsclae inquiry and nuclear decisions in Britain", The British Society for the History of Science, Alphaprint, Preston, England.

  [7] Wynne, B., 1992, "Risk and Social learning: reification to engagement. social theories of risk". Krimsky S. and Golding D. New York, Praeger: pp. 275-297.

  [8] Jasanoff, S., 1993, "bridging the two cultures of risk analysis." Risk analysis, 13(2), pp. 123-129.

  [9] Jasanoff, S., 1995, "product, process or programme: three cultures and the regulation of biotechnology". resistance to new technology. Bauer M. Cambridge UK, Cambridge University Press: pp. 311-331.

  [10] Jasanoff, S., 2005, "Design on Nature: Scinence and Democracy in Europe and the United States", Princeton and Oxford, Princeton University Press.

  [11] Levidow, L., Carr, S., Wield, D. and Von Schomberg, R., 1997, "European Biotechnology Regulation: Framing the Risk Assessment of a Herbicide-Tolerant Crop." scince technology and human values, 22(4), pp. 472-505.

  [12] Millstone, E., Van Zwanenberg, P., Marris, C., Levidow, L. and Torgersen, H., 2004, "science in trade disputes related to potential risks: comparative case studies", Seville.

  [13] Van Zwanenberg, P. and Millstone, E., 2005, "BSE: risk, science and governance", New York, Oxford University Press.

  [14] Goffman, E., 1974, "Frame analysis: an essay on the organization of experience". Cambridge, Harvard University Press.

  [15] Bateson, G., 1955, "A theory of play and fantasy", New York, New York academy of science.

  [16] Gamson, W.A. and Modigliani, A., 1989, "emedia discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach." the americal journal of sociology, 95(1), pp. 1-37.

  [17] Benford, R.D. and Snow, D.A., 2000, "framing processes and social movements: an overview and assessment." annual review of sociology, 26, pp. 11-39.

  [18] Schon, D.A., 1983, "The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action", London. Temple Smith.

  [19] Simon, H., 1969, "The sciences of the artificials", MIT Press, Cambridge, 1st Edition.

  [20] Bedsworth, L.W., Lowenthal, M.D. and Kastenberg, W.E., 2004, "uncertainty and regulation: the rhetoric of risk in the California low-level radioactive waste debate", Science, technology and human values, 29, pp. 406-427

  [21] Millstone, E. and Van Zwanenberg, P., 2003, "Food and agricultural biotechnology policy: how much autonomy can developing countries exercise?", Development policy review, 21(5-6), pp. 655-667.

  [22] Gupta, A. and Falkner, R., 2006, "the influence of the cartagena protocol on biosafety: comparing Mexico, China and South Africa." Global Environmental Politics, 6(4), pp.23-55.

  [23] Morris, E.J., 2008, "the Cartagena protocol: implications for regional trade and technology development in Africa", Development policy review, 26(1), pp.29-57

  [24] Karembu, M., Otunge, D. and Wafula, D., 2010, "developing a biosafety law: lessons from the Kenyan experience", ISAAA AfriCenter, Nairobi, Kenya.

  [25] Millstone, E., Van Zwanenberg, P., Levidow, L., Spok, A., Hirakawa, H. and Matsuo, M., 2008, "risk-assessment policies: differences across jurisdictions", Seville, institute for prospective technological studies (ipts).

  [26] Millstone, E., 2009, "science, risk and governance: radical rhetorics and the realities of reform in food safety governance." research policy, 38(4), pp. 624-636.

  [27]Yin, R., 2003, "Case study research design and methods", London, Sage Publications.

  [28] Shavelson, R. and Townes, L.E., 2002, "scientific research in education" Washington: DC, National Academy Press.

  [29] Yin, R., 1981, "the case study as a serious research strategy." knowledge: creation, diffusion, utilization, 3, pp. 97-114.

  [30] Patton, M.Q., 2002, "qualitative research and evaluation methods", Sage.

  [31] Wynne, B., 1980, "technology, risk and participation: on the social treatment of uncertainty, society, technology and risk assessment", Conrad J., pp. 83-107.