خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535130 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 148
DOI: 10.22034/jstp.2011.2.4.535130

ارائه روشی برای بودجه‌بندی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قيمت تمام شده توليدات علم و فناوری

اهميت و کمبود منابع مالی، ضرورت توجه به تدوين روش های علمی برای بودجه بندی دستگاه ها را در اسناد برنامه های توسعه به همراه داشته است، بر اين اساس در مقاله حاضر به ارائه روشی برای بودجه بندی دستگاه‌های پژوهشی و فناوری بر مبنای قيمت تمام شده توليدات علم و فناوری پرداخته شده است. برای تحقق اين امر ابتدا براساس مطالعات کتابخانه‌ای شاخص‌های علم و فناوری برای اندازه‌گيری ميزان توليدات علم و فناوری دستگاه‌ها احصاء و سپس با نظرسنجی از خبرگان دستگاه‌های پژوهشی و فناوری، شاخص ها در قالب دو دسته توليدات علمی و فناوری نهايی گرديدند. سپس برای تعيين ضرايب اهميت شاخص ها نسبت به يکديگر، نظرات خبرگان دستگاه‌های پژوهشی و فناوری در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوری و با استفاده از روش AHP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و براساس ضرايب حاصله، ميزان توليدات علم و فناوری دستگاه‌ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، ميزان توليد علم و فناوری، قيمت تمام شده يک واحد توليد علم و فناوری، مد قيمت تمام شده يک واحد توليد علم و فناوری دستگاه‌ها در سال قبل و نيز نرخ رشد تورم در همان سال، ميزان توليد علم و فناوری و قيمت تمام شده يک واحد توليد علم و فناوری در سال جديد و در نتيجه اعتبار دستگاه های پژوهشی و فناوری بر اساس قيمت تمام شده توليدات علم و فناوری با توجه به زمينه علمی فعاليت دستگاه ها ارائه شده است.. کليدواژه‌ها: بودجه بندی، پژوهش، فناوری، قيمت تمام‌شده توليدات علم و فناوری.


بودجه بندي
پژوهش
قيمت تمام شده توليدات علم و فناوري

فاطمه پورطالعی
محمد آتشک

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 148
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سابق)، 1384، قانون برنامه چهارم توسعه.

  [2] Berden & Banata. 1994; Using performance indicators to guide strategic decision making.San Francisco; Jossy Bass Publishers.

  [3] Grosjean, J, Grosjean, G. 2000; "The use of performance models in higher education: A comparative international review"; Education Policy Analysis Archives.vol:8 (30), pp: 1-35, available at:

  http://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/421/544

  [4] Detch, R.E. 2001; Measuring performance in higher education; Tennessee Higher Education. 

  [5] Kells, h.r. 1990; The development on performance indicators for higher education; Jessica kingsley.

  [6] Cuenin, s. 1994; The use of performance indicators in universities: an international survey; Jessica kingsley.

  [7] Guthrie, H. 1991; Performance indicators; revisited, New York: Mac Milan.

  [8] قورچيان، نادرقلي و خورشيدي، عباس 1379، شاخص هاي عملكردي در ارتقاي مديريت كيفي نظام آموزش عالي، تهران:فراشتاختي انديشه.

  [9] عزتي، ميترا 1388،  «ارائه الگوي تاثير تغيير سازوكارهاي تخصيص منابع مالي بر عملكرد آموزشي گروه هاي آموزشي دانشگاهي: مورد پژوهي دانشگاه تهران»، پايان نامه دكتري، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.

  [10] ساكتي، پرويز، سعيدي، احمد 1388، «چالش ها و راهكارهاي بكارگيري شاخص هاي عملكردي در بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي دولتي ايران»، سومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران 17و18 تيرماه.

  [11] هيات نظارت و ارزيابي علمي و فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1383، تاريخچه ارزيابي علم و فناوري و ظهور شاخص هاي علمي با تاكيد بر كشور آمريكا.

  [12] Stinson, C. 2003; "A historical review and financial analysis of higher education funding in Tennessee"; Dissertation for doctor of Education in Higher Education Administration, East Tennessee State University, Department of Education and Policy Analysis.

  [13] Spathis, C. John Ananiadis, J. 2004; "The accountability system and resource allocation reform in a public university"; International Journal of Educational Management. Vol: 18(3), pp: 196-204.

  [14] Clarke, G. 1997;  "Reassessing resource allocation strategies in higher education: methods for analysis"; International Journal of Educational Management, Vol: 11(6), pp: 286-292.

  [15] Creaner, EG. 1998;  Assessing Faculty Publication Productivity: Issue of Equity; Institute for education Policy Studies. Washington DC.1183-2003.

  [16] The Australian National University, 2005;  Quantitative Indicators for Research Assessment – A Literature Review.

  [17] وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، 1387، آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي.

  [18] وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 1382، گزارش ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي سال 1382 مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشور .

  [19] هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1384، اولين ارزيابي خرد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي دولتي .

  [20] هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، 1382، گزارش ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران .

  [21] وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ، 1386، گزارش مدل منطق توزيع بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي وابسته.

  [22] اصغرپور، محمدجواد،يوسفي،ام البنين، 1381، «استفاده از تصميم‌گيري گروهي چندمعياره در توزيع اعتبارات واحدهاي پژوهشي دانشگاه»، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع.

  [23] سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1382، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي.

  [24]زلفي‌گل، محمدعلي، كياني،ابوالفضل،1385، شاخص‌هاي  انتخاب و انتخاب شاخص‌ها، بنياد ملي نخبگان. 

  [25] Duryea, M, Hochman, M, Parfitt, A. 2007; "Measuring the   Impacts   of   Research";  research global, February 2007, pp: 8-10. Available at: http://www.atn.edu.au

  [26] Godin, B., & Dore, C. 2004; Measuring the impacts of science: Beyond the economic dimension. Montreal, ON: INRS.