خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535124 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 151
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535124

ارزيابی پياده‌سازی سياست‌های علم و فناوری مراکز تحقيقاتی دستگاه‌های اجرايی

چگونگی طرح‌ريزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش‌ها در گام‌های مختلف سياست‌گذاری، برنامه‌ريزی، اجرا و ارزيابی از جايگاهی ويژه در کارامدی نظام‌های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی کلان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری با ارزيابی سياست‌های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقيقاتی دستگاه‌های اجرايی کشور، گامی اوليه را در بنيادی‌ترين لايه‌ اين مراحل، يعنی سياست‌گذاری پژوهش، برداشته است. ارزيابی اين مراکز تحقيقاتی، بر روش خود ارزيابی در کنار بازديدهای حضوری و مصاحبه‌های نيمه‌ساخت‌يافته مبتنی بوده و در بيست مرکز تحقيقاتی تابع دستگاه‌های اجرايی کشور انجام شده است.1 در اين مقاله پس از تشريح مبانی نظری ارزيابی سياست‌ها و با نگاه به سياست‌های اجرايی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقيقاتی دستگاه‌های اجرايی، بر روش، فرايند و نتايج ارزيابيِ انجام‌شده مروری صورت می‌گيرد و در پرتو آن پيشنهادهايی برای کارايی و اثربخشی بيش‌تر ارزيابی سياست‌ها در حوزه پژوهش ارائه می‌شود.


ارزيابي سياست
سياست علم و فناوري
مراكز تحقيقاتي

حبیب‌الله طباطبائیان
سید محمدحسین شجاعی
مهدي فاتح راد

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 151
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: عضو هیأت علمی دانشگاه شريف، تهران، ایران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: عضو هیأت علمی دانشگاه شريف، تهران، ایران
 • رفرنس
  1. OECD. , 2002, "Frascati Manual- Proposed Standard Practice for Survey on Research and Experimental development", Paris : OECD.
  2. شورای عالی انقلاب فرهنگی- هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۲، «ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: اولین ارزیابی کلان»، تهران، هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  3. شورای عالی انقلاب فرهنگی- هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی ، ۱۳۸۵، «ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: دومین ارزیابی کلان- با نگاهی به توسعه متوازن علم و فناوری»، تهران ، هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  4. شورای عالی انقلاب فرهنگی- هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۶، «ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: سومین ارزیابی کلان- با نگاهی به توسعه فناوری»، تهران، هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  5. نوروزي چاكلي، عبدالرضا و نورمحمدي، حمزه علي، ۱۳۸۶، «وضعيت توليدات علمي ايران و كشورهاي منطقه در سال 2005 و ۲۰۰۶ بر اساس آمار مؤسسه اطلاعات علمي»، تهران ، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.
  6. دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷، «خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی در سال‌های ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵)»، تهران ، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.
  7. Segone, M., et al., 2008, "Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence-based policy making", [ed.] Marco Segone. Geneva : UNICEF.
  8. Consemüller, K., 2007, Evaluation of Research and Technology Policy in Austria, in: Platform RT Policy Evaluation & Austrian Council for RTD (Eds.), Evaluation of Austrian Research and Technology Policies". Vienna : Austrian Council for Research and Technology Development.
  9. Kusek, J. Z., Rist, R. C. ,2004, "Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington, DC ", The World Bank. 0-8213-5823-5.Fahrenkrog, G., et al., 2002, "RTD Evaluation Toolbox- Assessing the Socio-Economic Impact of
  10. RTD-Policies",[ed.] Gustavo Fahrenkrog, et al. Seville : European Commission.
  11. OECD., 2002, "Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management", Paris : OECD/DAC(Development Assistance Committee).
  12. Cabinet of Japan., 2007, Basic Guidelines for Implementing Policy Evaluation. Ministry of Internal Affairs and Communications. [Online]. http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/pes/basic_guidelines.pdf.
  13. Staronova, K., 2007, "Mapping of ex-ante Policy Impact Assessment: Experiences and Tools in Europe. Bratislava : UNDP (United Nations Development Programme)", 978-92-9504-276-6.
  14. Bäcklund, A. K., 2009, "Impact assessment in the European Commission– a system with multiple objectives", environmental Science & Policy, In Press, Available online.
  15. Bellamy, J.A., MacLeod, N.D., 1998, "Evaluation of science-based research and development: A review in the context of integrated catchment management. In: Williams, J., Hook, R., and Gascoigne, H. "(eds.), Farming Action - Catchment Reaction. CSIRO: Australia.
  16. MFAF., 2007, "Evaluation guidelines: between past and future. Helsinki : Ministry for Foreign Affairs of Finland", Hakapaino Oy. 978-951-724-624-8.
  17. Molloy, D., Woodfield, K., Bacon, Jo., 2002, "Longitudinal qualitative research approaches in evaluation studies", London, Department for Work and Pensions.
  18. McDavid, J. C, Huse, I., 2008, "Policy Evaluation Guide for the B.C. Government", s.l. : School of Public Administration University of Victoria.
  19. Purdon, S., et al., 2001, "Research methods for policy evaluation", London: National Centre for Social Research, Department for Work and Pensions. 185197 934 6.
  20. The World Bank, "Impact Evaluation: Overview", The World Bank, [Online] http://go.worldbank.org/2DHMCRFFT2.
  21. Georghiou, L., et al., 2002, "Assessing the socio-economic impacts of the Framework Programme (ASIF)", Manchester : University of Manchester, PREST (Policy Research in Engineering Science and Technology).
  22. European Commission., 1999, "Options and Limits for Assessing the Socio-economic Impact of European RTD Programmes", Luxembourg : European Commission. ETAN Working Paper. 92-828-3721-1.
  23. European Communities., 2008, "Regional Innovation Policy Assessment & Benchmarking Guidebook. s.l. : IRE (Accelerating Regional Innovation Strategy Exchanges) Secretariat".
  24. Sekita, Y. Kato, Y., 2002, "Design of evaluation system and evaluation Method on policy-program", Government Auditing Review, Vol. 9, pp. 31-53.
  25. Purdon, S., et al., 2001, "Research methodes for policy evaluation", London , National Centre for Social Research, Department for Work and Pensions. 185197 934 6.