خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535133 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 136
DOI: 10.22034/jstp.2011.2.4.535133

بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ايران

امروزه بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به ويژگی ها و مزيت های خاص خود و سهم به‌سزايی که در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی می کنند. در واقع اين بنگاه‌ها برحسب ميزان نوآوری و رقابت پذيری ميتوانند بطور پايدارتری در عرصه اقتصاد ملی ايفای نقش نمايند. از اين رو کسب شناخت از روش‌ها و منابع کسب فناوری در اين بنگاه‌ها اهميت می يابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌ها و منابع مختلف کسب فناوری در منتخبی از صنايع کوچک ايران به اجرا درآمده است. نتايج بررسی نشان می دهد در کنار فعاليت‌های غير رسمی تحقيق و توسعه که در تمامی شرکت های مورد بررسی جريان دارد، از ميان روش‌های مختلف، مهمترين روش کسب فناوری در اين شرکت ها خريد ماشين‌الات و تجهيزات است که از شرکت‌های صنعتی به عنوان مهمترين منابع کسب فناوری تهيه می کنند و در مرحله بعد استفاده از خدمات مشاوره‌ای از شرکت های خدمات مهندسی دومين روش ترجيحی آنها برای کسب فناوری است. روشهايی از قبيل خريد ليسانس و برون سپاری تحقيق و توسعه از رواج بسيار کمتری در اين شرکت‌ها برخوردار است و روش‌های خريد کل يا بخشی از ساير شرکت ها و يا خريد اطلاعات يا خدمات ويژه از ساير شرکت‌ها اساساً مورد استفاده نمی باشند. يافته‌ها نشان می دهد تعامل شرکت‌های مورد بررسی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی به عنوان يکی ازمنابع کسب فناوری در سطح بسيار پائينی قرار دارد.


بنگاه هاي كوچك
روش هاي كسب فناوري
منابع فناوري

بهمن فكور
محمدتقی انصاری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 136
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 •  [1] سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، 2003، مترجم شقاقي، ع. و شفيعي، م. 1384،  استراتژي افزايش مشاركت موثر و رقابتي: بخش صنايع كوچك و متوسط در توسعة اقتصادي و صنعتي جمهوري اسلامي ايران ، تهران، رسا.

  [2] Lipscomb, M.and McEwan, A.M. 2001; "Technology transfer in SME’s: The TCS model at Kingston University"; Manufacturing Information Systems Proceedings of the 4th SME International Conference, Aalborg University, Denmark, 14-16 May 2001.

  [3] Sandven, T. 1996; "Technology acquisition by SME’s in Norway", STEP Report, ISSN: O804-8185 Available at: http://www.step.no.

  [4] Caputa, A.C., Cucchiella, F., Fratocchi, L., Pelagagge, P.M. and Scacchia, F. 2002; "A methodological framework for innovation transfer to SME’s "; Industrial Management & Data Systems, 102/5(2002) 271-283.

  [5] Nepal, C., Karky, B.R. and Niraula, K.P. 2001; Technology transfer in SMEs: Problems and issues in the context of Nepal ; ESCAP publications, available at: www.unescap.org/tid/publication/indpub2306_chap3.pdf

  [6] Kondo, M 2001; "Networking for technology acquisition and transfer"; Forum on management of technology: global forum with focus on the Arab Region; UNIDO, Vienna, Austria, 29-30 May 2001.

  [7] Buratti, N., and Penco, L. 2001; "Assisted technology transfer to SMEs: lessons from an exemplary case"; Technovation; 21, p35-43.

  [8] Morrissey, M.T., and Almonacid, S. 2005; "Rethinking technology transfer "; Journal of Food Engineering; 67 , 135-145.

  [9] Olszta, M.W. 2000; The transfer of technology to SME manufacturers; Project No. 49-HXA-9921, Worcester Polytechnic Institute, UK.

   [10] Shapira, P. 1997; "Factors influencing technology use in small and mid-sized firms"; Seminar on industrial modernization: policy, practice and evaluation; Available at: www.cherry.gatech.edu/sim/students/papers97S/tejada.pdf

  [11] Narula, R.; "R&D Collaboration by SME’s: new opportunities and limitations in the face of globalation"; Technovation; 24(2004), 153-161.

  [12] Aragon, C.T., Rystie, M. and Matundan, L. P. 2005; "Thechnology Acquisition and Transfer"; CACCI Journal, vol. 2.

   [13] Izushi, H.; "Impact of the length of relationships upon the use of research institutes by SMEs"; Research Policy; 32(2003), 771-788.

   [14] Woolgar, S., Vaux, J., Gomes, P., Ezingeard, J.N. and Grieve, R. 1998; "Abilities and competencies required, particularly by small firms, to identify and acquire new technology"; Thechnovation; 18(8/9), 1998, 575-584.

  [15] Bischof, J.; "EST Technology transfer and diffusion barriers and lesson learned"; CTI Seminar on Technology transfer and diffusion; New Delhi, 11-12 Maech 2004.

  [16] Flor, H.J. 1997; Technology transfer from research institutes to small and medium-sized enterprises; SINTEF Industrial Management, National Co-ordinator TEFT and IRC Norway.

  [17] Stock, G. N., Greis, Noel P. and Fischer, W. A. 2002; "Firm size and dynamic technological innovation"; Technovation; 22 537–549.

  [18] Rogers, M. 2004; "Network, Firm size and Innovation", Small Business Economics, 22, 141-153.

  [19] Graziadio, T. Zawislak, P. A. 1997;  "The Role of Informal R&D Activities in the Evaluation of the SMEs Technological Capability - the Mechanics Industry in Brazil"; Proceedings of the Thirtieth Annual Hawwaii International Conference On System Sciences; ISBN 0-8186-7862-3/97.

  [20] Vaona, A. Pianta, M., "Firm size and innovation in European manufacturing"; Small Business Economics; (2008) 30:283–299.