خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535135 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 124
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535135

الگوی حمايت از شکل‌گيری شرکت‌های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمايه‌گذاری خطرپذير؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه کارآفرين امروز بايد بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محيط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمايت از تجاری‌سازی باشد. سرمايه‌گذاری خطرپذير به عنوان اهرمی توانمند می‌تواند در کنار ساختارهای ديگر حمايتی، شکاف تأمين مالی و کمک‌های مديريتی مورد نياز شرکت‌های فناوری محور دانشگاهی را پر کند. اين‌که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگيری ابزار سرمايه‌گذاری خطر‌پذير با چه ملاحظاتی روبروست و چگونه می‌تواند اين زيرساخت را برای گام برداشتن در مسير تبديل شدن به دانشگاه کارآفرين به خدمت بگيرد، پرسش اين تحقيق است. اين پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌تواند داشته‌باشد که در قالب سناريوها يا راه حل‌های جايگزين، قابل ارائه به تصميم‌گيران هستند. در اين مقاله برای سناريوسازی از تحليل ريخت‌شناسی استفاده شده است. اولين گام در تحليل ريخت‌شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقيق به ابعاد و مراحل فرعی است که به اين منظور بر مبنای يک مدل کاربردی، ابعاد مسئله تشريح و با مصاحبه از دوگروه، يعنی دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمايه‌گذاری خطرپذير و همچنين مطالعه قوانين حاکم، گزينه‌های ممکن هر بعد استخراج گرديده‌اند. حذف مسيرهای غير ممکن از ترکيب تمام گزينه‌ها، با مقايسه زوجی و روش فار (FAR) صورت گرفته که به اين ترتيب، مسيرهای فاقد ناسازگاری، در نهايت پنج سناريو يا گزينه تصميم را برای ارائه به تصميم‌گيرندگان ايجاد کرده است. کليدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرين، سرمايه‌گذاری خطرپذير، تحليل ريخت‌شناسی، برنامه‌ريزی سناريو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ايران


دانشگاه کارآفرین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت‌شناسی، برنامه‌ریزی سناریو، شرکت‌های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران

ماندانا آزادگان مهر
محمد سعيد جبل عاملی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 124
 • رفرنس
 • [1] Etzkowitz, H., 2006, "The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm; Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia", May 29-31, 2006 United Nations Conference Center, Addis Ababa Ethiopia, Available at: http://www.iked.org/ethiopia/web/Papers.html

  ]2[ حاج حسینی، ح. و فکور، 1387، "كارآفريني دانشگاهي و تجاري‎سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‎هاي ایران (مطالعة موردی 7 دانشگاه مهم کشور)"، سیاست علم و فناوری، 1(2)، صص 70-59.

  [3] Widding, L.O., Mathisen, M.T. and Madsen,O., 2009, "University-affiliated Venture Capital funds: funding of University Spin-Off companies", International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 8(2-3), pp. 229-245.

  [4] Carayannis, E.G., Rogers, E.M., Kurihara, K. and Allbritton, M.M., 1998, "High technology spin- offs from government R&D laboratories and research institutes", Technovation, 18(1), pp.1–10.

  ]5[ باقری، ک. و محبوبی، ج.، 1383، "سرمایه‌گذاری خطر پذیر"، نشر پاکنویس با همکاری بنیاد توسعة فردا، تهران.

  [6] Etzkowitz, H., "The evolution of the entrepreneurial university", Int. J. Technology and Globalisation, 1(1), pp.64–77.

  [7] Pérez-Pérez, M. and Martinez-Sánchez, A., 2003, "The development of university spin-offs: early dynamics of technology transfer and networking", Technovation, 23(10), pp. 823–831.

  [8] Nicolaou, N., 2005, "Institutional Structures and the Creation of University Spinouts", Samedan LTD, Pharmaceutical Publishers. Website: http://www.samedanltd.com, last accessed on August, 13, 2006.

  [9] McNally, k.,1995, "Corporate venture capital: the financing of technology businesses", International Journal of  Entrepreneurial Behaviour &Research, 1(3).

  [10] Christofidis, C. and Debande, O., 2001, "Financing innovative firms through venture capital", EIB sector papers, European Investment Bank.

  [11] National Venture Capital Association (NVCA), 2004, "What is venture capital", Available at: http://www.nvca.com/def.html

  ]12[ هومن، ح.ع.، 1376، "شناخت روش علمی در علوم رفتاری"، نشر پارسا، تهران.

  [13] Kolb, D.S. and Clay, S.B., 2000. "Scenario Planning: A Tool for PlanningUnder Uncertainty", The Alliance Report, August.

  [14] Conway, M., 2004, "Scenario Planning: An Innovative Approach to Strategy Development".

  [15] O’Brien, P., 2000, "Scenario Planning: A Strategic Tool", Bureau of Rural Sciences, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry –Australia (AFFA).

  [16] Miles, I., Keenan, M. and Kaivo-Oja, J., 2002, "Handbook of knowledge Society foresight", PREST & FFRC.

  [17] Nguyen, M.T. and Dunn, M., 2009, "Some Methods for Scenario analysis in defence strategic planning", Australian Department of Defence, Defence Science and Technology Organization, DSTO-T-2242.

  [18] Barkley, D. and Markley, D.M., 2001, "Nontraditional Sources of Venture Capital for Rural America", Rural America, 16(1).

  [19] Barkley, D.L., Markley, D.M., Freshwater, D., Rubin, J.S. and Shaffer, R., 2001, "Establishing nontraditional venture capital institutions: lessons learned", RUPRI Rural Equity Capital Initiative.

  ]20[ شیوه‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی، 1384، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری